Aleje Ujazdowskie 41 lok. 2, 00-540 Warszawa

Godziny pracy : Poniedziałek - piątek godz. 8.00 - 16.00
  Kontakt : +48 22 319 56 06

Aktualności

Forum Dyskusyjne pt. „Miejsce i przyszłość mediacji w postępowaniu sądowoadministracyjnym” w Krakowie

W dniu 26 września 2018 roku w siedzibie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, odbyło się Forum Dyskusyjne „Miejsce i przyszłość mediacji w postępowaniu sądowoadministracyjnym”, będące kontynuacją działań promujących mediację administracyjną rozpoczętych w dniu 11 czerwca 2018 roku, który przyjęto za Dzień Mediacji Administracyjnej w Polsce. Zorganizowana w ten dzień konferencja w Naczelnym Sądzie Administracyjnym dała początek działaniom lokalnym podejmowanym przez Sekcje Mediacji Administracyjnej, działających w poszczególnych Okręgowych Izbach Radców Prawnych w Polsce.

Współorganizatorami Forum byli: Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie oraz Okręgowa Izba Radców Prawnych w Krakowie. Natomiast pomysłodawcy Forum Dyskusyjnego to mediatorzy Sekcji Mediacji Administracyjnej działającej w ramach Centrum Mediacji przy OIRP w Krakowie. Szczególne podziękowania dla Prezesa Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, sędziego Naczelnego Sądu Administracyjnego Pana Andrzeja Irli za umożliwienie zorganizowania Forum.

Celem spotkania było stworzenie platformy dyskusyjnej poświęconej mediacji w postępowaniu administracyjnym oraz w postępowaniu sądowoadministracyjnym pomiędzy pracownikami naukowymi Uniwersytetu Jagiellońskiego, sędziami Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, jak również mediatorami (radcami prawnymi i adwokatami), w szczególności zajmującymi się mediacją administracyjną. Tym samym rozpoczęto dyskusję na temat niewykorzystanego potencjału mediacji administracyjnej, a także podjęto kolejne działania w kierunku stworzenia praktyki stosowania mediacji w postępowaniu administracyjnym  i sądowoadministracyjnym.

Forum Dyskusyjne otworzyła sędzia Naczelnego Sądu Administracyjnego, wiceprezes Wojewódzkiego Sadu Administracyjnego w Krakowie Pani Anna Dumas, a także Dziekan Okręgowej Izby Radców Prawnych w Krakowie Pan dr Marcin Sala-Szczypiński. Pierwszy wykład poświęcony mediacji w kształcie proponowanym w projekcie Nowej Ordynacji Podatkowej przedstawiła Pani sędzia Anna Dumas. Następnie Pani Prof. dr hab. Hanna Knysiak-Sudyka, Kierownik Katedry Postępowania Administracyjnego Uniwersytetu Jagiellońskiego, Sędzia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie zabrała głos na temat: „Mediacja w postępowaniu sądowoadministracyjnym”. Pani Profesor wskazała kilka rodzajów spraw, w których mediacja miałaby możliwość zaistnienia na szerszą skalę.

W dalszej części Forum Pani dr Ewa Skorczyńska z Katedry Prawa Administracyjnego Uniwersytetu Jagiellońskiego omówiła „Zasadę polubownego rozstrzygania kwestii spornych w postępowaniu administracyjnym w świetle nowelizacji Kodeksu postępowania administracyjnego z 2017 r”. Natomiast Pani dr Joanna Człowiekowska z Katedry Prawa Administracyjnego przedstawiła „Prawne i faktyczne uwarunkowania mediacji w postępowaniu administracyjnym w świetle regulacji Kodeksu postępowania administracyjnego”.

W czasie dyskusji starano się ustalić, co jest przeszkodą w stosowaniu mediacji w postępowaniu sądowoadministracyjnym i jakie działania należy podjąć, aby mediacja mogła  w nim zaistnieć. Uczestnicy mieli okazję zadać pytania prelegentom, a także podzielić się własnym doświadczeniem i spostrzeżeniami na temat mediacji administracyjnej. Pojawiło się szereg pomysłów dotyczących obszarów, w których mediacja ma szansę zaistnieć praktycznie, a także jakie ewentualne zmiany w obowiązujących przepisach mogłyby bardziej sprzyjać jej stosowaniu.

