Powązkowska 15 01-797 Warszawa

Godziny pracy : Poniedziałek - piątek godz. 8.00 - 16.00
  Kontakt : +48 22 300 86 40

All Posts in Category: Aktualności CMG

Narzędzia do skutecznych negocjacji

Radcowie prawni doskonalili swoje umiejętności prowadzenia skutecznych negocjacji. Szkolenie warsztatowe poprowadził doświadczony szkoleniowiec i mediator Maciej Tański.

Podczas spotkania, które odbyło się 26 lutego br. w siedzibie KIRP, omówiono kluczowe kompetencje negocjacyjne przydatne w pracy prawnika. Analizowano stanowiska negocjacyjne względem interesów i potrzeb klientów, a także najczęstsze błędy negocjacyjne. Podczas warsztatów uczestnicy ćwiczyli jaką strategię negocjacyjną wybrać, jak budować swoją siłę negocjacyjną oraz jak przygotować siebie i klienta do wymagających negocjacji.

Czytaj dalej

„Mediacja administracyjna – praktyczne problemy i perspektywa na przyszłość”, 07.01.2019 r.

7 stycznia 2019 roku w siedzibie KIRP odbyło się spotkanie „Mediacja administracyjna – praktyczne problemy i perspektywa na przyszłość”, w którym wzięli udział:  jako zaproszony gość r.pr. Katarzyna Skrzek z Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii (Departament Doskonalenia Regulacji Gospodarczych), Dyrektor CMG r.pr. Cezary Jezierski, r.pr. Magdalena Romanowska – Lider krajowy sekcji administracyjnych sieci Ośrodków Mediacji przy OIRP, przedstawiciele sekcji administracyjnych Ośrodków Mediacji przy OIRP. Spotkanie prowadziła i moderowała r.pr. Joanna Botiuk.

Tematyką spotkania było przedstawienie zarysu problematyki możliwości zastosowania mediacji administracyjnej w postępowaniach administracyjnych, w kontekście małego jak dotychczas zastosowania tej instytucji. Uczestnicy spotkania wskazali na szereg problemów, które rzutują na małe zastosowanie instytucji mediacji administracyjnej. Wskazano przed wszystkim na kwestię obawy organów administracji publicznej przed naruszeniem przepisów z zakresy dyscypliny finansów publicznych, a także brak przymusu przeprowadzenia mediacji czy chociażby ustawowego nakazu stosowania instytucji „posiedzeń informacyjnych”, które mogłyby stanowić przyczynek do mediacji (które zostały przyjęte w procedurze cywilnej).

Padł postulat, aby zawieranie ugody w sprawach należności publicznoprawnych poprzedzone zostało analizą analogiczną do tej, o której mowa w art. 54 a. u.f.p. oraz pod warunkiem zmiany przepisów w kierunku jednoznacznego wskazania,  że przeprowadzenie mediacji w sprawach administracyjnych nie będzie stanowiło naruszenia przepisów z zakresu dyscypliny finansów publicznych .

Pani mecenas Katarzyna Skrzek wspomniała o pracach nad nowelizacją przepisów o finansach publicznych w zakresie usunięcia wątpliwości stosowania mediacji administracyjnej w kontekście dyscypliny finansów publicznych. Nowe przepisy mają wskazywać, że stosowanie mediacji w sprawach dotyczących roszczeń o charakterze publicznoprawnym nie będzie stanowiło naruszenia dyscypliny finansów publicznych. Przybliżony czas wejścia nowych przepisów to ok. 15 miesięcy.

W trakcie dyskusji podniesiono również kwestie opracowania przez Centrum Mediacji Gospodarczej katalogu spraw, które nadają się do mediacji administracyjnej. Katalog taki zostanie opracowany na podstawie danych z poszczególnych Ośrodków Mediacji przy OIRP do końca maja b.r. oraz przesłany do Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii.

Czytaj dalej

Seminarium ERA: Mediation in the EU: language, law and practice

Uprzejmie informujemy, że Akademia Prawa Europejskiego ERA organizuje seminarium pt. „Mediation in the EU: language, law and practice” (“Mediacja w UE: język, prawo i praktyka”). Szczególny nacisk podczas tego spotkania zostanie położony na mediacje rodzinne.

