Powązkowska 15 01-797 Warszawa

Godziny pracy : Poniedziałek - piątek godz. 8.00 - 16.00
  Kontakt : +48 22 300 86 40

Archive for Październik 2018

O mediacji na spotkaniu w Łodzi przedstawicieli Ogólnopolskiej Sieci Ośrodków Mediacji Radców Prawnych.

Tegoroczny Międzynarodowy Dzień Mediacji przypada na dzień 18 października 2018 r. Przykładem lat ubiegłych, w tygodniu od 15 do 19 października 2018 r. obchodzony jest tzw. Tydzień Mediacji. Powyższe terminy zbiegają się w czasie z pierwszą rocznicą powstania Ogólnopolskiej Sieci Ośrodków Mediacji Radców Prawnych, której zawiązanie miało miejsce w dniu 16 października 2017 r. Warto przypomnieć, że sieć tworzy 19 ośrodków mediacyjnych powołanych przez poszczególne Okręgowe Izby Radców Prawnych, w których zrzeszonych jest aktualnie blisko 300 radców prawnych z uprawnieniami mediatora.

W dniach 5-7 października w Łodzi odbyło się ogólnopolskie spotkanie przedstawicieli Ośrodków Mediacji działających przy OIRP. Zgromadzonych przywitał Dziekan OIRP w Łodzi r.pr. Grzegorz Wyszogrodzki, przedstawiciel Ośrodka Mediacji przy tej Izbie -r.pr. Aleksandra Krysztofiak oraz Dyrektor Centrum Mediacji Gospodarczej przy KIRP r.pr. Cezary Jezierski, jako współorganizatorzy spotkania.

Spotkanie rozpoczęło się wykładem SSO Rafała Maciejewskiego Przewodniczącego X Wydziału Gospodarczego Sądu Okręgowego w Łodzi na temat ugód mediacyjnych zawieranych przez strony  między innymi w sprawach gospodarczych.

W trakcie spotkania radcowie prawni – mediatorzy mieli także okazję udoskonalić swój warsztat mediacyjny poprzez udział w czterogodzinnym szkoleniu pt. „Niezbędnik mediatora – psychologiczne narzędzia facylitujące proces mediacji”. Szkolenie miało charakter prelekcji i zostało przeprowadzone przez dr Ewę Jarczewską-Gerc z Uniwersytetu SWPS w Warszawie. W trakcie szkolenia omówione zostały m.in. zagadnienia dotyczące komunikacji w procesie mediacji, przyczyny i konsekwencje błędów popełnianych w procesie komunikowania się oraz sposoby eliminacji tych błędów. Istotna część szkolenia została poświęcona roli emocji i ich ekspresji w postępowaniu mediacyjnym, sposobom perswazji, a także strategiom radzenia sobie z emocjami w trakcie posiedzeń mediacyjnych.

Podczas prac plenarnych radcowie prawni – mediatorzy mieli szanse wymienić się doświadczeniami i spostrzeżeniami w odniesieniu do praktycznych aspektów prowadzenia postępowań mediacyjnych na obszarze działania różnych ośrodków sądowych.

Omówione zostały kwestie związane z funkcjonowaniem poszczególnych Ośrodków, w tym również w związku z wejściem w życie przepisów RODO.

Uczestnicy spotkania mieli też możliwość zapoznania się z działaniami Ministerstwa Sprawiedliwości zmierzającymi do włączenia kwalifikacji rynkowej „Prowadzenie mediacji sądowych i pozasądowych w sprawach cywilnych” i „Prowadzenie mediacji sądowych i pozasądowych w sprawach gospodarczych” do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.

Spotkanie przedstawicieli ogólnopolskiej sieci Ośrodków Mediacyjnych Radców Prawnych było również okazją do zaprezentowania dokumentu pt. „Poradnik o mediacji dla prawników” stanowiącego efekt prac Europejskiej Komisji na Rzecz Skutecznego Wymiaru Sprawiedliwości (CEPEJ). Dokument ten został opracowany przez Radę Adwokatur i Stowarzyszeń Prawniczych Europy (CCBE). Jego głównym celem jest podniesienie świadomości prawników w zakresie mediacji oraz opisanie wynikających z tej mediacji zachęt i możliwości, których osoby wykonujące zawody prawnicze nie zawsze są w stanie dostrzec lub docenić. Warto podkreślić, iż jedną z osób mających kluczowy wkład w opracowanie ww. dokumentu jest reprezentujący Polskę, przedstawicieli Ogólnopolskiej Sieci Ośrodków Mediacji Radców Prawnych i Kierownik Ośrodka Mediacji przy OIRP w Warszawie, radca prawny Tomasz Maliński.

