Powązkowska 15 01-797 Warszawa

Godziny pracy : Poniedziałek - piątek godz. 8.00 - 16.00
  Kontakt : +48 22 300 86 40

All posts by BW

POZNALIŚMY ZWYCIĘZCÓW TURNIEJU NEGOCJACYJNEGO

W dwóch etapach przeprowadzonych w dniach 17 i 24 października bieżącego roku odbył się, w formule on-line, Turniej Negocjacyjny dla Radców Prawnych zorganizowany przez Krajową Izbę Radców Prawnych. Patronami wydarzenia byli Prokuratoria Generalna, Polskie Stowarzyszenie Prawników Przedsiębiorstw i Wolters Kluwer.

Turniej stanowił doskonałą okazję do sprawdzenia się w praktycznej, punktowanej symulacji procesu negocjacyjnego, w warunkach zbliżonych do tych, w jakich często wykonują swoją pracę negocjujący w imieniu klientów radcy prawni. W pierwszym etapie uczestnicy rozwiązywali test sprawdzający wiedzę teoretyczną i praktyczną z obszaru negocjacji, w drugim zaś wzięli udział w finałowej rozgrywce on-line o charakterze dwustronnej gry negocjacyjnej.

Uczestnicy turnieju, prowadząc negocjacje w skomplikowanej sprawie spadkowej, oceniani byli poprzez algorytm, zaś mechanizm polegał na uwzględnieniu możliwych do uzyskania punktów, przy zachowaniu odmiennych dla każdego z zespołów celów do osiągnięcia. W przypadku uzyskania takiej samej liczby punktów wygrywał ten zespół, który uzyskał lepszy czas. Na zapoznanie się z materiałami uczestnicy mieli 50 minut, następnie przez okres 30 minut prowadzono negocjacje w pierwszej części rozgrywki, zaś po 10 minutowej przerwie zespoły ponownie podejmowały negocjacje, tym razem w kolejnej odsłonie, przez okres 60 minut.

Zwycięzcami Turnieju Negocjacyjnego dla Radców Prawnych zostali radcy prawni Marta Drabiuk i Rafał Rybnik z Okręgowej Izby Radców Prawnych w Białymstoku. Gratulujemy!

Czytaj dalej

KONKURS ,, AMBASADOR MEDIACJI ‘’ ROZSTRZYGNIĘTY!

Kapituła konkursu ,, Ambasador Mediacji ‘’ organizowanego przez Centrum Mediacji przy Krajowej Radzie Radców Prawnych oraz Ogólnopolską Sieć ,, Ośrodki Mediacji Radców Prawnych ‘’ dokonała wyboru laureata w pierwszej edycji konkursu za rok 2019.

Do konkursu zgłoszono siedmioro kandydatów spośród sędziów sądów okręgowych, sędziów sądów rejonowych oraz radców prawnych. W wyniku oceny zgłoszonych kandydatur i przeprowadzonego głosowania tytuł ,,Ambasadora Mediacji ‘’ za rok 2019 przypadł radcy prawnemu Pani Marii Młotkowskiej – Dyrektorowi Biura Prawnego Miasta Stołecznego Warszawy.

Laureatka konkursu jest inspiratorem bezprecedensowego wykorzystania instytucji mediacji w codziennym funkcjonowaniu Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy, wskutek wdrożenia przez Prezydenta Warszawy – Rafała Trzaskowskiego projektu ,, Warszawa – miasto przyjazne mediacji ‘’. Inicjatywa ta ukierunkowana jest na budowanie przyjaznych relacji Miasta z jego mieszkańcami, poprzez umożliwienie większej aktywności stron w postępowaniu administracyjnym oraz kształtowanie wyników takich postępowań ( decyzji administracyjnych).

Realizacja projektu stanowi wartościową inicjatywę w kierunku wykorzystania instytucji mediacji administracyjnej wprowadzonej do przepisów kodeksu postępowania administracyjnego i może stanowić istotny impuls w kierunku rozwoju i upowszechnienia tej formy mediacji oraz aktywizacji urzędników samorządowych w tym obszarze. Rodzi również nadzieję na oczekiwane, pozytywne zmiany modelu relacji obywateli z organami administracji publicznej.

