Aleje Ujazdowskie 41 lok. 2, 00-540 Warszawa

Godziny pracy : Poniedziałek - piątek godz. 8.00 - 16.00
  Kontakt : +48 22 319 56 06

Statut CMG

Statut Centrum Mediacji Gospodarczej przy Krajowej Radzie Radców Prawnych

Postanowienia ogólne

§ 1.

 1. Centrum Mediacji Gospodarczej, zwane dalej „Centrum”, działa przy Krajowej Radzie Radców Prawnych.
 2. Siedzibą Centrum jest Warszawa.
 3. Centrum może używać logo oraz pieczęci zawierającej jego nazwę. Wzór logo oraz pieczęci określa Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych

Zadania Centrum

§ 2.

 1. Przedmiotem działalności Centrum jest prowadzenie mediacji w pozasądowych sporach:
  1. w sprawach gospodarczych;
  2. związanych z prowadzeniem działalności prawniczej przez radców prawnych;
  3. w sprawach o roszczenia wynikające z umów ubezpieczenia.
 2. Do zadań Centrum ponadto należy:
  1. propagowanie mediacji w społeczeństwie polskim i na forum międzynarodowym;
  2. edukacja w zakresie mediacji.
 3. Centrum realizuje zadania, o których mowa w ust. 2, poprzez:
  1. rozwój i promocję alternatywnych metod rozwiązywania sporów w drodze organizowania kampanii i akcji promocyjnych na rzecz popularyzacji postępowania mediacyjnego;
  2. publikowanie artykułów dotyczących problematyki mediacji, w szczególności w mediach elektronicznych, prasie powszechnej i specjalistycznej;
  3. organizowanie szkoleń mających na celu podnoszenie kwalifikacji dla radców prawnych, kandydatów na mediatorów oraz dla mediatorów Centrum wpisanych na listy Centrum;
  4. organizowanie konferencji, seminariów i paneli dyskusyjnych oraz innych spotkań poświęconych zagadnieniom rozwoju mediacji w Polsce i za granicą;
  5. reprezentowanie radców prawnych – mediatorów Centrum wobec sądów, organów państwowych, instytucji i organizacji;
  6. działania na rzecz zmiany obowiązujących przepisów prawa w kierunku umożliwiającym rozwój i upowszechnianie instytucji postępowania mediacyjnego w tym poprzez opiniowanie oraz przedkładanie propozycji zmian regulacji prawnych dotyczących mediacji;
  7. utrzymywanie kontaktów oraz wymianę doświadczeń z organizacjami, ośrodkami oraz instytucjami polskimi i międzynarodowymi, zajmującymi się działalnością propagującą mediację;
  8. współpracę ze środowiskami przedsiębiorców, pracodawców i sędziów, oraz polskimi i zagranicznymi izbami gospodarczymi w zakresie popularyzacji i rozwoju działalności Centrum.

Organy Centrum

§ 3.

Organami Centrum są:

 1. Dyrektor Centrum;3
 2. Sekretarz Centrum;
 3. Komitet Centrum;
 4. Rada Centrum.

§ 4.

 1. Dyrektor Centrum reprezentuje Centrum na zewnątrz oraz kieruje pracami Centrum, w szczególności:
  1. przedstawia Krajowej Radzie Radców Prawnych projekty zmian niniejszego Statutu oraz Regulaminu postępowania mediacyjnego, a także wskazuje na konieczność podjęcia innych niezbędnych uchwał związanych z działalnością Centrum;
  2. wykonuje uchwały Krajowej Rady Radców Prawnych dotyczące Centrum;
  3. raz w roku przedkłada Krajowej Radzie Radców Prawnych plan działalności oraz sprawozdanie z działalności Centrum;
  4. zatwierdza wzory wniosków stosowanych w postępowaniu przed Centrum;
  5. podejmuje decyzje w sprawie organizacji szkoleń i konferencji oraz innych form szkoleniowych oferowanych przez Centrum.
 2. Dyrektor Centrum może wydawać zarządzenia, wewnętrzne regulaminy oraz inne akty prawa wewnętrznego.

§ 5.