Komunikat powstał we współpracy z  Ośrodkiem Mediacji w Szczecinie-reprezentowanym przez r.pr. Tomasza Pichetę.

r.pr. Aleksandra Krysztofiak

r.pr. Cezary Jezierski

Czytaj dalej

Poradnik o mediacji dla prawników

Centrum Mediacji Gospodarczej przy KIRP z przyjemnością informuje, iż dobiegły końca prowadzone pod auspicjami CCBE prace nad „Zalecaniami dla prawników w sprawie mediacji”. Końcowy dokument został przyjęty na spotkaniu plenarnym Europejskiej Komisji na Rzecz Skutecznego Wymiaru Sprawiedliwości (CEPEJ). W pracach tych uczestniczył przedstawiciel Ogólnopolskiej Sieci Ośrodków Mediacji Radców Prawnych i reprezentant Polski, radca prawny mediator Tomasz Maliński. Należy z satysfakcją stwierdzić, iż reprezentant naszego kraju miał kluczowy wkład w sformułowanie treści tych Zaleceń.

Poniżej tłumaczenie wraz z tekstem angielskim. „Zalecenia” uzyskały nazwę „Poradnika o mediacji dla prawników”. Serdecznie namawiam do lektury „Poradnika” i jego upowszechniania wśród radców prawnych i aplikantów. Szczególnie cenne mogą być zalecenia w procesie planowania przez Okręgowe Izby Radców Prawnych szkoleń dla radców prawnych i aplikantów.

Zapraszam OIRP do publikacji „Poradnika” na stronach internetowych i w social media z których korzystają poszczególne Izby.

Dyrektor CMG przy KIRP
Cezary Jezierski

Czytaj dalej

Forum Dyskusyjne pt. „Miejsce i przyszłość mediacji w postępowaniu sądowoadministracyjnym” w Krakowie

W dniu 26 września 2018 roku w siedzibie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, odbyło się Forum Dyskusyjne „Miejsce i przyszłość mediacji w postępowaniu sądowoadministracyjnym”, będące kontynuacją działań promujących mediację administracyjną rozpoczętych w dniu 11 czerwca 2018 roku, który przyjęto za Dzień Mediacji Administracyjnej w Polsce. Zorganizowana w ten dzień konferencja w Naczelnym Sądzie Administracyjnym dała początek działaniom lokalnym podejmowanym przez Sekcje Mediacji Administracyjnej, działających w poszczególnych Okręgowych Izbach Radców Prawnych w Polsce.

Współorganizatorami Forum byli: Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie oraz Okręgowa Izba Radców Prawnych w Krakowie. Natomiast pomysłodawcy Forum Dyskusyjnego to mediatorzy Sekcji Mediacji Administracyjnej działającej w ramach Centrum Mediacji przy OIRP w Krakowie. Szczególne podziękowania dla Prezesa Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, sędziego Naczelnego Sądu Administracyjnego Pana Andrzeja Irli za umożliwienie zorganizowania Forum.

Celem spotkania było stworzenie platformy dyskusyjnej poświęconej mediacji w postępowaniu administracyjnym oraz w postępowaniu sądowoadministracyjnym pomiędzy pracownikami naukowymi Uniwersytetu Jagiellońskiego, sędziami Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, jak również mediatorami (radcami prawnymi i adwokatami), w szczególności zajmującymi się mediacją administracyjną. Tym samym rozpoczęto dyskusję na temat niewykorzystanego potencjału mediacji administracyjnej, a także podjęto kolejne działania w kierunku stworzenia praktyki stosowania mediacji w postępowaniu administracyjnym  i sądowoadministracyjnym.

Forum Dyskusyjne otworzyła sędzia Naczelnego Sądu Administracyjnego, wiceprezes Wojewódzkiego Sadu Administracyjnego w Krakowie Pani Anna Dumas, a także Dziekan Okręgowej Izby Radców Prawnych w Krakowie Pan dr Marcin Sala-Szczypiński. Pierwszy wykład poświęcony mediacji w kształcie proponowanym w projekcie Nowej Ordynacji Podatkowej przedstawiła Pani sędzia Anna Dumas. Następnie Pani Prof. dr hab. Hanna Knysiak-Sudyka, Kierownik Katedry Postępowania Administracyjnego Uniwersytetu Jagiellońskiego, Sędzia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie zabrała głos na temat: „Mediacja w postępowaniu sądowoadministracyjnym”. Pani Profesor wskazała kilka rodzajów spraw, w których mediacja miałaby możliwość zaistnienia na szerszą skalę.