W ramach projektu zostanie również przeprowadzona kampania informacyjna, której celem jest zwiększenie świadomości mieszkańców o mediacji, jako polubownej metodzie rozwiązywania sporów oraz szkolenie dyrektorów i naczelników wydziałów Urzędu Miasta Stołecznego  Warszawy, w toku którego zostanie przeszkolonych 200 osób.

W najbliższym numerze ,, Radcy Prawnego ‘’ zostanie opublikowany wywiad z laureatką konkursu.

Czytaj dalej

Obradowała Społeczna Rada ds. Alternatywnych Metod Rozwiązywania Sporów

W dniu 23 września 2020 roku Tomasz Parkasiewicz – dyrektor Centrum Mediacji przy Krajowej Radzie Radców Prawnych wziął udział w kolejnym, szóstym posiedzeniu Społecznej Rady ds. Alternatywnych Metod Rozwiązywania Sporów przy Ministrze Sprawiedliwości.

W toku posiedzenia Rady Wiceminister Sprawiedliwości Marcin Romanowski poinformował zebranych o kontynuacji prac nad projektem „Upowszechnienie alternatywnych metod rozwiązywania sporów poprzez podniesienie kompetencji mediatorów, utworzenie Krajowego Rejestru Mediatorów (KRM) oraz działania informacyjne”. Z przedstawionych informacji wynika m.in., że Ministerstwo Sprawiedliwości planuje organizację konferencji poświęconej promocji tego projektu.

Do udziału w posiedzeniu zaproszony został Prezes Sądu Rejonowego dla Łodzi- Śródmieścia w Łodzi dr Krzysztof Kurosz, który wystąpił z prelekcją „Budynek Sądu – przestrzeń dla obywatela. Kolejny krok na drodze instytucjonalizacji mediacji w praktyce orzeczniczej polskich sądów w niektórych typach spraw”.

Nadto, przedstawiciel Ministerstwa Sprawiedliwości omówił wyniki ankiet skierowanych do sędziów- koordynatorów ds. mediacji przy sądach okręgowych, w aspekcie zasadności propozycji powołania  sędziów – koordynatorów przy sądach rejonowych. Większość z ankietowanych opowiedziała się za powołaniem tej instytucji.

Członkowie Rady wraz z zaproszonymi gośćmi dyskutowali nad możliwymi instrumentami mogącymi zachęcić sędziów do kierowania spraw do mediacji oraz zwiększyć efektywność wykorzystania instytucji mediacji sądowej.

Powołane w ramach Społecznej Rady grupy robocze złożyły sprawozdania ze swoich dotychczasowych prac, zmierzających w szczególności w kierunku przyjęcia nowych standardów szkoleń mediatorów oraz zmian legislacyjnych mogących wpłynąć na zwiększenie liczby spraw kierowanych do mediacji.

Zakończyła swoje prace grupa robocza z udziałem dyrektora Centrum Mediacji powołana w obszarze regulacji prawnych obejmujących spotkania informacyjne. Przedstawiony Ministerstwu Sprawiedliwości projekt rozwiązań legislacyjnych, przygotowany uprzednio przez Ośrodek Mediacji przy OIRP w Łodzi, w wyniku konsultacji przeprowadzonych w ramach Ogólnopolskiej Sieci ,, Ośrodki Mediacji Radców Prawnych ‘’ został przekazany do dalszych konsultacji. Projekt obejmuje zmiany kodeksu postępowania cywilnego oraz rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie wysokości wynagrodzenia i podlegających zwrotowi wydatków mediatora w postępowaniu cywilnym i ma na celu usunięcie luki prawnej polegającej na braku podstawy do wypłaty wynagrodzenia z tytułu przeprowadzenia spotkania informacyjnego, zarówno prowadzonego w trybie art. 183⁸ § 4 kodeksu postępowania cywilnego, jak również realizowanych w trybie posiedzeń przygotowawczych.

