Aleje Ujazdowskie 41 lok. 2, 00-540 Warszawa

Godziny pracy : Poniedziałek - piątek godz. 8.00 - 16.00
  Kontakt : +48 22 319 56 06

Ośrodek Mediacji Gospodarczych przy OIRP w Olsztynie

Ośrodek Mediacji Gospodarczych przy OIRP w Olsztynie

Nazwa OśrodkaDane teleadresoweKierownik Ośrodka Mediacji
Ośrodek Mediacji Gospodarczych przy OIRP w Olsztynieul. Kopernika 10
10-511 Olsztyn
tel. 89 527 98 63
tel/fax 89 523 79 80
biuro@oirp.olsztyn.pl
r. pr. Cezary Jezierski
tel. 602 382 873
e-mail: jezierski@kancelariaclj.pl

Lista mediatorów OIRP Olsztyn

ImięNazwiskoSpecjalizacja
MałgorzataBienieksprawy cywilne / gospodarcze:
- prawo bankowe: sprawy wynikające z umów kredytu, rachunków bankowych, innych czynności bankowych;
- fundusze unijne: sprawy wynikające z umów dofinansowania ze środków UE;
- umowy gospodarcze;
- sprawy odszkodowawcze z udziałem ubezpieczycieli;
- sprawy o zasądzenie (windykacyjno-egzekucyjne).
BeataCzechsprawy gospodarcze, w tym wykonanie umów handlowych;
- prawo spółek handlowych ze szczególnym uwzględnieniem regulacji dotyczących spółki z o.o.;
- sprawy cywilne w szczególności wynikające z umowy sprzedaży, dostawy, dzierżawy
- sprawy związane z podziałem majątku między małżonkami;
- sprawy o zasądzenie (windykacyjno– egzekucyjne)
LucynaDuraj – Góreckaprawo cywilne i gospodarze, w tym przede wszystkim:
- sprawy windykacyjno-egzekucyjne,
- prawo medyczne,
- prawo pracy,
- umowy o roboty budowlane; - prawo zamówień publicznych
JustynaFesnak- prawo cywilne
- prawo gospodarcze
- prawo pracy
- prawo administracyjne
EdytaGietka- prawo pracy
- prawo cywilne
- prawo gospodarcze
- prawo rodzinne
KrzysztofGórecki- sprawy gospodarcze, w tym:
-wykonanie umów handlowych, - ubezpieczenia majątkowe, - transport drogowy towarów, - prawo wspólnotowe, - prawo w sporcie
CezaryJezierskisprawy gospodarcze, w tym:
- wykonanie umów handlowych;
- sprawy odszkodowawcze z udziałem ubezpieczycieli (szkody na osobie i mieniu);
- umowy o roboty budowlane; - rozliczenia występujących wspólników wszystkich spółek;
- sprawy o zasądzenie (windykacyjno-egzekucyjne);
- transakcje fuzji i przejęć;
- sprawy z zakresu spedycji i transportu drogowego oraz morskiego
IwonaKamińska-prawo rodzinne i opiekuńcze -prawo cywilne -prawo pracy
SławomirKamrowski- sprawy odszkodowawcze z udziałem ubezpieczycieli (szkody na osobie i mieniu, ze szczególnym uwzględnieniem szkód komunikacyjnych);
- sprawy z zakresu prawa autorskiego, informatycznego oraz prawa własności intelektualnej;
- sprawy wynikające z umów występujących w procesie budowlanym;
- sprawy o zapłatę;
-sprawy gospodarcze, w tym wykonywanie umów handlowych;
- postępowania z zakresu podziału majątku i zniesienia współwłasności,
- sprawy dotyczące spółek prawa handlowego i ich wspólników.
MarekKarolczak- sprawy odszkodowawcze z udziałem ubezpieczycieli (szkody na osobie i mieniu, ze szczególnym uwzględnieniem szkód komunikacyjnych);
- sprawy gospodarcze, w tym wykonanie umów handlowych;
- sprawy małżeńskie, w szczególności sprawy o rozwód, separacje, alimenty, kontakty z dzieckiem;
- ochrona dóbr osobistych.
NataliaKarolczak- sprawy o czyny nieuczciwej konkurencji; - sprawy o naruszenie dóbr osobistych; - sprawy o mobbing i równe traktowanie w zatrudnieniu; - sprawy o zapłatę; - sprawy gospodarcze, w tym wykonanie umów handlowych; - sprawy odszkodowawcze z udziałem ubezpieczycieli (szkody na osobie i mieniu); - postępowania z zakresu podziału majątku i zniesienia współwłasności; - postępowania w sprawach małżeńskich, w tym sprawy o alimenty, rozwód, separację i kontakty z dzieckiem.
AndrzejKurowskiSprawy rodzinne, w tym:
rozwody, alimenty, kontakty z dziećmi i wykonywanie władzy rodzicielskiej oraz podział majątku.
Sprawy z zakresu prawa handlowego, spółki, prawo spółdzielcze, stowarzyszenia i fundacje.
Teresa MariaLeśnikowska- Prawo budowlane,
- przetargi na wykonanie prac projektowych oraz o wykonanie robót budowlanych(remonty),opiniowanie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia(SIWZ),
- dochodzenie kar umownych za zwłokę ,z tytułu wad jawnych i ukrytych, gwarancji, odszkodowania przewyższającego kary umowne i innych roszczeń wynikających z umowy,
- Drogi publiczne,
- przetargi i opiniowanie SIWZ,
- dochodzenie roszczeń przez strony umowy jak w pkt 1 lit.b,
- Prawo wodne-melioracje,
- dochodzenie roszczeń(opłaty)z tytułu zajęcia wód stanowiących
własność Skarbu Państwa(odpływowe),pod budynki(restauracje itp.)
