Powązkowska 15 01-797 Warszawa

Godziny pracy : Poniedziałek - piątek godz. 8.00 - 16.00
  Kontakt : +48 22 300 86 40

All posts by JW

WARSZTATY SPECJALISTYCZNE DLA MEDIATORÓW

Centrum Mediacji Gospodarczej przy Krajowej Izbie Radców Prawnych zaprasza wszystkich radców prawnych – mediatorów i mediatorów, którzy chcieliby udoskonalić swój warsztat w zakresie prowadzenia mediacji na Warsztaty Specjalistyczne.

Warsztaty przeznaczone są dla radców prawnych, którzy ukończyli 40-godzinne szkolenie podstawowe z zakresu mediacji zgodnie ze standardami szkolenia mediatorów Społecznej Rady ds. Alternatywnych Metod Rozwiązywania Konfliktów i Sporów przy Ministrze Sprawiedliwości z 29 października 2007 r.

 

13 wrzesień 2019 r. (piątek), godz. 14.00-19.15

Warszawa, Aleje Ujazdowskie 18 lok. 4

Trening asertywności dla mediatorów w ujęciu psychologii pozytywnej (psychologii szczęścia)

 

(program w załączniku)

Prowadzący: Dr Przemysław Kubiak

 

Koszt: 350 zł *

Link do rejestracji: https://wrzesiencmg.webankieta.pl/

 

14 wrzesień 2019 r. (sobota), godz. 9.00-14.15

Warszawa, Aleje Ujazdowskie 18 lok.4

„Proaktywność w podejściu do Klienta i jej praktyczne zastosowanie”

 

(program w załączniku)

Prowadzący: Maciej Podraska

 

Koszt: 350 zł *

Link do rejestracji:  https://wrzesiencmg.webankieta.pl/

 

  • w przypadku zakupu dwóch szkoleń w pakiecie cena wynosi 650 zł
  • cena obejmuje materiały szkoleniowe, przerwy kawowe

 

UWAGA! Organizator nie zapewnia noclegów.

 

Zarejestruj się już dziś! Ostateczny termin zgłoszeń upływa 8 września br.

 

Liczba miejsc ograniczona. Pierwszeństwo udziału w Warsztatach mają mediatorzy Ogólnopolskiej Sieci Ośrodków Radców Prawnych.

Za udział w jednym szkoleniu można uzyskać 8 punktów.

Czytaj dalej

Kongres Mediacji 2019 II Dzień Mediacji Administracyjnej

Kongres ma na celu stworzenie międzynarodowej platformy wymiany doświadczeń w zakresie promowania stosowania mediacji przy rozwiązywaniu sporów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

PIERWSZY DZIEŃ KONGRESU 11.09.2019
MEDIACJA GOSPODARCZA – NAPRAWDĘ WARTO

Mediacja jest rozwiązaniem atrakcyjnym dla przedsiębiorców, ale nadal rzadko wykorzystywanym przez podmioty gospodarcze. W trakcie pierwszego dnia Kongresu Mediacji będziemy zachęcać uczestników do stosowania mediacji jako najbardziej efektywnego sposobu rozwiązywania sporów z kontrahentami, co jest nieodłącznym elementem prowadzenia działalności gospodarczej.

DRUGI DZIEŃ KONGRESU 12.09.2019
II DZIEŃ MEDIACJI ADMINISTRACYJNEJ
MEDIACJA ADMINISTRACYJNA – WARTO SPRÓBOWAĆ

W czerwcu 2019 roku mijają 2 lata, od kiedy obowiązują przepisy wprowadzające możliwość korzystania z mediacji w postępowaniu administracyjnym. Czy to nowe rozwiązanie – i dla przedsiębiorców, i dla pracowników administracji publicznej – jest wykorzystywane? Jakie są zalety mediacji w postępowaniu administracyjnym i sądowoadministracyjnym? Na te pytania i na wiele innych – odpowiemy podczas II Dnia Mediacji Administracyjnej.

Szczegółowe informacje na stronie https://kongresmediacji.com/

Czytaj dalej

Zmiany w mediacji administracyjnej

9 lipca 2019 r. Rada Ministrów przyjęła, przygotowany w Ministerstwie Przedsiębiorczości i Technologii, projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia obciążeń regulacyjnych. Dwie spośród kilkudziesięciu zmian mają na celu wspieranie polubownego zakończenia spraw administracyjnych.