Czytaj dalej

V POSIEDZENIE SPOŁECZNEJ RADY DS. ADR PRZY MINISTRZE SPRAWIEDLIWOŚCI

W dniu 29 lipca 2020 roku odbyło się kolejne posiedzenie Społecznej Rady ds. Alternatywnych Metod Rozwiązywania Sporów przy Ministrze Sprawiedliwości, w skład której wchodzi dyrektor Centrum Mediacji Tomasz Parkasiewicz, jako reprezentant Krajowej Rady Radców Prawnych.

W posiedzeniu Rady uczestniczył wiceminister sprawiedliwości Marcin Romanowski, który poinformował, iż sędziowie-koordynatorzy funkcjonujący w sądach okręgowych, w przeprowadzonych ankietach zgłaszali potrzebę powołania koordynatorów ds. mediacji w sądach rejonowych. Do zadań takich koordynatorów należałyby działania na rzecz rozwoju i promocji mediacji, wspomaganie koordynatora pracującego w sądzie okręgowym w jego zadaniach, zapewnienie sprawnej komunikacji między sędziami, a mediatorami oraz koordynowanie organizacji spotkań informacyjnych. W konsekwencji tego Ministerstwo Sprawiedliwości podejmie analizę ukierunkowaną na sposób wspierania pracy sędziów Koordynatorów ds. Mediacji, w szczególności zaś na to kto powinien udzielać wsparcia, a także ile osób z sądów rejonowych powinno być zaangażowanych w przedmiotowe zadania.

W toku posiedzenia poszczególne grupy robocze Rady relacjonowały przebieg prac w obszarze których zostały powołane, a nadto powołano kolejną grupę roboczą zajmującą się propozycjami zmian legislacyjnych w zakresie umocowania Koordynatorów ds. Mediacji w Sądach Rejonowych.

Nadto, przedmiotem posiedzenia Rady był prowadzony przez Ministerstwo Sprawiedliwości projekt Krajowego Rejestru Mediatorów. Członkowie Rady postulowali o oficjalne zamieszczanie na stronie internetowej Ministerstwa informacji o wskazanym projekcie i jego etapach. W wyniku tego uzyskano informację, że na stronie ms.gov.pl, w zakładce „MEDIACJE”, podstrona „Projekt KRM” (link poniżej) Ministerstwo umieszcza aktualne informacje na temat projektu „Upowszechnienie alternatywnych metod rozwiązywania sporów poprzez podniesienie kompetencji mediatorów, utworzenie Krajowego Rejestru Mediatorów (KRM) oraz działania informacyjne”. https://www.gov.pl/web/sprawiedliwosc/projekt-krm2

Ministerstwo Sprawiedliwości zachęca również do zapoznania się z artykułem zamieszczonym w Gazecie Prawnej na temat Krajowego Rejestru Mediatorów (link poniżej). https://prawo.gazetaprawna.pl/artykuly/1487254,krajowy-rejestr-mediatorow-uprawnienia-mediatorow.html

Czytaj dalej

Konkurs ,, Mistrzowie Mediacji ” rozstrzygnięty

W dniu 15 czerwca 2020 roku odbył się, w formule on-line, finał VII edycji Ogólnopolskiego Konkursu         ,, Mistrzowie  Mediacji ” organizowanego przez Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa ELSA Poland. Konkurs został objęty patronatem honorowym przez Prezesa Krajowej Rady Radców Prawnych Macieja Bobrowicza. 

Do składu sądu konkursowego organizatorzy zaprosili przedstawicieli Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej: Artura Woźnickiego – Wiceprezesa, Piotra Nowaka – Naczelnika Samodzielnego Wydziału ds. Sadu Polubownego, Magdalenę Grudziecką – Wiceprezesa Zarządu Głównego Polskiego Centrum Mediacji oraz Tomasza Parkasiewicza – Dyrektora Centrum Mediacji przy Krajowej Radzie Radców Prawnych.