Forum zakończono deklaracją dalszych wspólnych działań w celu rozwijania stosowania mediacji administracyjnej w Małopolsce.

Czytaj dalej

W Katowicach o mediacji w administracji

W czwartek 20 września 2018 r. odbyła się w Katowicach organizowana przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Katowicach pod patronatem Wicemarszałka Województwa Śląskiego Michała Gramatyki konferencja pt. „Mediacja w administracji”.

Konferencja dedykowana była dla organów samorządu terytorialnego i była to pierwsze wydarzenie tego typu w Polsce.

Lista prelegentów gwarantowała najwyższy poziom merytoryczny, a poszczególni mówcy  wskazywali nie tylko na możliwości jakie niesie ze sobą mediacja administracyjna, ale także pola na jakich mediacja administracyjna może zaistnieć w szerokim zakresie.

Większość mówców zwracała uwagę na bardzo trudne początki w stosowaniu tej instytucji z uwagi na władczy model sprawowania administracji.

„Mediacja w postępowaniu cywilnym ma już dziesięć lat i jej początki były również bardzo trudne” – powiedział radca prawny Maciej Bobrowicz, Prezes KIRP„Jeśli przykłady
i informacje o pozytywnie zakończonych sprawach dotrą do szerokiego gremium odbiorców, mediacja ma szansę na zaistnienie również w postępowaniu administracyjnym”.

Prof. Grzegorz Łaszczyca zwrócił uwagę na możliwe pola zastosowania mediacji administracyjnej. „W odniesieniu do obowiązku lub uprawnienia, które jest objęte sferą uznania administracyjnego. Następnie w zakresie obowiązku lub uprawnienia, którego treść, rozmiar, sposób wykonania, itp. mogą być „elastycznie” kształtowane przez organ w postaci warunków, zasad, wymagań, itp. (np. przy wydawaniu warunków zabudowy) oraz wreszcie w stosunku do obowiązków i uprawnień, które są podzielne tak co do treści zasadniczej (np. wymiar kary), jak i co do ewentualnych klauzuli dodatkowych (np. terminu)”.

Prof. Czesława Martysz wskazał z kolei na zagrożenie, że mediacja może podzielić los innej instytucji w postępowaniu administracyjnym — ugody, która nie znalazła szerszego zastosowania.

Radca prawny Ewelina Żak z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju wskazywała na konieczność rozwiązania problemów wynikających z zastosowania przepisów dotyczących dyscypliny finansów publicznych w aspekcie zawierania ugód w wyniku przeprowadzonych mediacji.

Przeważała jednak opinia, że możliwość skorzystania z mediacji jest pozytywną tendencją, której szersze zastosowanie miałoby z pewnością ożywczy wpływ na przeciążony wymiar sprawiedliwości.

Współorganizatorem i pomysłodawcą konferencji była pani mec. Joanna Botiuk – Lider Sekcji Administracyjnej CMG przy KIRP.

Czytaj dalej

Spotkanie CMG na temat mediacji administracyjnej w kontekście problematyki naruszenia dyscypliny finansów publicznych

W siedzibie Centrum Mediacji Gospodarczej przy KIRP 10 września br. odbyło się spotkanie „Mediacja administracyjna w kontekście problematyki naruszenia dyscypliny finansów publicznych”, w którym wzięli udział Dyrektor CMG Cezary Jezierski, przedstawiciele sekcji administracyjnych Ośrodków Mediacji przy poszczególnych okręgowych izbach radców prawnych, mediatorzy administracyjni CMG,  oraz zaproszeni goście: Dyrektor Biura Finansów Publicznych w Ministerstwie Finansów Zbigniew Zieliński i Przewodniczący Regionalnej Komisji Orzekającej w Sprawach o Naruszenie Dyscypliny Finansów Publicznych Ireneusz Kołakowski. Spotkanie prowadziła i moderowała r.pr. Joanna Botiuk.