Seminarium odbędzie w terminie od 11 do 14 marca 2019 r. w Trewirze (Niemcy). Językiem wykładowym seminarium jest język angielski. Udział w seminarium wiąże się z opłatą 300 euro od osoby (uwzględniającą m.in. koszt zakwaterowania). Szczegółowe informacje dotyczące rejestracji dostępne są bezpośrednio u Dyrektor kursu Pani Anastasia Patta pod adresem e-mail: apatta@era.int, a także na stronie internetowej ERA tutaj.

Zapraszamy także do zapoznania się ze szczegółowym programem seminarium (w załączeniu).

Czytaj dalej

O mediacji na spotkaniu w Łodzi przedstawicieli Ogólnopolskiej Sieci Ośrodków Mediacji Radców Prawnych.

Tegoroczny Międzynarodowy Dzień Mediacji przypada na dzień 18 października 2018 r. Przykładem lat ubiegłych, w tygodniu od 15 do 19 października 2018 r. obchodzony jest tzw. Tydzień Mediacji. Powyższe terminy zbiegają się w czasie z pierwszą rocznicą powstania Ogólnopolskiej Sieci Ośrodków Mediacji Radców Prawnych, której zawiązanie miało miejsce w dniu 16 października 2017 r. Warto przypomnieć, że sieć tworzy 19 ośrodków mediacyjnych powołanych przez poszczególne Okręgowe Izby Radców Prawnych, w których zrzeszonych jest aktualnie blisko 300 radców prawnych z uprawnieniami mediatora.

W dniach 5-7 października w Łodzi odbyło się ogólnopolskie spotkanie przedstawicieli Ośrodków Mediacji działających przy OIRP. Zgromadzonych przywitał Dziekan OIRP w Łodzi r.pr. Grzegorz Wyszogrodzki, przedstawiciel Ośrodka Mediacji przy tej Izbie -r.pr. Aleksandra Krysztofiak oraz Dyrektor Centrum Mediacji Gospodarczej przy KIRP r.pr. Cezary Jezierski, jako współorganizatorzy spotkania.

Spotkanie rozpoczęło się wykładem SSO Rafała Maciejewskiego Przewodniczącego X Wydziału Gospodarczego Sądu Okręgowego w Łodzi na temat ugód mediacyjnych zawieranych przez strony  między innymi w sprawach gospodarczych.

W trakcie spotkania radcowie prawni – mediatorzy mieli także okazję udoskonalić swój warsztat mediacyjny poprzez udział w czterogodzinnym szkoleniu pt. „Niezbędnik mediatora – psychologiczne narzędzia facylitujące proces mediacji”. Szkolenie miało charakter prelekcji i zostało przeprowadzone przez dr Ewę Jarczewską-Gerc z Uniwersytetu SWPS w Warszawie. W trakcie szkolenia omówione zostały m.in. zagadnienia dotyczące komunikacji w procesie mediacji, przyczyny i konsekwencje błędów popełnianych w procesie komunikowania się oraz sposoby eliminacji tych błędów. Istotna część szkolenia została poświęcona roli emocji i ich ekspresji w postępowaniu mediacyjnym, sposobom perswazji, a także strategiom radzenia sobie z emocjami w trakcie posiedzeń mediacyjnych.

Podczas prac plenarnych radcowie prawni – mediatorzy mieli szanse wymienić się doświadczeniami i spostrzeżeniami w odniesieniu do praktycznych aspektów prowadzenia postępowań mediacyjnych na obszarze działania różnych ośrodków sądowych.

Omówione zostały kwestie związane z funkcjonowaniem poszczególnych Ośrodków, w tym również w związku z wejściem w życie przepisów RODO.

Uczestnicy spotkania mieli też możliwość zapoznania się z działaniami Ministerstwa Sprawiedliwości zmierzającymi do włączenia kwalifikacji rynkowej „Prowadzenie mediacji sądowych i pozasądowych w sprawach cywilnych” i „Prowadzenie mediacji sądowych i pozasądowych w sprawach gospodarczych” do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.