i budowle(pomosty, mola)
- roszczenia z tytułu bezprawnego zajęcia pasa przybrzeżnego jezior,
- dochodzenie roszczeń z tytułu umów o wykonanie prac melioracyjnych, jak w pkt lit.a i b.
- Gospodarka nieruchomościami,
- umowy sprzedaży i kupna nieruchomości budynkowych i gruntowych,
- odszkodowania za wywłaszczanie nieruchomości pod obiekty użyteczności
publicznej.
Możliwość prowadzenia mediacji w j. angielskim.
WitoldLewandowskiPrawo cywilne w tym:
- umowy o roboty budowlane,
- umowy ubezpieczenia (osobowe i majątkowe),
- sprawy o ochronę dóbr osobistych,
- sprawy o naprawienie szkody wyrządzonej przez niezgodne z prawem działanie lub zaniechanie przy wykonywaniu władzy publicznej,
- roszczenia wynikające z umów o finansowanie świadczeń opieki zdrowotnej ze środków publicznych.
Prawo pracy w tym:
- roszczenia pracownicze o diety, ryczałty, godziny nadliczbowe kierowców w transporcie międzynarodowym,
- roszczenia pracownicze wynikające z pakietów socjalnych prywatyzowanych przedsiębiorstw.
BarbaraMajkowskasprawy gospodarcze:
-sprawy inwestycyjne, roboty budowlane,
- sprawy związane z prawem upadłościowym i naprawczym, - umowy zlecenia i o dzieło,
- prawo spółek;
sprawy cywilne: w tym również spadki, działy spadku, zniesienia współwłasności i ubezpieczenia majątkowe, prawo pracy
WiolettaRynkiewiczprawo administracyjne, w szczególności w zakresie:
- ochrony przyrody,
-spraw dotyczących drogi koniecznej;
w sprawach gospodarczych:
- umowy o roboty budowlane, - sprawy dotyczące kar umownych
MarcinSzakiewicz- prawo medyczne (błędy medyczne, prawa pacjenta);
- prawo energetyczne (służebność przesyłu, bezumowne korzystanie z nieruchomości, budowa urządzeń przesyłowych),
- sprawy odszkodowawcze z udziałem ubezpieczycieli (szkody osobowe),
- prawo obrotu nieruchomościami (spory dot. kar umownych, wydanie nieruchomości, wynagrodzenia za usługi pośrednictwa)
ElżbietaSzerwińskaSprawy gospodarcze-postępowanie upadłościowe i naprawcze, zakaz prowadzenia działalności gospodarczej, sprawy o zasądzenie.
Sprawy cywilne-sprawy o zasądzenie wraz z egzekucją sądową.
Sprawy powiązane z wymiarem podatków, egzekucją administracyjną, postępowaniem przed WSA i NSA .
Możliwość prowadzenia mediacji w języku angielskim(poziom zaawansowany).
JoannaSzwedowiczsprawy cywilne, gospodarcze i rodzinne, w tym dotyczące:
- wykonania umów handlowych;
- obrotu nieruchomościami,
- inwestycji budowlanych;
- odszkodowań, w tym z udziałem ubezpieczycieli (szkody na osobie i mieniu);
- rozliczeń wspólników spółek handlowych;
- spraw o zapłatę (windykacyjno-egzekucyjnych);
- spraw rodzinnych, w tym rozwodów, alimentów, kontaktów z dziećmi i wykonywania władzy rodzicielskiej oraz podziału majątku
BeataUrbańska- sprawy cywilne, gospodarcze, w tym:
- wykonanie umów handlowych;
- umowy ubezpieczenia
- umowy o roboty budowlane; sprawy o zapłatę (windykacyjno-egzekucyjne);
- umowy konsumenckie,
- umowy najmu, dzierżawy
- umowy sprzedaży,
- umowy o dzieło, zlecenia,
- umowy pożyczki, poręczenia,
- umowy przechowania
- umowy spółki,
- umowy użyczenia,
- umowy dożywocia,
- umowy darowizny,
- umowy przewozu,
- odpowiedzialność odszkodowawcza (kontrakt, delikt),
- prawo wekslowe
- prawo bankowe
JadwigaUstrzyńska- umowy ubezpieczenia,
- sprawy o odszkodowanie i zadośćuczynienie (szkody na osobie i mieniu),
- sprawy cywilne i gospodarcze w tym agencyjne, brokerskie, o roboty budowlane, inwestycyjne, usługowe, sprawy gospodarcze:
- o zapłatę,
- zamówienia publiczne,
- sprawy oddziałów przedsiębiorców zagranicznych,
- samorząd terytorialny.
BeataWierzchowska- prawo medyczne, w tym umowy o udzielanie świadczeń zdrowotnych, rozliczenia, nadwykonania;
- ubezpieczenia społeczne,
umowy o przeniesienie praw autorskich;
- administrowanie funduszami unijnymi, w tym kwalifikowalność wydatków, prawidłowość wydatkowania środków
AdamZienkiewiczSprawy gospodarcze, cywilne, rodzinne, w tym spory dotyczące:
-roszczeń o zapłatę (windykacji),
-naruszenie dóbr osobistych,
-realizacji umów handlowych,
-odszkodowań z udziałem ubezpieczycieli,
-postępowania z zakresu podziału majątku i zniesienia współwłasności,
-spółek prawa handlowego i ich wspólników,
-umów o roboty budowlane,
-czynów nieuczciwej konkurencji,
-ochrony praw współwłasności przemysłowej i intelektualnej,
-praw autorskich i pokrewnych,
-obrotu nieruchomościami,
-nowych technologii informatycznych( internet, branża IT)
-handlu elektronicznego.