Na spotkaniu przedstawiono zarys problematyki naruszenia dyscypliny finansów publicznych w mediacji w postępowaniu administracyjnym, w tym wskazanie barier w stosowaniu mediacji administracyjnej w kontekście naruszenia dyscypliny finansów publicznych. W trakcie dyskusji zwrócono uwagę, że o ile w zakresie należności cywilnoprawnych przepisy ustawy o finansach publicznych określają możliwości zawierania ugód przez jednostki sektora finansów publicznych, o tyle w przypadku należności publicznoprawnych brak jest przepisów analogicznych jak art. 54a ustawy o finansach publicznych.

Zaproszenie goście zwrócili także uwagę na fakt, że doświadczenia z mediacją administracyjną w ramach Regionalnych Komisji Orzekających są na razie bardzo skromne. Niemniej jednak w ocenie zaproszonych gości w przypadku, gdyby doszło do zawarcia ugody w drodze mediacji przed organem administracji w postępowaniu administracyjnym i ugoda ta byłaby zawarta na podstawie przepisów prawa, to wówczas trudno byłoby mówić o naruszeniu przepisów z zakresu dyscypliny finansów publicznych. Jednakże każdy przypadek wymagałby osobnej analizy.

Mediatorzy w trakcie dyskusji zwracali uwagę, że niewątpliwie ułatwieniem w zniesieniu barier mediacji administracyjnej byłoby opracowanie swoistego katalogu korzyści w jej stosowaniu dla jednostek sektora finansów publicznego z punktu widzenia interesu publicznego. Padł postulat, aby zawieranie ugody w sprawach należności publicznoprawnych (z wyjątkiem objętych ordynacją podatkową, gdyż ta na razie nie dopuszcza mediacji) , poprzedzone zostało analizą analogiczną do tej o której mowa w art. 54a .u.f.p.

Zaproszeni goście zwrócili uwagę, że ustawa o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych przewiduje katalog czynów stanowiących naruszenie dyscypliny finansów publicznych, jednak nie jest ich wiele. W praktyce – w odniesieniu do tematyki mediacji i naruszenia dyscypliny finansów publicznych – możliwe byłoby rozpatrywanie właściwie kwestii dotacji udzielanych przez podmioty objęte zakresem stosowania tej ustawy. Niemniej istnieją przepisy prawa materialnego określające zasady udzielania i zwrotu dotacji, których przestrzeganie nie powinno powodować zarzutów co do działania niezgodnego z prawem.

W trakcie dyskusji podniesiono również kwestię katalogu spraw, które nadają się do mediacji administracyjnej. W ocenie zaproszonych gości miejsce na mediację może być tam, gdzie przepisy wprost wskazują na możliwość uznaniowego działania przez organ, czego przykładem mogą być sprawy z zakresu nakładania tzw. korekt finansowych przy dofinansowaniu projektów unijnych (nakładanie korekt odbywa się na podstawie taryfikatora przewidującego tzw.  widełki).

Na koniec wyrażono pogląd, że sama idea mediacji powinna spotkać się z jej przyjęciem w działaniu jednostek sektora finansów publicznych, niemniej jednak to będzie wymagać czasu.

Czytaj dalej

Mediacje w postepowaniu administracyjnym

Przeszło trzydziestu radców prawnych z całej Polski uczestniczyło w szkoleniu „Mediacje w postępowaniu administracyjnym z uwzględnieniem dyscypliny finansów publicznych”, zorganizowanym przez Centrum Mediacji Gospodarczej w dniu 5 września 2018 r.

