Powązkowska 15 01-797 Warszawa

Godziny pracy : Poniedziałek - piątek godz. 8.00 - 16.00
  Kontakt : +48 22 300 86 40

Archive for Wrzesień 2020

Obradowała Społeczna Rada ds. Alternatywnych Metod Rozwiązywania Sporów

W dniu 23 września 2020 roku Tomasz Parkasiewicz – dyrektor Centrum Mediacji przy Krajowej Radzie Radców Prawnych wziął udział w kolejnym, szóstym posiedzeniu Społecznej Rady ds. Alternatywnych Metod Rozwiązywania Sporów przy Ministrze Sprawiedliwości.

W toku posiedzenia Rady Wiceminister Sprawiedliwości Marcin Romanowski poinformował zebranych o kontynuacji prac nad projektem „Upowszechnienie alternatywnych metod rozwiązywania sporów poprzez podniesienie kompetencji mediatorów, utworzenie Krajowego Rejestru Mediatorów (KRM) oraz działania informacyjne”. Z przedstawionych informacji wynika m.in., że Ministerstwo Sprawiedliwości planuje organizację konferencji poświęconej promocji tego projektu.

Do udziału w posiedzeniu zaproszony został Prezes Sądu Rejonowego dla Łodzi- Śródmieścia w Łodzi dr Krzysztof Kurosz, który wystąpił z prelekcją „Budynek Sądu – przestrzeń dla obywatela. Kolejny krok na drodze instytucjonalizacji mediacji w praktyce orzeczniczej polskich sądów w niektórych typach spraw”.

Nadto, przedstawiciel Ministerstwa Sprawiedliwości omówił wyniki ankiet skierowanych do sędziów- koordynatorów ds. mediacji przy sądach okręgowych, w aspekcie zasadności propozycji powołania  sędziów – koordynatorów przy sądach rejonowych. Większość z ankietowanych opowiedziała się za powołaniem tej instytucji.

Członkowie Rady wraz z zaproszonymi gośćmi dyskutowali nad możliwymi instrumentami mogącymi zachęcić sędziów do kierowania spraw do mediacji oraz zwiększyć efektywność wykorzystania instytucji mediacji sądowej.

Powołane w ramach Społecznej Rady grupy robocze złożyły sprawozdania ze swoich dotychczasowych prac, zmierzających w szczególności w kierunku przyjęcia nowych standardów szkoleń mediatorów oraz zmian legislacyjnych mogących wpłynąć na zwiększenie liczby spraw kierowanych do mediacji.

Zakończyła swoje prace grupa robocza z udziałem dyrektora Centrum Mediacji powołana w obszarze regulacji prawnych obejmujących spotkania informacyjne. Przedstawiony Ministerstwu Sprawiedliwości projekt rozwiązań legislacyjnych, przygotowany uprzednio przez Ośrodek Mediacji przy OIRP w Łodzi, w wyniku konsultacji przeprowadzonych w ramach Ogólnopolskiej Sieci ,, Ośrodki Mediacji Radców Prawnych ‘’ został przekazany do dalszych konsultacji. Projekt obejmuje zmiany kodeksu postępowania cywilnego oraz rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie wysokości wynagrodzenia i podlegających zwrotowi wydatków mediatora w postępowaniu cywilnym i ma na celu usunięcie luki prawnej polegającej na braku podstawy do wypłaty wynagrodzenia z tytułu przeprowadzenia spotkania informacyjnego, zarówno prowadzonego w trybie art. 183⁸ § 4 kodeksu postępowania cywilnego, jak również realizowanych w trybie posiedzeń przygotowawczych.

Czytaj dalej