W finale konkursu, spośród wszystkich piętnastu drużyn – uczestników konkursu, wzięło udział trzech finalistów: ,, Quaranteam ” z Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie,, Liaise ” z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz ,,PEPSI MAX” z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Zadaniem każdego z finalistów było przeprowadzenie symulacji mediacji na podstawie opracowanego uprzednio scenariusza i w regulaminowym czasie jednej godziny. Jury oceniało w szczególności  wykorzystanie narzędzi i technik mediacyjnych, zdolności komunikacyjne, kreatywność oraz realność wypracowanej ugody. 

Laur ,, Mistrzów Mediacji ” w tegorocznej edycji konkursu przypadł drużynie  ,, Liaise ” z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, zaś na drugim miejscu uplasowała się rywalizująca niemal równorzędnie ze zwycięzcami drużyna z Krakowa.

Zwycięzcy otrzymali nagrodę pieniężną w wysokości 3000 zł. ufundowaną przez Prokuratorię Generalną Rzeczypospolitej Polskiej, a nadto z uwagi na wyrównaną rywalizację, członkom dwóch czołowych drużyn w ramach nagrody specjalnej przyznano prawo do miesięcznego stażu w Prokuratorii Generalnej. Wszyscy uczestnicy finału otrzymali zestawy książek ufundowane przez Krajową Radę Radców Prawnych.

Czytaj dalej

Społeczna Rada ds. ADR przy Ministrze Sprawiedliwości obraduje on-line

W dniu 3 czerwca 2020 roku, w trybie on-line, odbyło się kolejne posiedzenie Społecznej Rady ds. Alternatywnych Metod Rozwiązywania Sporów przy Ministrze Sprawiedliwości, w którym, jako członek Rady, wziął udział dyrektor Centrum Mediacji przy Krajowej Radzie Radców Prawnych Tomasz Parkasiewicz.

Otwierający posiedzenie Rady wiceminister sprawiedliwości Marcin Romanowski, w swoim wystąpieniu podkreślił rolę mediacji, jako skutecznego narzędzia ograniczania negatywnych skutków sporów w okresie epidemii i szansę dla wymiaru sprawiedliwości. Nadto, członkowie Rady zostali poinformowani o kontynuowaniu prac nad projektem Ministerstwa Sprawiedliwości pod nazwą ,, Upowszechnianie alternatywnych metod rozwiązywania sporów poprzez podniesienie kompetencji mediatorów, utworzenie Krajowego Rejestru Mediatorów ( KRM) oraz działania informacyjne ”. Do współpracy przy wdrożeniu wskazanego projektu wybrano czterech partnerów programu: Konfederację Lewiatan, Regionalną Izbę Gospodarczą Pomorza, Centralny Instytut Analiz Polityczno-Prawnych oraz Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie.

W dalszej części spotkania grupy robocze Rady, powołane na jej ostatnim posiedzeniu, przedłożyły proponowane rozwiązania i rekomendacje w obszarze ich działania. W toku prac grupy zajmującej się projektowanymi rozwiązaniami legislacyjnymi w zakresie problematyki odpłatności za spotkania informacyjne, jej przewodniczący przedstawił założenia projektów zmian przepisów, przygotowane uprzednio przez Ośrodek Mediacji przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Łodzi, w ramach konsultacji przedmiotowego zagadnienia przez Centrum Mediacji z ośrodkami mediacji przy okręgowych izbach radców prawnych funkcjonującymi w ramach Ogólnopolskiej Sieci ,, Ośrodki Mediacji Radców Prawnych ”.

Przygotowane projekty, obejmujące zmiany kodeksu postępowania cywilnego oraz rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie wysokości wynagrodzenia i podlegających zwrotowi wydatków mediatora w postępowaniu cywilnym, mają na celu usunięcie luki prawnej polegającej na braku podstawy do wypłaty wynagrodzenia z tytułu przeprowadzenia spotkania informacyjnego, zarówno prowadzonego w trybie art. 183⁸ § 4 kodeksu postępowania cywilnego, jak również realizowanych w trybie posiedzeń przygotowawczych. Po zakończeniu posiedzenia Rady zostały one poddane dalszej analizie ukierunkowanej na wprowadzenie postulowanych zmian legislacyjnych.