W dalszej części Forum Pani dr Ewa Skorczyńska z Katedry Prawa Administracyjnego Uniwersytetu Jagiellońskiego omówiła „Zasadę polubownego rozstrzygania kwestii spornych w postępowaniu administracyjnym w świetle nowelizacji Kodeksu postępowania administracyjnego z 2017 r”. Natomiast Pani dr Joanna Człowiekowska z Katedry Prawa Administracyjnego przedstawiła „Prawne i faktyczne uwarunkowania mediacji w postępowaniu administracyjnym w świetle regulacji Kodeksu postępowania administracyjnego”.

W czasie dyskusji starano się ustalić, co jest przeszkodą w stosowaniu mediacji w postępowaniu sądowoadministracyjnym i jakie działania należy podjąć, aby mediacja mogła  w nim zaistnieć. Uczestnicy mieli okazję zadać pytania prelegentom, a także podzielić się własnym doświadczeniem i spostrzeżeniami na temat mediacji administracyjnej. Pojawiło się szereg pomysłów dotyczących obszarów, w których mediacja ma szansę zaistnieć praktycznie, a także jakie ewentualne zmiany w obowiązujących przepisach mogłyby bardziej sprzyjać jej stosowaniu.

Forum zakończono deklaracją dalszych wspólnych działań w celu rozwijania stosowania mediacji administracyjnej w Małopolsce.

Czytaj dalej

W Katowicach o mediacji w administracji

W czwartek 20 września 2018 r. odbyła się w Katowicach organizowana przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Katowicach pod patronatem Wicemarszałka Województwa Śląskiego Michała Gramatyki konferencja pt. „Mediacja w administracji”.

Konferencja dedykowana była dla organów samorządu terytorialnego i była to pierwsze wydarzenie tego typu w Polsce.

Lista prelegentów gwarantowała najwyższy poziom merytoryczny, a poszczególni mówcy  wskazywali nie tylko na możliwości jakie niesie ze sobą mediacja administracyjna, ale także pola na jakich mediacja administracyjna może zaistnieć w szerokim zakresie.

Większość mówców zwracała uwagę na bardzo trudne początki w stosowaniu tej instytucji z uwagi na władczy model sprawowania administracji.

„Mediacja w postępowaniu cywilnym ma już dziesięć lat i jej początki były również bardzo trudne” – powiedział radca prawny Maciej Bobrowicz, Prezes KIRP„Jeśli przykłady
i informacje o pozytywnie zakończonych sprawach dotrą do szerokiego gremium odbiorców, mediacja ma szansę na zaistnienie również w postępowaniu administracyjnym”.

Prof. Grzegorz Łaszczyca zwrócił uwagę na możliwe pola zastosowania mediacji administracyjnej. „W odniesieniu do obowiązku lub uprawnienia, które jest objęte sferą uznania administracyjnego. Następnie w zakresie obowiązku lub uprawnienia, którego treść, rozmiar, sposób wykonania, itp. mogą być „elastycznie” kształtowane przez organ w postaci warunków, zasad, wymagań, itp. (np. przy wydawaniu warunków zabudowy) oraz wreszcie w stosunku do obowiązków i uprawnień, które są podzielne tak co do treści zasadniczej (np. wymiar kary), jak i co do ewentualnych klauzuli dodatkowych (np. terminu)”.

Prof. Czesława Martysz wskazał z kolei na zagrożenie, że mediacja może podzielić los innej instytucji w postępowaniu administracyjnym — ugody, która nie znalazła szerszego zastosowania.

Radca prawny Ewelina Żak z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju wskazywała na konieczność rozwiązania problemów wynikających z zastosowania przepisów dotyczących dyscypliny finansów publicznych w aspekcie zawierania ugód w wyniku przeprowadzonych mediacji.

Przeważała jednak opinia, że możliwość skorzystania z mediacji jest pozytywną tendencją, której szersze zastosowanie miałoby z pewnością ożywczy wpływ na przeciążony wymiar sprawiedliwości.

Współorganizatorem i pomysłodawcą konferencji była pani mec. Joanna Botiuk – Lider Sekcji Administracyjnej CMG przy KIRP.

Czytaj dalej