Powązkowska 15 01-797 Warszawa

Godziny pracy : Poniedziałek - piątek godz. 8.00 - 16.00
  Kontakt : +48 22 300 86 40

O konkursie

Organizatorem ogólnopolskiego konkursu „Ambasador Mediacji” jest Krajowa Rada Radców Prawnych oraz ośrodki mediacji zrzeszone w Ogólnopolskiej Sieci ,,Ośrodki Radców Prawnych”. Konkurs został zainaugurowany w 2020 roku. Obecnie rozpoczęła się jego druga edycja.  Termin składania zgłoszeń kandydatów do konkursu upływa 15 kwietnia 2021 r. 

Wizją projektu jest propagowanie mediacji, jako alternatywy dla długich i męczących procesów sądowych. Mediacja jako forma polubownego rozwiązywania konfliktu jest nie tylko korzystniejsza dla stron, ponieważ jest metodą pozwalającą wypracować rozwiązanie satysfakcjonujące wszystkich uczestników sporu, ale przyczynia się również do usprawnienia polskiego wymiaru sprawiedliwości. Pomaga ona stronom konfliktu we wzajemnej komunikacji, określeniu interesów i kwestii do dyskusji a także osiągnięciu wspólnie akceptowalnego konsensu. Przedmiotem mediacji mogą być na przykład: spór o zapłatę, sprawy rodzinne takie jak rozwód, separacja, ustalenie kontaktów z dzieckiem, sprawy dotyczące sporów sąsiedzkich, sprawy pracownicze, rozwiązanie lub niewykonanie umowy, czy podział majątku dorobkowego. Mediacja jest dobrowolnym i poufnym, ale przede wszystkim łagodnym procesem dochodzenia przez strony do porozumienia, czyli de facto do rozwiązania sporu. Prowadzone są w obecności osoby trzeciej – mediatora, który musi pozostać bezstronny i cieszyć się zaufaniem.

Uczestnicy konkursu

Konkurs ,,Ambasador Mediacji” nie jest ograniczony jedynie do radców prawnych – mediatorów. Uczestnikami konkursu mogą być również mediatorzy nie posiadający statusu radcy prawnego, sędziowie, przedsiębiorcy, stowarzyszenia, fundacje, a nawet miasta, innym słowem wszyscy, którzy wyróżnili się w wykorzystaniu lub rozpowszechnianiu instytucji mediacji, jako pozasądowej metody rozwiązywania sporów, w szczególności poprzez prowadzenie działalności na rzecz popularyzacji wiedzy związanej z mediacją, w tym poprzez organizowanie projektów edukacyjnych lub publikacje.

Kapituła Konkursu

W skład kapituły konkursu wchodzi przewodniczący Komisji Alternatywnych Metod Rozwiązywania Sporów Krajowej Rady Radców Prawnych, który przewodniczy kapitule oraz szefowie poszczególnych ośrodków mediacji przy okręgowych izbach radców prawnych zrzeszonych w Ogólnopolskiej Sieci ,,Ośrodki Mediacji Radców Prawnych ”.

W swoim wyborze kapituła będzie kierowała się kryterium wskazanym w regulaminie konkursu, a zatem ocenie podlegać będzie szczególny sposób wykorzystania mediacji w praktyce lub jej promowania przez danego uczestnika konkursu w okresie roku 2020, ponieważ każda z edycji konkursu zawsze dotyczy roku ubiegłego.

Najpóźniej do 30 maja 2021 roku kapituła konkursu dokona wyboru laureata.

Wygrana

Wygrana wiąże się z uzyskaniem honorowego tytułu ,,Ambasador Mediacji” i specjalnej statuetki. Przewidziane są także nagrody rzeczowe.

I edycja konkursu „Ambasador Mediacji”

Pierwsza, ubiegłoroczna edycja konkursu cieszyła się dużym powodzeniem, zgłoszono wielu kandydatów spośród sędziów sądów okręgowych, rejonowych oraz radców prawnych z różnych obszarów kraju. Tytuł „Ambasadora Mediacji” za rok 2019 przypadł radcy prawnemu Marii Młotkowskiej – Dyrektorowi Biura Prawnego Miasta Stołecznego Warszawy. Laureatka konkursu jest inspiratorem bezprecedensowego wykorzystania instytucji mediacji w codziennym funkcjonowaniu Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy, wskutek wdrożenia przez Prezydenta Warszawy projektu ,,Warszawa – miasto przyjazne mediacji”.