Powązkowska 15 01-797 Warszawa

Godziny pracy : Poniedziałek - piątek godz. 8.00 - 16.00
  Kontakt : +48 22 300 86 40

Ośrodek Mediacji przy OIRP w Rzeszowie

Ośrodek Mediacji przy OIRP w Rzeszowie

Nazwa OśrodkaDane teleadresoweKierownik Ośrodka Mediacji
Ośrodek Mediacji przy OIRP w Rzeszowieul. K. Hoffmanowej 8
35-016 Rzeszów
tel. 17 864 21 08
tel. 605 896 465
osrodek.mediacji@oirp.rzeszow.pl
r. pr. Mariusz Kwolek
tel. 508 651 334
e-mail: m.kwolek@kancelariakaminski.pl

Lista mediatorów OIRP Rzeszów

ImięNazwiskoSpecjalizacja
JustynaCiechanowska1. Sprawy cywilne
2. Sprawy rodzinne
3. Sprawy z zakresu prawa pracy
AleksanderCisek1. sprawy cywilne szeroko pojęte,
2. sprawy z zakresu ubezpieczeń
majątkowych i osobowych,
dotyczące polis inwestycyjnych
z ubezpieczeniowym funduszem
kapitałowym "polisolokaty",
kredytów "frankowych"
3. sprawy dotyczące prawa
konsumenta,
4. sprawy rodzinne.
AdamDachowski1. prawo bankowe: sprawy wynikające z umów kredytu,
umów o prowadzenie rachunków bankowych oraz innych czynności bankowych
2. sprawy odszkodowawcze
z udziałem ubezpieczycieli w tym szkody komunikacyjne
3. sprawy związane ze szkodami medycznymi
JoannaDul1. Sprawy cywilne
2. Sprawy gospodarcze
AleksandraHałabiśSprawy cywilne, gospodarcze i rodzinne, w tym dotyczące:
- wykonania umów handlowych;
- inwestycji budowlanych;
- odszkodowań, w tym z udziałem ubezpieczycieli (szkody na osobie i mieniu);
- prawa spółek;
- spraw o zapłatę (windykacyjno-egzekucyjnych);
- ochrony praw własności przemysłowej (patentów, wzorów przemysłowych, znaków towarowych), know-how, tajemnic handlowych, nabywania praw własności intelektualnej oraz zawierania umów licencyjnych;
- spraw rodzinnych, w tym rozwodów, alimentów, kontaktów z dziećmi i wykonywania władzy rodzicielskiej oraz podziału majątku;
- spraw o ochronę prawa własności i posiadania, zasiedzenia, ustanowienia służebności, eksmisji.
PiotrKamiński1. Sprawy gospodarcze
2. Sprawy korporacyjne
3. Sprawy inwestycyjne
RobertKamiński1. Sprawy gospodarcze,
w tym o zapłatę oraz z zakresu prawa budowlanego.
2.Sprawy cywilne,
w tym spadkowe, o zapłatę
i z zakresu prawa rzeczowego.
ElżbietaKorbeckaPrawo cywilne, prawo zamówień
publicznych, prawo budowlane, specustawa, FIDIC, przepisy: inwestycje, roboty budowlane, infrastruktura drogowa i kolejowa, prawo rodzinne,
odszkodowania medyczne.
KarolinaKorbeckaSprawy cywilne, rodzinne i gospodarcze, a w szczególności:
- sprawy o zasądzenie (windykacyjno-gospodarcze),
- sprawy o odszkodowanie (kontrakt, delikt) i o zadośćuczynienie,
- sprawy o wykonanie umów
- sprawy o bezpodstawne wzbogacenie,
- sprawy działowe (podział majątku, dział spadku, zniesienie współwłasności),
- sprawy spadkowe, w tym o zachowek
- sprawy rodzinne, w tym sprawy o rozwód, separację, alimenty, kontakty, wykonywanie władzy rodzicielskiej
- sprawy dotyczące ochrony dóbr osobistych.
ŁukaszKoryto- sprawy cywilne i gospodarcze
- prawo spółek handlowych w tym transakcje fuzji i przejęć;
- prawo stowarzyszeń i fundacji
- umowy w obrocie gospodarcze
- umowy o roboty budowlane;
- sprawy z zakresu prawa autorskiego, prawa nowych technologii oraz własności przemysłowej
- prawo ochrony konkurencji i konsumentów oraz sprawy o czyny nieuczciwej konkurencji;
- prawo energetyczne
- sprawy z zakresu służebność przesyłu, bezumownego korzystanie z nieruchomości oraz budowy urządzeń przesyłowych,
- sprawy o zapłatę (windykacyjno-egzekucyjnych)
MariuszKwolek1. Sprawy gospodarcze, w tym o zapłatę i z zakresu:
- prawa telekomunikacyjnego,
- prawa energetycznego,
- prawa budowlanego,
- obrotu nieruchomościami,
- czynów nieuczciwej konkurencji,
- prawa antymonopolowego,
2.Sprawy cywilne, w tym:
- spadkowe,
- o ochronę dóbr osobistych,
- o ochronę własności,
3. Sprawy z zakresu prawa pracy i prawa rodzinnego.
AnnaNawrot-SzylarSprawy cywilne, gospodarcze i administracyjne w tym z zakresu: ochrony dóbr osobistych, roszczeń o zapłatę, umów handlowych, odszkodowań , prawa własności intelektualnej, spółek prawa handlowego, obrotu nieruchomościami, inwestycji budowlanych.
GrzegorzPieczonkaSpory gospodarcze ze szczególnym uwzględnieniem tych w ramach procesu inwestycyjnego oraz sprawy rodzinne.
KlaudiaSzebla- sprawy gospodarcze, w tym wykonanie umów handlowych;
- sprawy cywilne w szczególności wynikające z umowy sprzedaży, dostawy, dzierżawy
- sprawy związane z podziałem majątku między małżonkami;
- sprawy spadkowe, w szczególności związane z działem spadku
- sprawy związane z regulowaniem stanu prawnego nieruchomości
- sprawy o zasądzenie (windykacyjno– egzekucyjne)
- sprawy administracyjne
- sprawy z zakresu prawa pracy
AleksanderTaradajkoSprawy gospodarcze, fundusze unijne, prawa własności intelektualnej, sprawy rodzinne.
AnnaUlatowska-CzerwSprawy cywilne i gospodarcze, w szczególności:
z umów, w tym również zawieranych w procedurze zamówień publicznych,
o odszkodowanie lub zadośćuczynienie,
rodzinne /m. in. rozwody, alimenty, kontakty, podział majątku/
związane z ochroną własności,
o podział majątku i zniesienie współwłasności,
dział spadku, zachowek,
związane z prawem medycznym,
związane z prawami autorskimi.