Powązkowska 15 01-797 Warszawa

Godziny pracy : Poniedziałek - piątek godz. 8.00 - 16.00
  Kontakt : +48 22 300 86 40

Archive for Wrzesień 2018

Spotkanie CMG na temat mediacji administracyjnej w kontekście problematyki naruszenia dyscypliny finansów publicznych

W siedzibie Centrum Mediacji Gospodarczej przy KIRP 10 września br. odbyło się spotkanie „Mediacja administracyjna w kontekście problematyki naruszenia dyscypliny finansów publicznych”, w którym wzięli udział Dyrektor CMG Cezary Jezierski, przedstawiciele sekcji administracyjnych Ośrodków Mediacji przy poszczególnych okręgowych izbach radców prawnych, mediatorzy administracyjni CMG,  oraz zaproszeni goście: Dyrektor Biura Finansów Publicznych w Ministerstwie Finansów Zbigniew Zieliński i Przewodniczący Regionalnej Komisji Orzekającej w Sprawach o Naruszenie Dyscypliny Finansów Publicznych Ireneusz Kołakowski. Spotkanie prowadziła i moderowała r.pr. Joanna Botiuk.

Na spotkaniu przedstawiono zarys problematyki naruszenia dyscypliny finansów publicznych w mediacji w postępowaniu administracyjnym, w tym wskazanie barier w stosowaniu mediacji administracyjnej w kontekście naruszenia dyscypliny finansów publicznych. W trakcie dyskusji zwrócono uwagę, że o ile w zakresie należności cywilnoprawnych przepisy ustawy o finansach publicznych określają możliwości zawierania ugód przez jednostki sektora finansów publicznych, o tyle w przypadku należności publicznoprawnych brak jest przepisów analogicznych jak art. 54a ustawy o finansach publicznych.

Zaproszenie goście zwrócili także uwagę na fakt, że doświadczenia z mediacją administracyjną w ramach Regionalnych Komisji Orzekających są na razie bardzo skromne. Niemniej jednak w ocenie zaproszonych gości w przypadku, gdyby doszło do zawarcia ugody w drodze mediacji przed organem administracji w postępowaniu administracyjnym i ugoda ta byłaby zawarta na podstawie przepisów prawa, to wówczas trudno byłoby mówić o naruszeniu przepisów z zakresu dyscypliny finansów publicznych. Jednakże każdy przypadek wymagałby osobnej analizy.

Mediatorzy w trakcie dyskusji zwracali uwagę, że niewątpliwie ułatwieniem w zniesieniu barier mediacji administracyjnej byłoby opracowanie swoistego katalogu korzyści w jej stosowaniu dla jednostek sektora finansów publicznego z punktu widzenia interesu publicznego. Padł postulat, aby zawieranie ugody w sprawach należności publicznoprawnych (z wyjątkiem objętych ordynacją podatkową, gdyż ta na razie nie dopuszcza mediacji) , poprzedzone zostało analizą analogiczną do tej o której mowa w art. 54a .u.f.p.

Zaproszeni goście zwrócili uwagę, że ustawa o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych przewiduje katalog czynów stanowiących naruszenie dyscypliny finansów publicznych, jednak nie jest ich wiele. W praktyce – w odniesieniu do tematyki mediacji i naruszenia dyscypliny finansów publicznych – możliwe byłoby rozpatrywanie właściwie kwestii dotacji udzielanych przez podmioty objęte zakresem stosowania tej ustawy. Niemniej istnieją przepisy prawa materialnego określające zasady udzielania i zwrotu dotacji, których przestrzeganie nie powinno powodować zarzutów co do działania niezgodnego z prawem.

W trakcie dyskusji podniesiono również kwestię katalogu spraw, które nadają się do mediacji administracyjnej. W ocenie zaproszonych gości miejsce na mediację może być tam, gdzie przepisy wprost wskazują na możliwość uznaniowego działania przez organ, czego przykładem mogą być sprawy z zakresu nakładania tzw. korekt finansowych przy dofinansowaniu projektów unijnych (nakładanie korekt odbywa się na podstawie taryfikatora przewidującego tzw.  widełki).

Na koniec wyrażono pogląd, że sama idea mediacji powinna spotkać się z jej przyjęciem w działaniu jednostek sektora finansów publicznych, niemniej jednak to będzie wymagać czasu.

Czytaj dalej

Mediacje w postepowaniu administracyjnym

Przeszło trzydziestu radców prawnych z całej Polski uczestniczyło w szkoleniu „Mediacje w postępowaniu administracyjnym z uwzględnieniem dyscypliny finansów publicznych”, zorganizowanym przez Centrum Mediacji Gospodarczej w dniu 5 września 2018 r.

Tematem spotkania, które poprowadził sędzia SO Łukasz Sadkowski, była analiza praktycznego zastosowania mediacji w postępowaniu administracyjnym z perspektywy ponad rocznego okresu obowiązywania zmian wprowadzonych od 1 czerwca 2017 r. do kodeksu postępowania administracyjnego. Podczas szkolenia poruszone zostały kwestie związane z zastosowaniem mediacji również w kontekście naruszenia dyscypliny finansów publicznych. Omówione zostało na razie dość nieliczne orzecznictwo sądów administracyjnych w sprawach, w których występowało zagadnienie mediacji. Szkolenie miało charakter interaktywny. Wykładowca odpowiedział na liczne pytania uczestników. W trakcie dyskusji zwrócono uwagę na znaczną odmienność charakteru mediacji administracyjnej w porównaniu z mediacją w sprawach cywilnych i gospodarczych oraz na małe zainteresowanie organów administracji zastosowaniem mediacji.

Czytaj dalej