Powązkowska 15 01-797 Warszawa

Godziny pracy : Poniedziałek - piątek godz. 8.00 - 16.00
  Kontakt : +48 22 300 86 40

Społeczna Rada ds. ADR przy Ministrze Sprawiedliwości obraduje on-line

W dniu 3 czerwca 2020 roku, w trybie on-line, odbyło się kolejne posiedzenie Społecznej Rady ds. Alternatywnych Metod Rozwiązywania Sporów przy Ministrze Sprawiedliwości, w którym, jako członek Rady, wziął udział dyrektor Centrum Mediacji przy Krajowej Radzie Radców Prawnych Tomasz Parkasiewicz.

Otwierający posiedzenie Rady wiceminister sprawiedliwości Marcin Romanowski, w swoim wystąpieniu podkreślił rolę mediacji, jako skutecznego narzędzia ograniczania negatywnych skutków sporów w okresie epidemii i szansę dla wymiaru sprawiedliwości. Nadto, członkowie Rady zostali poinformowani o kontynuowaniu prac nad projektem Ministerstwa Sprawiedliwości pod nazwą ,, Upowszechnianie alternatywnych metod rozwiązywania sporów poprzez podniesienie kompetencji mediatorów, utworzenie Krajowego Rejestru Mediatorów ( KRM) oraz działania informacyjne ”. Do współpracy przy wdrożeniu wskazanego projektu wybrano czterech partnerów programu: Konfederację Lewiatan, Regionalną Izbę Gospodarczą Pomorza, Centralny Instytut Analiz Polityczno-Prawnych oraz Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie.

W dalszej części spotkania grupy robocze Rady, powołane na jej ostatnim posiedzeniu, przedłożyły proponowane rozwiązania i rekomendacje w obszarze ich działania. W toku prac grupy zajmującej się projektowanymi rozwiązaniami legislacyjnymi w zakresie problematyki odpłatności za spotkania informacyjne, jej przewodniczący przedstawił założenia projektów zmian przepisów, przygotowane uprzednio przez Ośrodek Mediacji przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Łodzi, w ramach konsultacji przedmiotowego zagadnienia przez Centrum Mediacji z ośrodkami mediacji przy okręgowych izbach radców prawnych funkcjonującymi w ramach Ogólnopolskiej Sieci ,, Ośrodki Mediacji Radców Prawnych ”.

Przygotowane projekty, obejmujące zmiany kodeksu postępowania cywilnego oraz rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie wysokości wynagrodzenia i podlegających zwrotowi wydatków mediatora w postępowaniu cywilnym, mają na celu usunięcie luki prawnej polegającej na braku podstawy do wypłaty wynagrodzenia z tytułu przeprowadzenia spotkania informacyjnego, zarówno prowadzonego w trybie art. 183⁸ § 4 kodeksu postępowania cywilnego, jak również realizowanych w trybie posiedzeń przygotowawczych. Po zakończeniu posiedzenia Rady zostały one poddane dalszej analizie ukierunkowanej na wprowadzenie postulowanych zmian legislacyjnych.