Spotkanie przedstawicieli ogólnopolskiej sieci Ośrodków Mediacyjnych Radców Prawnych było również okazją do zaprezentowania dokumentu pt. „Poradnik o mediacji dla prawników” stanowiącego efekt prac Europejskiej Komisji na Rzecz Skutecznego Wymiaru Sprawiedliwości (CEPEJ). Dokument ten został opracowany przez Radę Adwokatur i Stowarzyszeń Prawniczych Europy (CCBE). Jego głównym celem jest podniesienie świadomości prawników w zakresie mediacji oraz opisanie wynikających z tej mediacji zachęt i możliwości, których osoby wykonujące zawody prawnicze nie zawsze są w stanie dostrzec lub docenić. Warto podkreślić, iż jedną z osób mających kluczowy wkład w opracowanie ww. dokumentu jest reprezentujący Polskę, przedstawicieli Ogólnopolskiej Sieci Ośrodków Mediacji Radców Prawnych i Kierownik Ośrodka Mediacji przy OIRP w Warszawie, radca prawny Tomasz Maliński.

Komunikat powstał we współpracy z  Ośrodkiem Mediacji w Szczecinie-reprezentowanym przez r.pr. Tomasza Pichetę.

r.pr. Aleksandra Krysztofiak

r.pr. Cezary Jezierski

Czytaj dalej

Poradnik o mediacji dla prawników

Centrum Mediacji Gospodarczej przy KIRP z przyjemnością informuje, iż dobiegły końca prowadzone pod auspicjami CCBE prace nad „Zalecaniami dla prawników w sprawie mediacji”. Końcowy dokument został przyjęty na spotkaniu plenarnym Europejskiej Komisji na Rzecz Skutecznego Wymiaru Sprawiedliwości (CEPEJ). W pracach tych uczestniczył przedstawiciel Ogólnopolskiej Sieci Ośrodków Mediacji Radców Prawnych i reprezentant Polski, radca prawny mediator Tomasz Maliński. Należy z satysfakcją stwierdzić, iż reprezentant naszego kraju miał kluczowy wkład w sformułowanie treści tych Zaleceń.

Poniżej tłumaczenie wraz z tekstem angielskim. „Zalecenia” uzyskały nazwę „Poradnika o mediacji dla prawników”. Serdecznie namawiam do lektury „Poradnika” i jego upowszechniania wśród radców prawnych i aplikantów. Szczególnie cenne mogą być zalecenia w procesie planowania przez Okręgowe Izby Radców Prawnych szkoleń dla radców prawnych i aplikantów.

Zapraszam OIRP do publikacji „Poradnika” na stronach internetowych i w social media z których korzystają poszczególne Izby.

Dyrektor CMG przy KIRP
Cezary Jezierski

Czytaj dalej

Forum Dyskusyjne pt. „Miejsce i przyszłość mediacji w postępowaniu sądowoadministracyjnym” w Krakowie

W dniu 26 września 2018 roku w siedzibie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, odbyło się Forum Dyskusyjne „Miejsce i przyszłość mediacji w postępowaniu sądowoadministracyjnym”, będące kontynuacją działań promujących mediację administracyjną rozpoczętych w dniu 11 czerwca 2018 roku, który przyjęto za Dzień Mediacji Administracyjnej w Polsce. Zorganizowana w ten dzień konferencja w Naczelnym Sądzie Administracyjnym dała początek działaniom lokalnym podejmowanym przez Sekcje Mediacji Administracyjnej, działających w poszczególnych Okręgowych Izbach Radców Prawnych w Polsce.

Współorganizatorami Forum byli: Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie oraz Okręgowa Izba Radców Prawnych w Krakowie. Natomiast pomysłodawcy Forum Dyskusyjnego to mediatorzy Sekcji Mediacji Administracyjnej działającej w ramach Centrum Mediacji przy OIRP w Krakowie. Szczególne podziękowania dla Prezesa Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, sędziego Naczelnego Sądu Administracyjnego Pana Andrzeja Irli za umożliwienie zorganizowania Forum.