Czytaj dalej

,, MEDIUJ, NIE POZYWAJ! ” BEZPŁATNA POMOC MEDIACYJNA OGÓLNOPOLSKIEJ SIECI OŚRODKI MEDIACJI RADCÓW PRAWNYCH

Wychodząc naprzeciw trudnej sytuacji spowodowanej pandemią SARS-CoV-2, w której znaleźli się, bądź znajdą mikro i mali przedsiębiorcy, Ogólnopolska Sieć ,,Ośrodki Mediacji Radców Prawnych ” występuje z inicjatywą akcji p.n. ,,Mediuj nie pozywaj ! ”.

Inicjatywa skierowana jest do:

mikroprzedsiębiorców tj. przedsiębiorców, który w co najmniej jednym roku z dwóch ostatnich lat obrotowych spełniali łącznie następujące warunki:

a) zatrudniali średniorocznie mniej niż 10 pracowników oraz

b) osiągali roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz z operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 2 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 2 milionów euro,

małych przedsiębiorców tj. przedsiębiorców, który w co najmniej jednym roku z dwóch ostatnich lat obrotowych spełniali łącznie następujące warunki:

a) zatrudniali średniorocznie mniej niż 50 pracowników oraz

b) osiągnęli roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz z operacji
finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 10 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 10 milionów euro,

którzy w związku ze stanem epidemii znaleźli się w trudnym położeniu i zgodnie potrzebują pomocy profesjonalnych mediatorów w rozwiązaniu zaistniałych między nimi sporów, w obliczu tej nadzwyczajnej sytuacji.

Założeniem akcji jest przeprowadzenie – w okresie od dnia 1 kwietnia 2020 roku do dnia 5 maja 2020 roku – bezpłatnych mediacji umownych, przy użyciu środków porozumiewania się na odległość ( zdalnie ). Mediacje prowadzić będą radcy prawni- mediatorzy, poprzez ośrodki mediacyjne przy okręgowych izbach radców prawnych w Białymstoku, Krakowie, Bydgoszczy, Łodzi, Olsztynie, Poznaniu, Warszawie, Wrocławiu oraz Zielonej Górze, przy uwzględnieniu możliwości osobowych tych ośrodków.

W sprawie przeprowadzenia, objętych akcją, mediacji umownych, należy kontaktować się bezpośrednio z wybranymi ośrodkami mediacyjnymi, których dane kontaktowe dostępne są pod adresem: http://mediacje.kirp.pl/osrodki-mediacji-oirp/.

Czytaj dalej

Posiedzenie Społecznej Rady ds. ADR przy Ministrze Sprawiedliwości

W dniu  11 marca 2020 roku dyrektor Centrum Mediacji wziął udział w trzecim posiedzeniu Społecznej Rady ds. Alternatywnych Metod Rozwiązywania Sporów przy Ministrze Sprawiedliwości. Podczas posiedzenia zgłoszony został problem braku podstawy prawnej dla ustalenia wysokości wynagrodzenia mediatora z tytułu udziału w posiedzeniu informacyjnym, w wyniku czego zainicjowane zostały działania mające na celu wprowadzenie zmian legislacyjnych w tym obszarze. Nadto, członkowie Rady wysłuchali, zakończonej dyskusją, prezentacji dr Grzegorza Skrobotowicza w przedmiocie mediacji na etapie wykonania kary, na kanwie art. 162 kodeksu karnego wykonawczego W toku posiedzenia omówiono również plan pracy Rady na rok 2020 oraz powołano grupy robocze odpowiedzialne za jego realizację. Członkowie Rady uzyskali nadto informację, iż zgłoszone uprzednio propozycje zmian legislacyjnych w zakresie ustalania wynagrodzeń mediatorów oraz zasad ich rozliczeń, zostały przekazane do dalszych prac, a także zapoznali się ze wstępnymi założeniami projektowanego do wprowadzenia Krajowego Rejestru Mediatorów.

