Aleje Ujazdowskie 41 lok. 2, 00-540 Warszawa

Godziny pracy : Poniedziałek - piątek godz. 8.00 - 16.00
  Kontakt : +48 22 319 56 06

Regulamin postępowania mediacyjnego

Regulamin postępowania mediacyjnego w Centrum Mediacji Gospodarczej przy Krajowej Radzie Radców Prawnych

Zasady ogólne

§ 1.

Regulamin określa zasady postępowania mediacyjnego przed Centrum Mediacji Gospodarczej przy Krajowej Radzie Radców Prawnych, zwanym dalej „Centrum” w pozasądowych sporach w sprawach gospodarczych oraz w sporach związanych z prowadzeniem działalności prawniczej przez radców prawnych.

§ 2.

Mediację na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie przeprowadza się przy rozwiązywaniu sporów, o których mowa w § 1, jeśli:

 1. strony sporu złożyły do Centrum zgodny wniosek o przeprowadzenie mediacji;
 2. jedna ze stron złożyła wniosek o przeprowadzenie mediacji a druga strona w terminie 14 dni od doręczenia jej kopii tego wniosku przez Centrum poinformowała Sekretarza Centrum o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie mediacji; brak zgody drugiej strony w określonym terminie powoduje, że sprawę pozostawia się bez rozpoznania, o czym informuje się wnioskodawcę;
 3. podpisując umowę, której dotyczy spór, strony zawarły w niej postanowienia dotyczące rozwiązywania sporów związanych z umową w drodze mediacji.

§ 3.

Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o mediatorze rozumie się przez to mediatora Centrum, o którym mowa w § 8 ust. 1 Statutu Centrum,

§ 4.

Strony i mediatorzy otrzymują wszelkiego rodzaju zawiadomienia od Sekretarza Centrum na adres pocztowy wskazany jako korespondencyjny, a w przypadku podania adresu poczty elektronicznej, na ten adres.

Podstawowe zasady postępowania mediacyjnego

§ 5.

 1. Strony zobowiązują się do współdziałania z mediatorami w dobrej wierze, a w szczególności do przedkładania wymaganych dokumentów, składania wyjaśnień i uczestniczenia w sesjach mediacyjnych.
 2. Mediator lub Sekretarz Centrum może poinformować o fakcie przeprowadzenia mediacji, chyba że strony postanowią inaczej.
 3. Przebieg mediacji ma charakter poufny. Informacje przekazane mediatorowi przez strony lub inne osoby podczas postępowania mediacyjnego, nie mogą być przez niego ujawniane. Obowiązek zachowania poufności istnieje również po zakończeniu postępowania mediacyjnego, chyba że strony postanowią inaczej.
 4. Strony są zobowiązane do przestrzegania poufności postępowania mediacyjnego i nie mogą wykorzystywać ani przedstawiać w charakterze dowodów w postępowaniu sądowym, arbitrażowym lub jakimkolwiek innym, żadnych faktów i dokumentów ujawnionych w toku postępowania mediacyjnego, a w szczególności:
  1. stanowisk lub sugestii wyrażonych przez drugą stronę co do możliwego rozwiązania sporu;
  2. ustępstw uczynionych przez drugą stronę w trakcie postępowania mediacyjnego;
  3. propozycji złożonych lub poglądów wyrażonych przez mediatora;
  4. faktu, że druga strona wyrażała zamiar przyjęcia propozycji, co do sposobu polubownego zakończenia sporu, lub takiego zamiaru nie wyrażała.
 5. Strony nie mogą powoływać się na poufny charakter postępowania mediacyjnego celem utajnienia okoliczności, na które powoływały się w jego toku, a które mogą być ustalone także poza postępowaniem mediacyjnym.
 6. Mediator nie może być pełnomocnikiem stron w postępowaniu sądowym lub arbitrażowym dotyczącym przedmiotu mediacji.
 7. Strona może być reprezentowana przez pełnomocnika. Pełnomocnikiem może być każda osoba mająca pełną zdolność do czynności prawnych.
 8. Osoby trzecie mogą być obecne na sesji mediacyjnej jedynie za zgodą stron i mediatora.
 9. Mediator może odmówić prowadzenia mediacji jedynie z ważnych powodów, o których jest obowiązany niezwłocznie powiadomić strony i Sekretarza Centrum.