Tematem spotkania, które poprowadził sędzia SO Łukasz Sadkowski, była analiza praktycznego zastosowania mediacji w postępowaniu administracyjnym z perspektywy ponad rocznego okresu obowiązywania zmian wprowadzonych od 1 czerwca 2017 r. do kodeksu postępowania administracyjnego. Podczas szkolenia poruszone zostały kwestie związane z zastosowaniem mediacji również w kontekście naruszenia dyscypliny finansów publicznych. Omówione zostało na razie dość nieliczne orzecznictwo sądów administracyjnych w sprawach, w których występowało zagadnienie mediacji. Szkolenie miało charakter interaktywny. Wykładowca odpowiedział na liczne pytania uczestników. W trakcie dyskusji zwrócono uwagę na znaczną odmienność charakteru mediacji administracyjnej w porównaniu z mediacją w sprawach cywilnych i gospodarczych oraz na małe zainteresowanie organów administracji zastosowaniem mediacji.

Czytaj dalej

Jesienne Warsztaty Mediacji

Centrum Mediacji Gospodarczej przy Krajowej Izbie Radców Prawnych zaprasza na Jesienne Warsztaty Mediacji wszystkich radców prawnych, którzy chcieliby uzyskać certyfikat i zostać wpisani na listę mediatorów certyfikowanych CMG przy KIRP oraz wykonywać zawód mediatora.

Termin: 8-13 wrzesień 2018 r.

Miejsce: Kazimierz Dolny, Villa Bohema, ul. Małachowskiego 12

Cena: 2.500 zł + VAT , tj. 3075 zł; cena obejmuje noclegi w pokojach 1,2,3 – osobowych
(o zakwaterowaniu decyduje kolejność zgłoszeń), wyżywienie oraz materiały szkoleniowe)

 Link do rejestracji:

http://jwm2018.badanie.net/

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt e-mail: centrum.mediacji@kirp, tel. 022 3195609

Za udział w szkoleniu można uzyskać 80 punktów.

Czytaj dalej

Zaproszenie na szkolenie pt. „Mediacje w postępowaniu administracyjnym z uwzględnieniem dyscypliny finansów publicznych”, Warszawa 5.09.2018 r

Centrum Mediacji Gospodarczej przy Krajowej Izbie Radców Prawnych zaprasza do udziału w szkoleniu pt. „Mediacje w postępowaniu administracyjnym z uwzględnieniem dyscypliny finansów publicznych”,  które odbędzie się 5 września 2018 r. w siedzibie KRRP w Warszawie przy Alejach Ujazdowskich 18 lok. 4 w godz. 10:00 – 16:00.

Program szkolenia obejmuje:

 • Ratio legis wprowadzenia mediacji w procedury administracyjne.
 • Zakres stosowania trybu mediacji (układ wertykalny i horyzontalny).
 • Możliwe pola mediacji administracyjnej.
 • Dobrowolność i poufność mediacji i jej skutki.
 • Czas trwania mediacji w kontekście terminów załatwiania spraw i skarg na przewlekłość postępowań.
 • Efekty postępowania mediacyjnego dla stron postępowania i organu.
 • Procedura prowadzenia mediacji i udział w niej przedstawiciela organu.
 • Ugoda administracyjna a mediacja.
 • Koszty postępowania mediacyjnego i ich rozdział.
 • Zawartość merytoryczna protokołu mediacyjnego (ugody administracyjnej) w kontekście odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych.
 • Problematyka art. 54a ustawy o finansach publicznych a kwestia naruszenia dyscypliny finansów publicznych.

Prowadzący:

Łukasz Sadkowski – sędzia, były pracownik samorządowy szczebla wojewódzkiego, wykładowca wielu firm szkoleniowych o zasięgu krajowym i międzynarodowym, wykładowca uczelni wyższych, współpracownik Gazety Prawnej – Gazety Samorządu i Administracji, autor publikacji z zakresu prawa administracyjnego, zamówień publicznych i prawa UE, laureat I nagrody w ogólnopolskim konkursie za artykuł dotyczący powiązania ustawy Prawo zamówień publicznych z regulacjami ustawy
o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, przeprowadził szkolenia z zakresu finansów publicznych, ordynacji podatkowej, postępowania administracyjnego, postępowania przez sądami administracyjnymi, egzekucji komorniczej – cywilnej oraz egzekucji administracyjnej należności pieniężnych i niepieniężnych. Wykładał dla organów wierzycielskich, jak i organów egzekucyjnych, w tym dla organów centralnych – Ministerstwa Skarbu Państwa, Ministerstwa Gospodarki, PFRON Warszawa, agencji rządowych – Agencji Rynku Rolnego w Warszawie, organów skarbowych, organów samorządowych wszystkich szczebli, administracji rządowej szczebla wojewódzkiego.