Pierwsza z nich wprowadza modyfikacje do ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, rozszerzając katalog przypadków niestanowiących naruszenia dyscypliny finansów publicznych także o ugody zawarte w sprawach administracyjnych. Obecnie wyłączenie dotyczy tylko ugód zawartych w sprawach cywilnych. Dzięki zmianie każdy rodzaj ugodowego zakończenia sprawy z udziałem organu administracji publicznej nie będzie niósł za sobą ryzyka zarzucenia pracownikom administracji naruszenia dyscypliny finansów publicznych.

Propozycja zmiany ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych powstała w ramach współpracy Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii z Ministerstwem Finansów.

Druga zmiana dotyczy natomiast umożliwienia w toku postępowania przed Sądem Ochrony Konkurencji i Konsumentów (SOKiK) zawarcia ugody sprawie odwołania od decyzji Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji, Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej, Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego oraz dyrektora regionalnego zarządu gospodarki wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie będący organem regulacyjnym, o którym mowa w art. 27a ust. 1 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków.

Będzie to nowy rodzaj ugody w sprawie administracyjnej. Stronami ugody będą organ, który wdał zaskarżoną decyzję, oraz odwołujący się od decyzji. Ugoda będzie zawierana w celu przyjęcia ustaleń co do sposobu załatwienia sprawy w granicach obowiązującego prawa i może prowadzić – w zależności od okoliczności sprawy – np. do zmiany zaskarżonej decyzji albo jej uchylenia. Aby ugoda była wiążąca konieczne będzie jej zatwierdzenie przez SOKiK. Na podstawie zatwierdzonej ugody organ wyda odpowiednią decyzję albo podejmie inną w właściwą czynność.

Ugoda w sprawach przed SOKiK może w wielu sprawach przyczynić się do rozwiązania coraz bardziej widocznego problemu długiego oczekiwania na prawomocne zakończenie postępowania przed sądem, przede wszystkim wynikającego z dużej liczby praw oraz skomplikowanego przedmiotu postępowania. Propozycja została pozytywnie oceniona przez sędziów SOKiK.

Planuje się, że obie zmiany będą obowiązywać od 1 stycznia 2020 r.

Projekt wraz z uzasadnieniem będzie dostępny na stronie: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12321366

 

Radca prawny

Joanna Botiuk

CMG przy KIRP

Czytaj dalej

I Ogólnopolski Turniej Negocjacyjno-Mediacyjny – Kraków 3 października 2019 roku

Centrum Mediacji przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Krakowie jest jednym z organizatorów I Ogólnopolskiego Turnieju Negocjacyjno-Mediacyjnego planowanego na dzień 3 października 2019 roku, w Krakowie. Jak wskazują organizatorzy, turniej ten jest prestiżowym, pionierskim projektem, opartym o wzór międzynarodowych wydarzeń o tym samym charakterze. Jego założenia obejmują między zespołowe konkurencje w zakresie negocjacji i mediacji gospodarczych. Przedstawiciele jednych z największych firm w Polsce, zmierzą się ze sobą w negocjacjach biznesowych i mediacjach gospodarczych, a doświadczone jury wybierze zwycięzców, przyznając im atrakcyjne nagrody adekwatne do branży sponsora. Szczegóły na stronie: www.negocjacjeimediacje.biz

Czytaj dalej

Spotkanie sekcji administracyjnej

Dnia 13 czerwca 2019 r. w siedzibie KRRP przy Alejach Ujazdowskich 41 w Warszawie odbyło się spotkanie sekcji administracyjnej Centrum Mediacji Gospodarczej przy KIRP oraz sekcji administracyjnych działających w Ośrodkach Mediacji przy poszczególnych Okręgowych Izbach Radców Prawnych. W spotkaniu wziął udział Wiceprezes KRRP Zbigniew Tur oraz Dyrektor CMG Tomasz Parkasiewicz.

Spotkanie w dużej mierze dotyczyło rozmów prowadzonych przez sekcję administracyjną
z Ministerstwem Przedsiębiorczości i Technologii, które reprezentowała mec. Katarzyna Skrzek. Głównym tematem spotkania była wspólna kampania promocyjna (e-learning, handbook)  na rzecz promocji mediacji administracyjnej oraz zakres prac legislacyjnych
w aspekcie mediacji obligatoryjnej. Zwrócono uwagę na rodzaje postępowań administracyjnych, w których mediacja byłaby bardzo wskazana (decyzje uznaniowe itd.)