Wszczęcie postępowania mediacyjnego

§ 6.

 1. Wszczęcie postępowania mediacyjnego następuje z dniem:
  1. wpłynięcia do Centrum pisemnego zgodnego wniosku stron o przeprowadzenie mediacji;
  2. otrzymania przez Centrum oświadczenia drugiej strony o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie mediacji, w przypadku, o którym mowa w § 2 pkt 2.; lub
  3. skutecznego uzupełnienia braków formalnych wniosku o przeprowadzenie mediacji.
 2. Wniosek strony lub zgodny wniosek stron o przeprowadzenie mediacji powinien zawierać:
  1. oznaczenie stron postępowania mediacyjnego wraz z podaniem ich danych teleadresowych, oraz danych ewentualnych pełnomocników;
  2. określenie okoliczności (opis konfliktu);
  3. dokładnie określone żądanie wraz z podaniem wartości przedmiotu sporu, także w przypadku, jeśli przedmiotem żądania nie jest wyłącznie roszczenie o zapłatę;
  4. propozycje rozwiązań sporu;
  5. oświadczenie o zapoznaniu się i akceptacji treści niniejszego Regulaminu;
  6. oświadczenie o wyrażeniu zgody na mediację;
  7. oświadczenie o zachowaniu poufności przebiegu mediacji prowadzonej przed Centrum;
  8. podpis strony a w razie wspólnego wniosku podpisy stron;
  9. dowód wniesienia opłaty administracyjnej;
  10. jeżeli strony zawarły umowę o mediację na piśmie, do wniosku dołącza się odpis tej umowy;
  11. jeżeli strona ustanowiła pełnomocnika, do wniosku dołącza się pełnomocnictwo oraz dane teleadresowe pełnomocnika;
  12. aktualny odpis z KRS;
  13. wymienienie załączników.
 3. Zgodny wniosek stron o przeprowadzenie postępowania mediacyjnego może również zawierać:
  1. wskazanie miejsca i języka postępowania mediacyjnego,
  2. wskazanie mediatora,
  3. wniosek o wyznaczenie mediatora przez Sekretarza Centrum.
 4. Wniosek jednej ze stron składany jest wraz z jego odpisem dla drugiej strony.
 5. Sekretarz Centrum jest uprawniony do odmowy przyjęcia wniosku w przypadku, gdy wniosek zawiera braki stanowiące przeszkodę do jego rozpoznania, a które nie zostały uzupełnione przez stronę w terminie wyznaczonym przez Sekretarza Centrum.
 6. Strony mogą uzgodnić, że postępowanie mediacyjne w ich sprawie będzie w określony sposób odbiegać od postanowień niniejszego Regulaminu. Dokonane zmiany wymagają wpisania ich do protokołu z mediacji przez mediatora.

Wybór lub wyznaczenie mediatora

§ 7.