Udział w wydarzeniu zapewnia uzyskanie 12 punktów szkoleniowych.

Link do rejestracji:  

http://mediacje2018.badanie.net 

Koszt: 190 zł
Wpłaty na konto Centrum Mediacji Gospodarczej:

mBank 39114010100000537023001006

Wymagany tytuł  wpłaty: CMG – szkolenie 5.09.2018 r.; Imię i Nazwisko uczestnika.

Liczba miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

Czytaj dalej

Spotkanie Sieci Ogólnopolskiej Ośrodków Mediacji Radców Prawnych

W dniu 27 czerwca 2018 r. w siedzibie KIRP w Warszawie odbyło się robocze spotkanie  przedstawicieli wszystkich Okręgowych Izb Radców Prawnych, w tym Kierowników Ośrodków Mediacji i Liderów List Mediatorów Izb, które jeszcze takich Ośrodków nie powołały. Uczestników powitał Prezes KIRP Maciej Bobrowicz, który przedstawił zarys projektów zmian ustawowych związanych z mediacją, opracowanych przez Społeczną Radę ds. Alternatywnych Metod Rozwiązywania Sporów przy Ministrze Sprawiedliwości. W części roboczej spotkania przyjęte zostały rekomendacje w sprawie prowadzenia list mediatorów Ośrodków Mediacji Radców Prawnych. Treść rekomendacji znajduje się w zakładce http://mediacje.kirp.pl/osrodki-mediacji-oirp/. W dalszym toku obrad dyskutowano nad  standardem szkoleń radców prawnych mediatorów w oparciu o ustalone potrzeby szkoleniowe w poszczególnych Izbach.

Termin kolejnego spotkania ustalony został na 5-7  października 2018 r w Łodzi. Liczny udział przedstawicieli poszczególnych Izb w pracach Sieci Ogólnopolskiej OMRP pozwala na wypracowywanie w szybkim tempie standardów ogólnopolskich mediacji, przy utrzymaniu przewagi radców prawnych na tym innowacyjnym rynku. CMG otrzymuje sygnały o coraz większej rozpoznawalności marki Sieci Ogólnopolskiej i efekcie promowania w ten sposób zawodu radcy prawnego.

Czytaj dalej

Rola Ministerstwa Sprawiedliwości w procesie upowszechniania instytucji mediacji w Polsce

Podczas konferencji „ Miejsce i przyszłość mediacji w postępowaniu sądowoadministracyjnym”, która odbyła się 11 czerwca br. w siedzibie Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie, Dyrektor Departamentu Strategii i Funduszy Europejskich Ministerstwa Sprawiedliwości pani Aleksandra Siemianowska wygłosiła wykład dotyczący roli Ministerstwa Sprawiedliwości w procesie upowszechniania instytucji mediacji w Polsce.

Pełną wersję prezentacji oraz dane statystyczne dotyczące postępowań mediacyjnych w 2017 r., opracowane przez Wydział Statystycznej Informacji Zarządczej Departamentu Strategii i Funduszy Europejskich w Ministerstwie Sprawiedliwości znajdą Państwo w załączniku do pobrania.

Czytaj dalej

I Dzień Mediacji Administracyjnej w Polsce

W ramach obchodów Pierwszego Dnia Mediacji Administracyjnej w Polsce, 11 czerwca 2018 r. w siedzibie  Naczelnego  Sądu  Administracyjnego  w  Warszawie  odbyła  się konferencja pt. „Miejsce  i przyszłość mediacji w postępowaniu sądowoadministracyjnym”.