Uczestnicy spotkania zwrócili także uwagę na ważną rolę profesjonalnych pełnomocników
w mediacji administracyjnej oraz możliwość uruchomienia obowiązkowych szkoleń dla urzędników, które miałaby zorganizować KSAP .

Spotkanie prowadziła i moderowała mec. Joanna Botiuk.

Czytaj dalej

RADCOWIE PRAWNI – MEDIATORZY OGÓLNOPOLSKIEJ SIECI OŚRODKÓW MEDIACJI RADCÓW PRAWNYCH W POZNANIU

W dniach 30 maja – 1 czerwca 2019 roku w Poznaniu odbyło się cykliczne, ogólnopolskie spotkanie przedstawicieli dziewiętnastu ośrodków mediacji przy okręgowych izbach radców prawnych, zrzeszonych w Ogólnopolskiej Sieci Ośrodki Mediacji Radców Prawnych. Tym razem organizatorem spotkania był r.pr. Grzegorz Lorych – Pełnomocnik Ośrodka Mediacji przy OIRP w Poznaniu, przy wsparciu Centrum Mediacji Gospodarczej Krajowej Izby Radców Prawnych w Warszawie.

Uczestnicy wzięli udział w dwóch częściach szkoleniowych. Pierwszą z nich, mającą charakter warsztatowy, poprowadził dr Przemysław Kubicki z Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, zaznajamiając szkolonych z podstawowymi zasadami komunikacji asertywnej. Prowadzącym drugą część szkolenia był mł. insp. Wojciech Waraczyński – Naczelnik Wydziału Psychologii Komendy Wojewódzkiej w Poznaniu, który wystąpił z prelekcją ,,Zjawisko negocjacji w sytuacjach kryzysowych‘’.

Poznańskie spotkanie było również okazją do podsumowania pierwszego roku działalności Sekcji Mediacji Administracyjnych funkcjonujących w ramach Ogólnopolskiej Sieci Ośrodki Mediacji Radców Prawnych. W tej części prezentację przygotowała r.pr. Magdalena Romanowska z OIRP w Krakowie, która – jako organizator – przedstawiła także założenia Kongresu Mediacji planowanego na dni 11-13 września bieżącego roku w Krakowie, a poświęconego zarówno mediacji administracyjnej, jak i gospodarczej.

O planowanym na dzień 3 października 2019 roku w Krakowie – I Ogólnopolskim Turnieju Negocjacyjno- Mediacyjnym dla Biznesu poinformował z kolei r.pr. Tomasz Job – Dyrektor Centrum Mediacji przy OIRP w Krakowie, prezentując jego zasady.

W części roboczej spotkania radcowie prawni – mediatorzy, wymieniając się doświadczeniami, poruszyli także szereg zagadnień związanych z bieżącym funkcjonowaniem ośrodków i samej Sieci, działaniami ukierunkowanymi na promowanie mediacji, jak również potrzebami szkoleniowymi w zakresie kształcenia pełnomocników w tym procesie. Ożywioną dyskusję w gronie uczestników wywołał temat nowelizacji ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji, w części odnoszącej się do wykorzystania instytucji mediacji.

Czytaj dalej

SZKOLENIE MEDIATORÓW W NOWEJ ODSŁONIE!

Centrum Mediacji Gospodarczej przy Krajowej Izbie Radców Prawnych zaprasza na Letnie  Warsztaty Mediacji wszystkich radców prawnych, którzy chcieliby uzyskać certyfikat i zostać wpisani na listę mediatorów certyfikowanych CMG przy KIRP oraz wykonywać zawód mediatora.

Program szkolenia obejmuje najnowsze wytyczne Europejskiej Komisji Na Rzecz Skutecznego Wymiaru Sprawiedliwości.

Szkolenie odbędzie się w Warszawie w dwóch sesjach weekendowych (od piątku do niedzieli).

Terminy: 2-4.08.2019 r. oraz 9-11.08.2019 r.

Miejsce: Centrum Konferencyjne Zielna, ul. Zielna 37, Warszawa

Cena: 2.250 zł + VAT, tj. 2767,50 zł; (cena obejmuje lunch oraz materiały szkoleniowe, organizator nie zapewnia noclegów).

