Powązkowska 15 01-797 Warszawa

Godziny pracy : Poniedziałek - piątek godz. 8.00 - 16.00
  Kontakt : +48 22 300 86 40

KONKURS AMBASADOR MEDIACJI ROZPOCZĘTY!

W dniu 15 stycznia 2020r. Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych podjęło uchwałę Nr 718/X/2020 w sprawie regulaminu konkursu „Ambasador Mediacji”. Konkurs ten stanowić będzie cykliczną akcję promującej mediację, jako pozasądową efektywną metodę rozwiązywania sporów i usytuowanie środowiska radców prawnych – mediatorów na rynku mediacyjnym, a ukierunkowaną na wyróżnianie podmiotów, które w szczególny sposób wykorzystują lub promują mediację.

Do udziału w konkursie mogą być nominowane osoby fizyczne lub inne podmioty, które w danym roku – w szczególny sposób – wyróżniły się wykorzystaniem instytucji mediacji lub jej promowaniem, w szczególności poprzez prowadzenie działalności na rzecz popularyzacji wiedzy związanej z mediacją, w tym poprzez organizowanie projektów edukacyjnych lub publikacje.
Prawo zgłaszania kandydatów do udziału w konkursie przysługuje ośrodkom mediacji, przy właściwych okręgowych izbach radców prawnych zrzeszonym w Ogólnopolskiej Sieci „Ośrodki Mediacji Radców Prawnych”

Zgłoszeń kandydatów można dokonywać listownie, na adres Centrum Mediacji przy Krajowej Radzie Radców Prawnych lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: centrum.mediacji@kirp.pl.
W roku bieżącym zgłoszenia za rok 2019 będą przyjmowane do dnia 28 lutego 2020 roku.