Inicjatorami Konferencji było Centrum Mediacji Gospodarczej przy KIRP oraz Naczelny Sąd Administracyjny. Przebieg konferencji zagwarantował nie tylko merytoryczne uwagi sędziów administracyjnych i mediatorów, ale był też okazją do przedstawienia najnowszych informacji o działaniach z zakresu mediacji prowadzonych przez Ministerstwo Sprawiedliwości i Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii. Zaprezentowany został zarys projektu legislacyjnego mediacji podatkowej, w ramach prac nad Ordynacją podatkową. Jako prelegenci głos zabrali: Prezes WSA
w Warszawie Wojciech Mazur, Wiceprezes KIRP Zbigniew Tur, Lider Krajowy Sekcji Administracyjnej Ogólnopolskiej Sieci Ośrodków Mediacji Radców Prawnych Magdalena Romanowska, Wiceprezes NSA dr hab. Jacek Chlebny, Dyrektor Departamentu Doskonalenia Regulacji Gospodarczych
w Ministerstwie Przedsiębiorczości i Technologii Luiza Modzelewska, Dyrektor Departamentu Strategii i Funduszy Europejskich Ministerstwa Sprawiedliwości Aleksandra Siemianowska, Podsekretarz Stanu Główny Rzecznik Dyscypliny Finansów Publicznych Leszek Skiba, Sędzia WSA
w Warszawie dr hab. Agnieszka Krawczyk i Sędzia WSA w Krakowie prof. dr hab. Hanna Knysiak- Sudyka. Ich wystąpienia były przyczynkiem do licznych wypowiedzi obecnych na konferencji mediatorów i radów prawnych.

Warto nadmienić, że organizatorami konferencji z ramienia KIRP byli: mec. Magdalena Romanowska – Lider Krajowej Sekcji Administracyjnej Ogólnopolskiej Sieci Ośrodków Mediacji Radców Prawnych, mec. Joanna Botiuk – Lider Sekcji Administracyjnej Centrum Mediacji Gospodarczej przy KIRP, mec. Anna Życzkowska – Lider Sekcji Administracyjnej OIRP w Warszawie i mec. Tomasz Maliński – Dyrektor Ośrodka Mediacji przy OIRP w Warszawie.

Czytaj dalej

CMG przy KIRP zaprasza na konferencję pt. „Miejsce i przyszłość mediacji w postępowaniu sądowoadministracyjnym”

Centrum Mediacji Gospodarczej przy KIRP zaprasza na konferencję pt. „Miejsce i przyszłość mediacji w postępowaniu sądowoadministracyjnym”.

Konferencja odbędzie się w dniu 11 czerwca 2018r. w godzinach od 11.00 – 16.00 w Warszawie w siedzibie Naczelnego Sądu Administracyjnego przy ul. Gabriela Piotra Boduena 3/5, w Sali Zgromadzeń, I piętro.

Organizatorami konferencji są Krajowa Izba Radców Prawnych i Naczelny Sąd Administracyjny.

Program merytoryczny konferencji obejmuje istotę mediacji sądowoadministracyjnej, jako alternatywnej metody rozwiązywania sporów, również w kontekście zmian ustawodawczych.

Udział naszych mediatorów radców prawnych w Konferencji, może przynieść realne korzyści nie tylko w sferze merytorycznej ale też poprzez wymianę doświadczeń z uczestnikami.

Organizatorzy zapewniają aktywny udział środowiska sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego oraz Wojewódzkich Sądów Administracyjnych, mediatorów administracyjnych – radców prawnych oraz przedstawicieli centralnych organów władzy publicznej i instytucji z sektora finansów publicznych.

Będzie to okazja do wymiany doświadczeń i poglądów na temat mediacji sądowoadministracyjnej.

Wejście bezpłatne, catering na miejscu.

Udział radców prawnych w Konferencji daje możliwość uzyskania 5 punktów szkoleniowych.

 

Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc prosimy o potwierdzenie obecności do dnia 7 czerwca 2018 r. na adres mailowy: centrum.mediacji@kirp.pl.

 

Czytaj dalej