 1. Sekretarz Centrum prowadzi bieżącą obsługę działalności administracyjnej Centrum, w szczególności:
  1. prowadzi sekretariat Centrum;
  2. prowadzi repertoria i dzienniki spraw;
  3. prowadzi listę mediatorów i listę mediatorów certyfikowanych,
  4. dokonuje wpisu kandydata na mediatora na listę mediatorów i listę mediatorów certyfikowanych;
  5. dokonuje skreślenia z listy mediatorów i listy mediatorów certyfikowanych;
  6. przygotowuje i przedstawia do akceptacji Dyrektorowi Centrum projekty zmian niniejszego Statutu oraz Regulaminu postępowania mediacyjnego a także wskazuje Dyrektorowi Centrum na konieczność podjęcia innych niezbędnych uchwał związanych z działalnością Centrum;
  7. opracowuje i przedstawia Dyrektorowi Centrum wzory wniosków stosowanych w postępowaniu przed Centrum;
  8. organizuje dla mediatorów Centrum szkolenia z zakresu mediacji.
 2. W zakresie spraw wynikających z Regulaminu postępowania mediacyjnego, Sekretarz Centrum:
  1. odpowiada za terminową korespondencję między Centrum i stronami postępowania mediacyjnego oraz za prawidłowe pobieranie i ewidencjonowanie opłat;
  2. wyznacza terminy, przygotowuje sesję mediacyjną;
  3. zawiadamia mediatorów Centrum oraz strony mediacji o terminach sesji mediacyjnych;
  4. przechowuje protokoły i inną dokumentacje związaną z postępowaniami prowadzonymi przez mediatorów Centrum;
  5. wydaje odpisy protokołów;
  6. organizuje pomoc, przy wykonywaniu powierzonych mu niniejszym Statutem zadań;
  7. odmawia przyjęcia wniosku o przeprowadzenie mediacji.

§ 6.

 1. Komitet Centrum rozpatruje odwołania od decyzji Sekretarza Centrum w sprawach wpisu na listę mediatorów i listę mediatorów certyfikowanych.
 2. Decyzje Komitetu Centrum zapadają w formie uchwał lub opinii.
 3. Decyzje Komitetu Centrum są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy członków Komitetu Centrum. W przypadku równej liczby głosów rozstrzyga głos przewodniczącego.
 4. Od decyzji Komitetu Centrum nie przysługuje odwołanie.

§ 7.

Rada Centrum:

 1. pełni funkcję doradczą dla Centrum;
 2. propaguje zadania Centrum i dba o ich odpowiednio skuteczne upowszechnianie.

Mediatorzy

§ 8.

 1. Mediatorami Centrum są mediatorzy i mediatorzy certyfikowani.
 2. Mediatorem może być osoba fizyczna, mająca pełną zdolność do czynności prawnych, korzystająca w pełni z praw publicznych, wpisana na listę radców prawnych, która zaliczyła szkolenie z zakresu mediacji.
 3. Mediatorem certyfikowanym może być mediator, który legitymuje się certyfikatem ukończenia co najmniej 40 godzin szkolenia z zakresu mediacji lub dyplomem ukończenia uniwersyteckich studiów podyplomowych z zakresu mediacji.
 4. Mediator zobowiązany jest podnosić swoje kwalifikacje i zdobywać umiejętności w dziedzinie mediacji przez uczestnictwo w szkoleniach, konferencjach oraz innych formach doskonalenia zawodowego.

§ 9.