 1. Postępowanie mediacyjne prowadzone jest co do zasady przez jednego mediatora, wybranego wspólnie przez strony.
 2. Jeżeli postępowanie prowadzi więcej niż jeden mediator, mediatorzy działają wspólnie, współpracując ze sobą oraz mają równe prawa i obowiązki.
 3. W przypadku stwierdzenia takiej potrzeby, Sekretarz Centrum może wyznaczyć z urzędu lub na wniosek strony większą liczbę mediatorów.
 4. Jeżeli strony nie wyznaczyły wspólnie mediatora ani nie wniosły o jego wyznaczenie przez Sekretarza Centrum, po wszczęciu postępowania mediacyjnego Sekretarz Centrum wyznacza niezwłocznie mediatora.
 5. Jeśli strony zawnioskowały o wyznaczenie mediatora, Sekretarz Centrum, niezwłocznie wyznacza mediatora.
 6. W przypadku gdy:
  1. wyznaczony mediator nie może przyjąć albo odmówił przyjęcia powierzonej mu funkcji;
  2. wyznaczony mediator został skreślony z listy mediatorów lub listy mediatorów certyfikowanych.
   Sekretarz Centrum wzywa strony do wyznaczenia innego mediatora.
 7. W przypadku, o którym mowa w ust. 6, jeśli strony nie wybiorą innego mediatora w terminie 7 dni od otrzymania wezwania, Sekretarz Centrum niezwłocznie wyznacza mediatora.
 8. Mediator składa do akt sprawy pisemne oświadczenie o zachowaniu poufności przebiegu mediacji oraz oświadczenie o swojej bezstronności i niezależności, w którym powinien wyjawić wszelkie okoliczności, które mogłyby wywołać uzasadnione wątpliwości co do jego bezstronności i niezależności w danej sprawie. W szczególności powinien wyjawić kontakty zawodowe w okresie ostatnich pięciu lat z następującymi podmiotami:
  1. stronami sporu i podmiotami z nimi powiązanymi lub zajmującymi w stosunku do nich pozycję dominującą;
  2. pełnomocnikami stron lub ich kancelariami.
 9. Każda ze stron może z ważnych przyczyn żądać wyłączenia mediatora, składając wniosek wraz z uzasadnieniem o jego wyłączenie do Sekretarza Centrum w terminie 14 dni od otrzymania zawiadomienia o wyznaczeniu mediatora Centrum lub od podjęcia wiadomości o przyczynach wyłączenia. Uznając wniosek za uzasadniony, Sekretarz Centrum wzywa strony do wyznaczenie innego mediatora Centrum. Przepis ust. 7 stosuje się odpowiednio.
 10. Jeżeli wyznaczony mediator zmarł, został wyłączony lub skreślony z listy mediatorów lub listy mediatorów certyfikowanych albo sam ustąpił albo z innych przyczyn leżących po jego stronie nie może prowadzić mediacji, Sekretarz Centrum wzywa strony, aby w terminie określonym w wezwaniu, nie krótszym niż 14 dni od doręczenia jej wezwania, wyznaczyły innego mediatora Centrum. Po bezskutecznym upływie tego terminu mediatora Centrum wyznacza Sekretarz Centrum.

Zadania i obowiązki mediatora

§ 8.

 1. Mediator prowadzi postępowanie mediacyjne według zasad wskazanych w niniejszym Regulaminie, w dobrej wierze, z zachowaniem Standardów Prowadzenia Mediacji i Postępowania Mediatora oraz norm Kodeksu Etycznego Mediatorów Polskich uchwalonych przez SpołecznąRadę ds. Alternatywnych Metod Rozwiązywania Konfliktów i Sporów przy Ministrze Sprawiedliwości.
 2. Mediator niezwłocznie po otrzymaniu informacji o wyborze lub wskazaniu go do przeprowadzenia mediacji w konkretnej sprawie, kontaktuje się telefonicznie, e-mailowo lub osobiście ze stronami informując je o podstawowych zasadach mediacji i przewidywanym toku postępowania.
 3. Mediator udziela stronom pomocy w ich rozmowach i negocjacjach zmierzających do polubownego rozwiązania sporu, w sposób bezstronny i niezależny.
 4. Mediator nie rozstrzyga sporu między stronami, lecz stara się ułatwić stronom osiągnięcie porozumienia.
 5. Mediator nie może udzielać porad prawnych żadnej ze stron.
 6. Mediator może w ramach sesji mediacyjnych odbywać spotkania z każdą ze stron pod nieobecność drugiej strony (sesja odrębna).
 7. Mediator powinien kontrolować przebieg postępowania mediacyjnego kierując się zasadami słuszności, bezstronności i niezależności oraz biorąc pod uwagę wnioski stron.
 8. Strony mogą korzystać z ekspertów lub specjalistów posiadających udokumentowaną wiedzę w danej dziedzinie. Koszt takiej pomocy strona pokrywa we własnym zakresie.

