Powązkowska 15 01-797 Warszawa

Godziny pracy : Poniedziałek - piątek godz. 8.00 - 16.00
  Kontakt : +48 22 300 86 40

Archive for Czerwiec 2020

Konkurs ,, Mistrzowie Mediacji ” rozstrzygnięty

W dniu 15 czerwca 2020 roku odbył się, w formule on-line, finał VII edycji Ogólnopolskiego Konkursu         ,, Mistrzowie  Mediacji ” organizowanego przez Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa ELSA Poland. Konkurs został objęty patronatem honorowym przez Prezesa Krajowej Rady Radców Prawnych Macieja Bobrowicza. 

Do składu sądu konkursowego organizatorzy zaprosili przedstawicieli Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej: Artura Woźnickiego – Wiceprezesa, Piotra Nowaka – Naczelnika Samodzielnego Wydziału ds. Sadu Polubownego, Magdalenę Grudziecką – Wiceprezesa Zarządu Głównego Polskiego Centrum Mediacji oraz Tomasza Parkasiewicza – Dyrektora Centrum Mediacji przy Krajowej Radzie Radców Prawnych.

W finale konkursu, spośród wszystkich piętnastu drużyn – uczestników konkursu, wzięło udział trzech finalistów: ,, Quaranteam ” z Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie,, Liaise ” z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz ,,PEPSI MAX” z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Zadaniem każdego z finalistów było przeprowadzenie symulacji mediacji na podstawie opracowanego uprzednio scenariusza i w regulaminowym czasie jednej godziny. Jury oceniało w szczególności  wykorzystanie narzędzi i technik mediacyjnych, zdolności komunikacyjne, kreatywność oraz realność wypracowanej ugody. 

Laur ,, Mistrzów Mediacji ” w tegorocznej edycji konkursu przypadł drużynie  ,, Liaise ” z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, zaś na drugim miejscu uplasowała się rywalizująca niemal równorzędnie ze zwycięzcami drużyna z Krakowa.

Zwycięzcy otrzymali nagrodę pieniężną w wysokości 3000 zł. ufundowaną przez Prokuratorię Generalną Rzeczypospolitej Polskiej, a nadto z uwagi na wyrównaną rywalizację, członkom dwóch czołowych drużyn w ramach nagrody specjalnej przyznano prawo do miesięcznego stażu w Prokuratorii Generalnej. Wszyscy uczestnicy finału otrzymali zestawy książek ufundowane przez Krajową Radę Radców Prawnych.

Czytaj dalej

Społeczna Rada ds. ADR przy Ministrze Sprawiedliwości obraduje on-line

W dniu 3 czerwca 2020 roku, w trybie on-line, odbyło się kolejne posiedzenie Społecznej Rady ds. Alternatywnych Metod Rozwiązywania Sporów przy Ministrze Sprawiedliwości, w którym, jako członek Rady, wziął udział dyrektor Centrum Mediacji przy Krajowej Radzie Radców Prawnych Tomasz Parkasiewicz.

Otwierający posiedzenie Rady wiceminister sprawiedliwości Marcin Romanowski, w swoim wystąpieniu podkreślił rolę mediacji, jako skutecznego narzędzia ograniczania negatywnych skutków sporów w okresie epidemii i szansę dla wymiaru sprawiedliwości. Nadto, członkowie Rady zostali poinformowani o kontynuowaniu prac nad projektem Ministerstwa Sprawiedliwości pod nazwą ,, Upowszechnianie alternatywnych metod rozwiązywania sporów poprzez podniesienie kompetencji mediatorów, utworzenie Krajowego Rejestru Mediatorów ( KRM) oraz działania informacyjne ”. Do współpracy przy wdrożeniu wskazanego projektu wybrano czterech partnerów programu: Konfederację Lewiatan, Regionalną Izbę Gospodarczą Pomorza, Centralny Instytut Analiz Polityczno-Prawnych oraz Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie.

W dalszej części spotkania grupy robocze Rady, powołane na jej ostatnim posiedzeniu, przedłożyły proponowane rozwiązania i rekomendacje w obszarze ich działania. W toku prac grupy zajmującej się projektowanymi rozwiązaniami legislacyjnymi w zakresie problematyki odpłatności za spotkania informacyjne, jej przewodniczący przedstawił założenia projektów zmian przepisów, przygotowane uprzednio przez Ośrodek Mediacji przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Łodzi, w ramach konsultacji przedmiotowego zagadnienia przez Centrum Mediacji z ośrodkami mediacji przy okręgowych izbach radców prawnych funkcjonującymi w ramach Ogólnopolskiej Sieci ,, Ośrodki Mediacji Radców Prawnych ”.

Przygotowane projekty, obejmujące zmiany kodeksu postępowania cywilnego oraz rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie wysokości wynagrodzenia i podlegających zwrotowi wydatków mediatora w postępowaniu cywilnym, mają na celu usunięcie luki prawnej polegającej na braku podstawy do wypłaty wynagrodzenia z tytułu przeprowadzenia spotkania informacyjnego, zarówno prowadzonego w trybie art. 183⁸ § 4 kodeksu postępowania cywilnego, jak również realizowanych w trybie posiedzeń przygotowawczych. Po zakończeniu posiedzenia Rady zostały one poddane dalszej analizie ukierunkowanej na wprowadzenie postulowanych zmian legislacyjnych.

Czytaj dalej