 1. Wpis na listę mediatorów następuje na wniosek zainteresowanego, który zawiera:
  1. imię, nazwisko, adres, numer telefonu, adres poczty elektronicznej;
  2. oświadczenie wnioskodawcy o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu w pełni z praw publicznych;
  3. informację o odbytych szkoleniach z zakresu mediacji, certyfikatach i posiadanym doświadczeniu oraz kwalifikacjach;
  4. opis kariery zawodowej radcy prawnego i zakresu prowadzonej praktyki;
  5. informację o publikacjach, wydawnictwach i książkach, których jest autorem;
  6. informację o formie wykonywania zawodu oraz numer wpisu na listę radców prawnych;
  7. informację o znajomości języków obcych;
  8. zgodę na przetwarzanie i przechowywanie danych osobowych dla realizacji celów statutowych Centrum, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 ze zm.).
 2. Wpis na listę mediatorów certyfikowanych następuje na wniosek zainteresowanego, który powinien zawierać dane określone w ust. 1 oraz po przedłożeniu certyfikatu, o którym mowa w § 8 ust. 3.
 3. W przypadku uwzględnienia wniosku o wpis na listę mediatorów, Sekretarz Centrum wzywa na piśmie zainteresowanego do uiszczenia w terminie 7 dni od dnia doręczenia faktury: 100 zł (dla mediatorów) lub 200 zł (dla mediatorów certyfikowanych) tytułem bezzwrotnej opłaty rejestracyjnej, powiększonej o podatek VAT w stawce obowiązującej w chwili wystawienia faktury. Nieuiszczenie opłaty we wskazanym terminie skutkuje zwrotem wniosku.
 4. Wpis na listę mediatorów certyfikowanych jest równoznaczny ze skreśleniem mediatora z listy mediatorów Centrum.

§ 10.

 1. Skreślenie z listy mediatorów lub listy mediatorów certyfikowanych następuje:
  1. na wniosek mediatora;
  2. w przypadku utraty rękojmi należytego wykonywania obowiązków mediatora, w szczególności w związku z zatajeniem okoliczności wyłączających bezstronność mediatora w prowadzonej mediacji;
  3. przypadku powtarzających się zastrzeżeń stron do pracy mediatora Centrum;
  4. w przypadku trzykrotnego odmówienia w ciągu roku prowadzenia mediacji bez uzasadnienia;
  5. w przypadku pięciokrotnego odmówienia prowadzenia mediacji niezależnie od powodu odmowy;
  6. w przypadku zawieszenia prawa do wykonywania zawodu radcy prawnego przez mediatora Centrum;
  7. w przypadku skreślenia mediatora z listy radców prawnych.
 2. W przypadku skreślenia z listy mediatorów Centrum można ubiegać się o ponowny wpis po upływie 3 lat od daty skreślenia.

§ 11.

 1. Decyzje w sprawie wpisu, odmowy wpisu lub skreślenia z listy mediatorów lub listy mediatorów certyfikowanych podejmuje Sekretarz Centrum.
 2. Od decyzji Sekretarza Centrum w sprawach wpisu lub skreślenia z list mediatorów lub mediatorów certyfikowanych zainteresowanemu, służy odwołanie do Komitetu Centrum.
 3. Do czasu rozpatrzenia odwołania mediator nie może wykonywać obowiązków mediatora.

Odpowiedzialność

§ 12.

Mediatorzy, Centrum oraz Krajowa Rada Radców Prawnych nie ponoszą odpowiedzialności za działanie lub zaniechanie związane z przeprowadzeniem mediacji, z wyjątkiem odpowiedzialności za szkody spowodowane z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa mediatora lub Sekretarza Centrum.

Finansowanie

§ 13.

 1. Działalność Centrum jest finansowana z jego przychodów.
 2. Przychodami Centrum są, w szczególności:
  1. opłata rejestracyjna z tytułu wpisu na listę mediatorów;
  2. opłata administracyjna;
  3. opłata mediacyjna;
  4. przychody ze szkoleń i konferencji organizowanych przez Centrum;
  5. dotacje, darowizny, przychody uzyskane ze sponsoringu.

1
Statut Centrum Mediacji Gospodarczej przy Krajowej Radzie Radców Prawnych stanowi załącznik nr 1 do uchwały Nr 103/VIII/2012 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 1 czerwca 2012 w sprawie Statutu Centrum Mediacji Gospodarczej przy Krajowej Radzie Radców Prawnych oraz Regulaminu postępowania mediacyjnego.

2
Dodany przez § 1 pkt 1 uchwały Nr 171/VIII/2013 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 24 maja 2013 r. zmieniającej uchwałę w sprawie Statutu Centrum Mediacji Gospodarczej przy Krajowej Radzie Radców Prawnych oraz Regulaminu postępowania mediacyjnego.

3
Wcześniej: „Kierownik Centrum”; zmiana wprowadzona przez § 2 uchwały Nr 18/IX/2014 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 14 marca 2014 r. w sprawie zmiany Regulaminu działalności samorządu radców prawnych i jego organów oraz niektórych uchwał.