Postępowanie mediacyjne

§ 9.

 1. Postępowanie mediacyjne prowadzi się w siedzibie Centrum. W wyjątkowych przypadkach, na wniosek stron, Sekretarz Centrum może wyrazić zgodę na zmianę miejsca prowadzenia mediacji.
 2. Językiem postępowania mediacyjnego jest język polski. Na wniosek stron za zgodą Sekretarza Centrum postępowanie może być prowadzone w innym języku. W przypadku, o którym mowa w zdaniu 2, strony pokrywają koszty tłumacza biorącego udział w postępowaniu.
 3. Rozpoczęcie sesji mediacyjnej następuje z chwilą rozpoczęcia mediacji przez mediatora.
 4. Sesja mediacyjna może być wspólną sesją stron lub sesją odrębną z każdą stroną oddzielnie i nie w tym samym czasie.
 5. Strony mogą działać podczas mediacji osobiście lub przez prawidłowo umocowanych pełnomocników.
 6. Mediator dla lepszego rozumienia stanowisk stron, może sporządzać podczas przebiegu postępowania mediacyjnego notatki na własny użytek, które zobowiązany jest zniszczyć z momentem zakończenia postępowania mediacyjnego.
 7. Sesja mediacyjna odbywa się w ciągu jednego dnia i trwa maksymalnie 8 godzin. W czas trwania sesji mediacyjnej wlicza się przerwy. Przekroczenie określonego w zdaniu pierwszym czasu trwania sesji mediacyjnej, jest równoznaczne z rozpoczęciem kolejnej sesji mediacyjnej.
 8. Na każdym etapie postępowania mediator może zwrócić się do każdej ze stron o przedstawienie dodatkowych informacji. Informacje przedstawione przez stronę mediator Centrum ujawnia drugiej stronie, chyba że udzielając informacji strona zastrzegła ich poufność.

Doręczenia

§ 10.

 1. Pisma przeznaczone dla stron doręcza się na adres pełnomocnika, a jeżeli strona nie ustanowiła pełnomocnika lub zawiadomienie o tym nie dotarło do strony wysyłającej, na adres siedziby lub miejsca zamieszkania strony albo jej miejsca stałego pobytu, a w razie wskazania przez stronę adresu korespondencyjnego na ten adres.
 2. Strona oraz jej pełnomocnik mają obowiązek niezwłocznie zawiadamiać Centrum oraz drugą stronę postępowania o zmianach adresów, o których mowa w ust. 1. W razie niedopełnienia tego obowiązku pisma doręcza się na ostatni znany adres i uznaje się za doręczone.
 3. Pismo uważa się za doręczone, jeżeli:
  1. adresat lub jego pełnomocnik pokwitował otrzymanie pisma albo odmówił jego odbioru, mimo że zostało muono doręczone na jeden z adresów wskazanych w ust. 1; lub
  2. zostało wysłane listem poleconym z uwzględnieniem wymagań ust. 1 lub 2 i nastąpiło doręczenia za zwrotnym poświadczeniem odbioru lub zwrot przesyłki z powodu niepodjęcia w terminie; lub
  3. zostało wysłane za pomocą telefaksu, poczty elektronicznej lub podobnych środków indywidualnego porozumiewania się na odległość na wskazany przez stronę adres, w sposób umożliwiający uzyskanie materialnego dowodu transmisji.
 4. Wniosek o wszczęcie postępowania mediacyjnego doręcza się drugiej stronie listem poleconym za zwrotnym poświadczeniem odbioru.

§ 11.