Czytaj dalej

KONKURS AMBASADOR MEDIACJI ROZPOCZĘTY!

W dniu 15 stycznia 2020r. Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych podjęło uchwałę Nr 718/X/2020 w sprawie regulaminu konkursu „Ambasador Mediacji”. Konkurs ten stanowić będzie cykliczną akcję promującej mediację, jako pozasądową efektywną metodę rozwiązywania sporów i usytuowanie środowiska radców prawnych – mediatorów na rynku mediacyjnym, a ukierunkowaną na wyróżnianie podmiotów, które w szczególny sposób wykorzystują lub promują mediację.

Do udziału w konkursie mogą być nominowane osoby fizyczne lub inne podmioty, które w danym roku – w szczególny sposób – wyróżniły się wykorzystaniem instytucji mediacji lub jej promowaniem, w szczególności poprzez prowadzenie działalności na rzecz popularyzacji wiedzy związanej z mediacją, w tym poprzez organizowanie projektów edukacyjnych lub publikacje.
Prawo zgłaszania kandydatów do udziału w konkursie przysługuje ośrodkom mediacji, przy właściwych okręgowych izbach radców prawnych zrzeszonym w Ogólnopolskiej Sieci „Ośrodki Mediacji Radców Prawnych”

Zgłoszeń kandydatów można dokonywać listownie, na adres Centrum Mediacji przy Krajowej Radzie Radców Prawnych lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: centrum.mediacji@kirp.pl.
W roku bieżącym zgłoszenia za rok 2019 będą przyjmowane do dnia 28 lutego 2020 roku.

Czytaj dalej

Szkolenie e-learningowe „Ochrona danych osobowych w obszarze mediacji”

W dniu 7 stycznia 2020 roku na platformie e-learningowe Krajowej Izby Radców Prawnych zostało udostępnione szkolenie dla radców prawnych „Ochrona danych osobowych w obszarze mediacji„.

Wykładowcą jest Pani Hanna Grendel-Wielisiej – inspektor ochrony danych osobowych KIRP

Szkolenie ma na celu przygotowanie do prawidłowego przetwarzania danych osobowych uczestników procesu mediacyjnego w zgodzie z RODO oraz innymi przepisami prawa i obejmuje następujące obszary tematyczne:

  • realizacja obowiązków związanych z przetwarzaniem danych osobowych (przesłanki legalności, realizacja obowiązków informacyjnych),
  • realizacja praw osób (uczestników mediacji, pełnomocników),
  • określenie dopuszczalnego czasu przechowywania dokumentacji (papierowej i elektronicznej),
  • dostęp osób trzecich do danych osobowych uczestników postępowania mediacyjnego,
  • umowy z podmiotami świadczącymi usługi na rzecz mediatora (np. hosting, poczta elektroniczna).

Szkolenie składa się z multimedialnych prezentacji wideo, prezentacji Power Point oraz edytowalnych szablonów dokumentów w formacie Word:

  • Informacja o przetwarzaniu danych osobowych – mediacja sądowa,
  • Informacja o przetwarzaniu danych osobowych- mediacja umowna,
  • Informacja o przetwarzaniu danych osobowych na Fanpageu w serwisie Fb,
  • Informacja o przetwarzaniu danych – mediacja sądowa – ramka,
  • Polityka prywatności www,
  • Przykłady powierzanych czynności i kategorii danych,
  • Umowa powierzenia – klauzulowa.

Po ukończeniu szkolenia istnieje możliwość pobrania zaświadczenia, a następnie przedłożenia go właściwej Izbie, w wymaganym trybie. Z tytułu udziału w szkoleniu przysługuje 6 punktów.

Instrukcja logowania do platformy szkoleniowej znajduje się pod adresem:  https://kirp.pl/doskonalenie-zawodowe/e-learning/

 

Czytaj dalej