Celem spotkania było stworzenie platformy dyskusyjnej poświęconej mediacji w postępowaniu administracyjnym oraz w postępowaniu sądowoadministracyjnym pomiędzy pracownikami naukowymi Uniwersytetu Jagiellońskiego, sędziami Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, jak również mediatorami (radcami prawnymi i adwokatami), w szczególności zajmującymi się mediacją administracyjną. Tym samym rozpoczęto dyskusję na temat niewykorzystanego potencjału mediacji administracyjnej, a także podjęto kolejne działania w kierunku stworzenia praktyki stosowania mediacji w postępowaniu administracyjnym  i sądowoadministracyjnym.

Forum Dyskusyjne otworzyła sędzia Naczelnego Sądu Administracyjnego, wiceprezes Wojewódzkiego Sadu Administracyjnego w Krakowie Pani Anna Dumas, a także Dziekan Okręgowej Izby Radców Prawnych w Krakowie Pan dr Marcin Sala-Szczypiński. Pierwszy wykład poświęcony mediacji w kształcie proponowanym w projekcie Nowej Ordynacji Podatkowej przedstawiła Pani sędzia Anna Dumas. Następnie Pani Prof. dr hab. Hanna Knysiak-Sudyka, Kierownik Katedry Postępowania Administracyjnego Uniwersytetu Jagiellońskiego, Sędzia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie zabrała głos na temat: „Mediacja w postępowaniu sądowoadministracyjnym”. Pani Profesor wskazała kilka rodzajów spraw, w których mediacja miałaby możliwość zaistnienia na szerszą skalę.

W dalszej części Forum Pani dr Ewa Skorczyńska z Katedry Prawa Administracyjnego Uniwersytetu Jagiellońskiego omówiła „Zasadę polubownego rozstrzygania kwestii spornych w postępowaniu administracyjnym w świetle nowelizacji Kodeksu postępowania administracyjnego z 2017 r”. Natomiast Pani dr Joanna Człowiekowska z Katedry Prawa Administracyjnego przedstawiła „Prawne i faktyczne uwarunkowania mediacji w postępowaniu administracyjnym w świetle regulacji Kodeksu postępowania administracyjnego”.

W czasie dyskusji starano się ustalić, co jest przeszkodą w stosowaniu mediacji w postępowaniu sądowoadministracyjnym i jakie działania należy podjąć, aby mediacja mogła  w nim zaistnieć. Uczestnicy mieli okazję zadać pytania prelegentom, a także podzielić się własnym doświadczeniem i spostrzeżeniami na temat mediacji administracyjnej. Pojawiło się szereg pomysłów dotyczących obszarów, w których mediacja ma szansę zaistnieć praktycznie, a także jakie ewentualne zmiany w obowiązujących przepisach mogłyby bardziej sprzyjać jej stosowaniu.

Forum zakończono deklaracją dalszych wspólnych działań w celu rozwijania stosowania mediacji administracyjnej w Małopolsce.

Czytaj dalej

W Katowicach o mediacji w administracji

W czwartek 20 września 2018 r. odbyła się w Katowicach organizowana przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Katowicach pod patronatem Wicemarszałka Województwa Śląskiego Michała Gramatyki konferencja pt. „Mediacja w administracji”.

Konferencja dedykowana była dla organów samorządu terytorialnego i była to pierwsze wydarzenie tego typu w Polsce.

Lista prelegentów gwarantowała najwyższy poziom merytoryczny, a poszczególni mówcy  wskazywali nie tylko na możliwości jakie niesie ze sobą mediacja administracyjna, ale także pola na jakich mediacja administracyjna może zaistnieć w szerokim zakresie.

Większość mówców zwracała uwagę na bardzo trudne początki w stosowaniu tej instytucji z uwagi na władczy model sprawowania administracji.

„Mediacja w postępowaniu cywilnym ma już dziesięć lat i jej początki były również bardzo trudne” – powiedział radca prawny Maciej Bobrowicz, Prezes KIRP„Jeśli przykłady
i informacje o pozytywnie zakończonych sprawach dotrą do szerokiego gremium odbiorców, mediacja ma szansę na zaistnienie również w postępowaniu administracyjnym”.