 1. Pisma przeznaczone dla Centrum doręcza się bezpośrednio do Sekretariatu Centrum, listem poleconym albo na adres poczty elektronicznej, jeśli taka forma została przyjęta przez strony i Centrum.
 2. Centrum doręcza pisma listem poleconym, z tym że wniosek, zawiadomienia o terminach sesji mediacyjnych, zawiadomienie o zakończeniu postępowania doręcza się listem poleconym za zwrotnym poświadczeniem odbioru albo na adres poczty elektronicznej, jeśli taka forma została przyjęta przez strony i Centrum.
 3. Na wniosek strony i na jej koszt oraz za zgodą Sekretarza Centrum doręczeń można dokonać w inny sposób.

Zakończenie postępowania mediacyjnego

§ 12.

 1. Postępowanie mediacyjne kończy:
  1. zawarcie przez strony pisemnej ugody;
  2. pisemne zawiadomienie mediatora przez którąkolwiek ze stron sporu o rezygnacji z prowadzenia mediacji (wycofaniu się z postępowania mediacyjnego);
  3. pisemne zawiadomienie stron sporu przez mediatora, że w jego opinii mediacja nie doprowadzi do rozwiązania sporu;
  4. przekazanie stronom informacji, że Sekretarz Centrum nie może wyznaczyć mediatora;
  5. w terminie 7 dni od dnia w którym bezskutecznie upłynął termin uiszczenia opłat i wydatków postępowania mediacyjnego wynikających z niniejszego Regulaminu i Taryfy opłat.
 2. Po zakończeniu mediacji mediator niezwłocznie zawiadamia Sekretarza Centrum o zakończeniu postępowania mediacyjnego.
 3. Z przebiegu mediacji sporządza się protokół, w którym oznacza się miejsce i czas przeprowadzenia mediacji, a także imię, nazwisko (nazwę) i adresy stron, imię i nazwisko oraz adres mediatora oraz wynik mediacji. Protokół podpisuje mediator Centrum.
 4. Jeżeli strony zawarły ugodę przed mediatorem, ugoda stanowi odrębny dokument. W przypadku braku ugody, mediator Centrum stwierdza w protokole niemożność jej zawarcia.
 5. W sprawie zakończonej w postępowaniu mediacyjnym przed Centrum strony mogą złożyć wniosek o ponowne wszczęcie postępowania mediacyjnego.
 6. Kopię protokołu wraz z kopiami wniosków i ewentualną ugodą przechowuje się w archiwum Centrum przez 5 lat. Dokumenty te mogą być udostępniane tylko stronom lub innym upoważnionym przez strony podmiotom.

Koszty postępowania mediacyjnego

§ 13.