UWAGA! Dla osób, które zarejestrują się do 28 czerwca – 1700 zł + VAT, tj. 2091 zł.    

 Link do rejestracji: https://lwm2019.webankieta.pl/

Zarejestruj się już dziś! Ostateczny termin zgłoszeń upływa 30 czerwca.

Liczba miejsc ograniczona.

Za udział w szkoleniu można uzyskać 80 punktów.

 

Czytaj dalej

WARSZTATY SPECJALISTYCZNE DLA MEDIATORÓW

Centrum Mediacji Gospodarczej przy Krajowej Izbie Radców Prawnych zaprasza wszystkich radców prawnych – mediatorów i mediatorów, którzy chcieliby udoskonalić swój warsztat w zakresie prowadzenia mediacji na Warsztaty Specjalistyczne.

Warsztaty przeznaczone są dla radców prawnych, którzy ukończyli 40-godzinne szkolenie podstawowe z zakresu mediacji zgodnie ze standardami szkolenia mediatorów Społecznej Rady ds. Alternatywnych Metod Rozwiązywania Konfliktów i Sporów przy Ministrze Sprawiedliwości z 29 października 2007 r.

28 czerwca 2019 r. (piątek), godz. 14.00-19.15

Warszawa, Aleje Ujazdowskie 18 lok. 4

Cięta riposta, twardy argument, trafne pytanie. Techniki językowe w negocjacjach i mediacjach”

(program w załączniku)

Prowadzący: Katarzyna Kamińska

Koszt: 350 zł *

Link do rejestracji: https://czerwiec-cmg.webankieta.pl/

 

29 czerwca 2019 r. (sobota), godz. 9.00-14.15

Warszawa, Aleje Ujazdowskie 18 lok.4

  „Techniki negocjacyjne w mediacji – granice ingerencji mediatora i techniki zarządzania pertraktacjami”

 (program w załączniku)

Prowadzący: dr Tomasz P. Antoszek

Koszt: 350 zł *

Link do rejestracji:  https://czerwiec-cmg.webankieta.pl/

 

  • w przypadku zakupu dwóch szkoleń w pakiecie cena wynosi 650 zł
  • cena obejmuje materiały szkoleniowe, przerwy kawowe

UWAGA! Organizator nie zapewnia noclegów.

Zarejestruj się już dziś! Ostateczny termin zgłoszeń upływa 23 czerwca br.

Liczba miejsc ograniczona. Pierwszeństwo udziału w Warsztatach mają mediatorzy Ogólnopolskiej Sieci Ośrodków Radców Prawnych.

Za udział w jednym szkoleniu można uzyskać 8 punktów.

Czytaj dalej

MEDIACJA W SPRAWACH SPADKOWYCH. KONFERENCJA W LIPSKU

W dniu 26 czerwca 2019 roku, w Lipsku odbędzie się europejska konferencja na temat mediacji w sprawach spadkowych. Finansowany ze środków Unii Europejskiej projekt ,,Fomento’’, obejmujący wspieranie mediacji w sprawach cywilnych i spadkowych, ma na celu przyczynienie się do szerokiego wykorzystania mediacji, jako opłacalnego rozwiązania w celu zapobiegania i rozwiązywania międzynarodowych sporów w sprawach cywilnych i spadkowych. Konferencja umożliwia mediatorom i prawnikom nawiązanie kontaktu oraz wymianę doświadczeń w zakresie objętym tematyką konferencji.
Program konferencji oraz więcej informacji można znaleźć na stronie www.formentonet.eu lub pod adresem: https://www.fomentonet.eu/pl/events/international-mediation-conference-2019-call-for-papers/

Czytaj dalej

IMPAS W MEDIACJI?

Mediatorzy radcowie prawni doskonalili swoje umiejętności z zakresu mediacji podczas warsztatu specjalistycznego pt. „Impas w mediacji czyli jak radzić sobie z kryzysami wynikającymi z zablokowania się stron na stanowiskach”

Szkolenie, które odbyło się 13 kwietnia br. w siedzibie KIRP miało charakter praktycznego warsztatu. Uczestnicy przyjrzeli się zarówno podstawowej kwestii rozpoznawania impasu, jego źródeł i natury, jak i bardzo praktycznym metodom radzenia sobie z blokadami wynikającymi z tzw. zablokowania się stron na swoich stanowiskach.

Czytaj dalej