Prof. Grzegorz Łaszczyca zwrócił uwagę na możliwe pola zastosowania mediacji administracyjnej. „W odniesieniu do obowiązku lub uprawnienia, które jest objęte sferą uznania administracyjnego. Następnie w zakresie obowiązku lub uprawnienia, którego treść, rozmiar, sposób wykonania, itp. mogą być „elastycznie” kształtowane przez organ w postaci warunków, zasad, wymagań, itp. (np. przy wydawaniu warunków zabudowy) oraz wreszcie w stosunku do obowiązków i uprawnień, które są podzielne tak co do treści zasadniczej (np. wymiar kary), jak i co do ewentualnych klauzuli dodatkowych (np. terminu)”.

Prof. Czesława Martysz wskazał z kolei na zagrożenie, że mediacja może podzielić los innej instytucji w postępowaniu administracyjnym — ugody, która nie znalazła szerszego zastosowania.

Radca prawny Ewelina Żak z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju wskazywała na konieczność rozwiązania problemów wynikających z zastosowania przepisów dotyczących dyscypliny finansów publicznych w aspekcie zawierania ugód w wyniku przeprowadzonych mediacji.

Przeważała jednak opinia, że możliwość skorzystania z mediacji jest pozytywną tendencją, której szersze zastosowanie miałoby z pewnością ożywczy wpływ na przeciążony wymiar sprawiedliwości.

Współorganizatorem i pomysłodawcą konferencji była pani mec. Joanna Botiuk – Lider Sekcji Administracyjnej CMG przy KIRP.

Czytaj dalej

Spotkanie CMG na temat mediacji administracyjnej w kontekście problematyki naruszenia dyscypliny finansów publicznych

W siedzibie Centrum Mediacji Gospodarczej przy KIRP 10 września br. odbyło się spotkanie „Mediacja administracyjna w kontekście problematyki naruszenia dyscypliny finansów publicznych”, w którym wzięli udział Dyrektor CMG Cezary Jezierski, przedstawiciele sekcji administracyjnych Ośrodków Mediacji przy poszczególnych okręgowych izbach radców prawnych, mediatorzy administracyjni CMG,  oraz zaproszeni goście: Dyrektor Biura Finansów Publicznych w Ministerstwie Finansów Zbigniew Zieliński i Przewodniczący Regionalnej Komisji Orzekającej w Sprawach o Naruszenie Dyscypliny Finansów Publicznych Ireneusz Kołakowski. Spotkanie prowadziła i moderowała r.pr. Joanna Botiuk.

Na spotkaniu przedstawiono zarys problematyki naruszenia dyscypliny finansów publicznych w mediacji w postępowaniu administracyjnym, w tym wskazanie barier w stosowaniu mediacji administracyjnej w kontekście naruszenia dyscypliny finansów publicznych. W trakcie dyskusji zwrócono uwagę, że o ile w zakresie należności cywilnoprawnych przepisy ustawy o finansach publicznych określają możliwości zawierania ugód przez jednostki sektora finansów publicznych, o tyle w przypadku należności publicznoprawnych brak jest przepisów analogicznych jak art. 54a ustawy o finansach publicznych.

Zaproszenie goście zwrócili także uwagę na fakt, że doświadczenia z mediacją administracyjną w ramach Regionalnych Komisji Orzekających są na razie bardzo skromne. Niemniej jednak w ocenie zaproszonych gości w przypadku, gdyby doszło do zawarcia ugody w drodze mediacji przed organem administracji w postępowaniu administracyjnym i ugoda ta byłaby zawarta na podstawie przepisów prawa, to wówczas trudno byłoby mówić o naruszeniu przepisów z zakresu dyscypliny finansów publicznych. Jednakże każdy przypadek wymagałby osobnej analizy.