 1. Wysokość kosztów mediacji wszczętej na wniosek strony lub stron określają postanowienia niniejszego Regulaminu oraz Taryfa opłat za czynności Centrum Mediacji Gospodarczej przy Krajowej Radzie Radców Prawnych,stanowiąca załącznik do niniejszego Regulaminu.
 2. Na koszty postępowania mediacyjnego prowadzonego przez Centrum składają się:
  1. opłata administracyjna,
  2. opłata mediacyjna,
  3. wydatki.
 3. Strona składająca wniosek o wszczęcie postępowania mediacyjnego uiszcza bezzwrotną opłatę administracyjną w wysokości 1.000 zł.
 4. Jeżeli wniosek o przeprowadzenie postępowania mediacyjnego nie został prawidłowo opłacony, Sekretarz Centrum wzywa do uiszczenia opłaty administracyjnej w terminie 7 dni pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpoznania.
 5. Niezwłocznie po otrzymaniu wspólnego wniosku o przeprowadzenie mediacji lub wyrażeniu zgody przez drugą stronę na przeprowadzenie mediacji w razie złożenia wniosku o mediację przez jedną ze stron, Sekretarz Centrum zwraca się do stron o uiszczenie w terminie 7 dni opłaty mediacyjnej obliczonej zgodnie z postanowieniami Taryfy opłat. W przypadku nieuiszczenia opłaty mediacyjnej w terminie określonym w zdaniu powyżej, sprawę uważa się za niewszczętą.
 6. W przypadku, gdy we wnioskach strony podały inne wartości przedmiotu sporu, Sekretarz Centrum opłatę mediacyjną ustala odpowiednio od wyższej wartości przedmiotu sporu wskazanej we wnioskach.
 7. W toku mediacji, Sekretarz Centrum wzywa strony do uiszczenia opłaty mediacyjnej obliczonej zgodnie z postanowieniami Taryfy opłat przed każdą sesją mediacyjną. Nieuiszczenie opłaty mediacyjnej w zakreślonym terminie powoduje, że sesja mediacyjna nie dochodzi do skutku i zostaje wyznaczony kolejny termin sesji mediacyjnej, o czym zawiadamia się strony. Powtórne nieuiszczenie opłaty mediacyjnej w wysokości i terminie wskazanym przez Sekretarza Centrum powoduje zakończenie postępowania mediacyjnego.
 8. Mediacja może być przeprowadzona pod warunkiem otrzymania przez Centrum wymaganej opłaty mediacyjnej.
 9. Kierownik Centrum ma prawo zwiększyć opłatę o 50% w skomplikowanych sprawach, jeżeli zachodzi potrzeba zwiększenia liczby mediatorów Centrum.
 10. Strony są zobowiązane do wnoszenia zaliczek na wydatki związane z przeprowadzeniem mediacji, w tym w szczególności na koszty podróży (delegacji) mediatorów, opinie biegłych i tłumaczy oraz najem sal do przeprowadzenia mediacji oraz noclegów dla mediatorów
 11. Nieuiszczenie zaliczki, o której mowa w ust. 10, w wysokości i terminie wskazanym przez Sekretarza Centrum, powoduje wstrzymanie postępowania mediacyjnego. Sekretarz Centrum powtórnie wzywa stronę/strony do wniesienia zaliczki. Powtórne nieuiszczenie zaliczki w wysokości i terminie wskazanym przez Sekretarza Centrum powoduje zakończenie postępowania mediacyjnego.
 12. W przypadku zakończenia postępowania mediacyjnego przed rozpoczęciem sesji mediacyjnej, strony zobowiązane są uiścić wydatki związane z przebiegiem postępowania, w szczególności z organizacją sesji mediacyjnej (koszty podróży, noclegów mediatorów Centrum, wynajmu sal) poniesione przez Centrum przed jej rozpoczęciem, których pomimo dołożenia należytej staranności nie udało się uniknąć.
 13. Pozostałe wydatki, w tym koszty ewentualnej pomocy prawnej, strony pokrywają we własnym zakresie.
 14. Po zakończeniu postępowania mediacyjnego strony otrzymują od Centrum fakturę VAT, uwzględniającą poniesione koszty, w tym opłaty oraz ewentualne wydatki.
 15. Wszystkie opłaty przewidziane w niniejszym Regulaminie postępowania mediacyjnego powiększa się o należny podatek od towarów i usług według stawek obowiązujących na dzień wystawienia faktury.
 16. Za wniesienie kosztów mediacji strony są odpowiedzialne solidarnie, przy czym o ile strony nie uzgodniły na piśmie inaczej, koszty mediacji obciążać będą każdą ze stron w równych częściach.

Klauzula rozwiązywania sporów

§ 14.

Wszelkie spory wynikające z niniejszej umowy lub w związku z nią (dalej „Spór”/”Spory”), strony zobowiązują się do rozwiązania w drodze mediacji w Centrum Mediacji Gospodarczej przy Krajowej Radzie Radców Prawnych w Warszawie zgodnie z postanowieniami Regulaminu Centrum Mediacji Gospodarczej obowiązującym w dniu złożenia wniosku o przeprowadzenie mediacji.

Materiały do pobrania