Powązkowska 15 01-797 Warszawa

Godziny pracy : Poniedziałek - piątek godz. 8.00 - 16.00
  Kontakt : +48 22 300 86 40

Opłaty

§ 13.

 1. Wysokość kosztów mediacji wszczętej na wniosek strony lub stron określają postanowienia niniejszego Regulaminu oraz Taryfa opłat za czynności Centrum Mediacji przy Krajowej Radzie Radców Prawnych,stanowiąca załącznik do niniejszego Regulaminu.
 2. Na koszty postępowania mediacyjnego prowadzonego przez Centrum składają się:
  1. opłata administracyjna,
  2. opłata mediacyjna,
  3. wydatki.
 3. Strona składająca wniosek o wszczęcie postępowania mediacyjnego uiszcza bezzwrotną opłatę administracyjną w wysokości 1.000 zł.
 4. Jeżeli wniosek o przeprowadzenie postępowania mediacyjnego nie został prawidłowo opłacony, Sekretarz Centrum wzywa do uiszczenia opłaty administracyjnej w terminie 7 dni pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpoznania.
 5. Niezwłocznie po otrzymaniu wspólnego wniosku o przeprowadzenie mediacji lub wyrażeniu zgody przez drugą stronę na przeprowadzenie mediacji w razie złożenia wniosku o mediację przez jedną ze stron, Sekretarz Centrum zwraca się do stron o uiszczenie w terminie 7 dni opłaty mediacyjnej obliczonej zgodnie z postanowieniami Taryfy opłat. W przypadku nieuiszczenia opłaty mediacyjnej w terminie określonym w zdaniu powyżej, sprawę uważa się za niewszczętą.
 6. W przypadku, gdy we wnioskach strony podały inne wartości przedmiotu sporu, Sekretarz Centrum opłatę mediacyjną ustala odpowiednio od wyższej wartości przedmiotu sporu wskazanej we wnioskach.
 7. W toku mediacji, Sekretarz Centrum wzywa strony do uiszczenia opłaty mediacyjnej obliczonej zgodnie z postanowieniami Taryfy opłat przed każdą sesją mediacyjną. Nieuiszczenie opłaty mediacyjnej w zakreślonym terminie powoduje, że sesja mediacyjna nie dochodzi do skutku i zostaje wyznaczony kolejny termin sesji mediacyjnej, o czym zawiadamia się strony. Powtórne nieuiszczenie opłaty mediacyjnej w wysokości i terminie wskazanym przez Sekretarza Centrum powoduje zakończenie postępowania mediacyjnego.
 8. Mediacja może być przeprowadzona pod warunkiem otrzymania przez Centrum wymaganej opłaty mediacyjnej.
 9. Kierownik Centrum ma prawo zwiększyć opłatę o 50% w skomplikowanych sprawach, jeżeli zachodzi potrzeba zwiększenia liczby mediatorów Centrum.
 10. Strony są zobowiązane do wnoszenia zaliczek na wydatki związane z przeprowadzeniem mediacji, w tym w szczególności na koszty podróży (delegacji) mediatorów, opinie biegłych i tłumaczy oraz najem sal do przeprowadzenia mediacji oraz noclegów dla mediatorów
 11. Nieuiszczenie zaliczki, o której mowa w ust. 10, w wysokości i terminie wskazanym przez Sekretarza Centrum, powoduje wstrzymanie postępowania mediacyjnego. Sekretarz Centrum powtórnie wzywa stronę/strony do wniesienia zaliczki. Powtórne nieuiszczenie zaliczki w wysokości i terminie wskazanym przez Sekretarza Centrum powoduje zakończenie postępowania mediacyjnego.
 12. W przypadku zakończenia postępowania mediacyjnego przed rozpoczęciem sesji mediacyjnej, strony zobowiązane są uiścić wydatki związane z przebiegiem postępowania, w szczególności z organizacją sesji mediacyjnej (koszty podróży, noclegów mediatorów Centrum, wynajmu sal) poniesione przez Centrum przed jej rozpoczęciem, których pomimo dołożenia należytej staranności nie udało się uniknąć.
 13. Pozostałe wydatki, w tym koszty ewentualnej pomocy prawnej, strony pokrywają we własnym zakresie.
 14. Po zakończeniu postępowania mediacyjnego strony otrzymują od Centrum fakturę VAT, uwzględniającą poniesione koszty, w tym opłaty oraz ewentualne wydatki.
 15. Wszystkie opłaty przewidziane w niniejszym Regulaminie postępowania mediacyjnego powiększa się o należny podatek od towarów i usług według stawek obowiązujących na dzień wystawienia faktury.
 16. Za wniesienie kosztów mediacji strony są odpowiedzialne solidarnie, przy czym o ile strony nie uzgodniły na piśmie inaczej, koszty mediacji obciążać będą każdą ze stron w równych częściach.