Mediatorzy w trakcie dyskusji zwracali uwagę, że niewątpliwie ułatwieniem w zniesieniu barier mediacji administracyjnej byłoby opracowanie swoistego katalogu korzyści w jej stosowaniu dla jednostek sektora finansów publicznego z punktu widzenia interesu publicznego. Padł postulat, aby zawieranie ugody w sprawach należności publicznoprawnych (z wyjątkiem objętych ordynacją podatkową, gdyż ta na razie nie dopuszcza mediacji) , poprzedzone zostało analizą analogiczną do tej o której mowa w art. 54a .u.f.p.

Zaproszeni goście zwrócili uwagę, że ustawa o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych przewiduje katalog czynów stanowiących naruszenie dyscypliny finansów publicznych, jednak nie jest ich wiele. W praktyce – w odniesieniu do tematyki mediacji i naruszenia dyscypliny finansów publicznych – możliwe byłoby rozpatrywanie właściwie kwestii dotacji udzielanych przez podmioty objęte zakresem stosowania tej ustawy. Niemniej istnieją przepisy prawa materialnego określające zasady udzielania i zwrotu dotacji, których przestrzeganie nie powinno powodować zarzutów co do działania niezgodnego z prawem.

W trakcie dyskusji podniesiono również kwestię katalogu spraw, które nadają się do mediacji administracyjnej. W ocenie zaproszonych gości miejsce na mediację może być tam, gdzie przepisy wprost wskazują na możliwość uznaniowego działania przez organ, czego przykładem mogą być sprawy z zakresu nakładania tzw. korekt finansowych przy dofinansowaniu projektów unijnych (nakładanie korekt odbywa się na podstawie taryfikatora przewidującego tzw.  widełki).

Na koniec wyrażono pogląd, że sama idea mediacji powinna spotkać się z jej przyjęciem w działaniu jednostek sektora finansów publicznych, niemniej jednak to będzie wymagać czasu.

Czytaj dalej

Mediacje w postepowaniu administracyjnym

Przeszło trzydziestu radców prawnych z całej Polski uczestniczyło w szkoleniu „Mediacje w postępowaniu administracyjnym z uwzględnieniem dyscypliny finansów publicznych”, zorganizowanym przez Centrum Mediacji Gospodarczej w dniu 5 września 2018 r.

Tematem spotkania, które poprowadził sędzia SO Łukasz Sadkowski, była analiza praktycznego zastosowania mediacji w postępowaniu administracyjnym z perspektywy ponad rocznego okresu obowiązywania zmian wprowadzonych od 1 czerwca 2017 r. do kodeksu postępowania administracyjnego. Podczas szkolenia poruszone zostały kwestie związane z zastosowaniem mediacji również w kontekście naruszenia dyscypliny finansów publicznych. Omówione zostało na razie dość nieliczne orzecznictwo sądów administracyjnych w sprawach, w których występowało zagadnienie mediacji. Szkolenie miało charakter interaktywny. Wykładowca odpowiedział na liczne pytania uczestników. W trakcie dyskusji zwrócono uwagę na znaczną odmienność charakteru mediacji administracyjnej w porównaniu z mediacją w sprawach cywilnych i gospodarczych oraz na małe zainteresowanie organów administracji zastosowaniem mediacji.

Czytaj dalej

Jesienne Warsztaty Mediacji

Centrum Mediacji Gospodarczej przy Krajowej Izbie Radców Prawnych zaprasza na Jesienne Warsztaty Mediacji wszystkich radców prawnych, którzy chcieliby uzyskać certyfikat i zostać wpisani na listę mediatorów certyfikowanych CMG przy KIRP oraz wykonywać zawód mediatora.

Termin: 8-13 wrzesień 2018 r.

Miejsce: Kazimierz Dolny, Villa Bohema, ul. Małachowskiego 12

Cena: 2.500 zł + VAT , tj. 3075 zł; cena obejmuje noclegi w pokojach 1,2,3 – osobowych
(o zakwaterowaniu decyduje kolejność zgłoszeń), wyżywienie oraz materiały szkoleniowe)

 Link do rejestracji:

http://jwm2018.badanie.net/

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt e-mail: centrum.mediacji@kirp, tel. 022 3195609

Za udział w szkoleniu można uzyskać 80 punktów.

Czytaj dalej