Powązkowska 15 01-797 Warszawa

Godziny pracy : Poniedziałek - piątek godz. 8.00 - 16.00
  Kontakt : +48 22 300 86 40

Archive for Marzec 2020

,, MEDIUJ, NIE POZYWAJ! ” BEZPŁATNA POMOC MEDIACYJNA OGÓLNOPOLSKIEJ SIECI OŚRODKI MEDIACJI RADCÓW PRAWNYCH

Wychodząc naprzeciw trudnej sytuacji spowodowanej pandemią SARS-CoV-2, w której znaleźli się, bądź znajdą mikro i mali przedsiębiorcy, Ogólnopolska Sieć ,,Ośrodki Mediacji Radców Prawnych ” występuje z inicjatywą akcji p.n. ,,Mediuj nie pozywaj ! ”.

Inicjatywa skierowana jest do:

mikroprzedsiębiorców tj. przedsiębiorców, który w co najmniej jednym roku z dwóch ostatnich lat obrotowych spełniali łącznie następujące warunki:

a) zatrudniali średniorocznie mniej niż 10 pracowników oraz

b) osiągali roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz z operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 2 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 2 milionów euro,

małych przedsiębiorców tj. przedsiębiorców, który w co najmniej jednym roku z dwóch ostatnich lat obrotowych spełniali łącznie następujące warunki:

a) zatrudniali średniorocznie mniej niż 50 pracowników oraz

b) osiągnęli roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz z operacji
finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 10 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 10 milionów euro,

którzy w związku ze stanem epidemii znaleźli się w trudnym położeniu i zgodnie potrzebują pomocy profesjonalnych mediatorów w rozwiązaniu zaistniałych między nimi sporów, w obliczu tej nadzwyczajnej sytuacji.

Założeniem akcji jest przeprowadzenie – w okresie od dnia 1 kwietnia 2020 roku do dnia 5 maja 2020 roku – bezpłatnych mediacji umownych, przy użyciu środków porozumiewania się na odległość ( zdalnie ). Mediacje prowadzić będą radcy prawni- mediatorzy, poprzez ośrodki mediacyjne przy okręgowych izbach radców prawnych w Białymstoku, Krakowie, Bydgoszczy, Łodzi, Olsztynie, Poznaniu, Warszawie, Wrocławiu oraz Zielonej Górze, przy uwzględnieniu możliwości osobowych tych ośrodków.

W sprawie przeprowadzenia, objętych akcją, mediacji umownych, należy kontaktować się bezpośrednio z wybranymi ośrodkami mediacyjnymi, których dane kontaktowe dostępne są pod adresem: http://mediacje.kirp.pl/osrodki-mediacji-oirp/.

Czytaj dalej

Posiedzenie Społecznej Rady ds. ADR przy Ministrze Sprawiedliwości

W dniu  11 marca 2020 roku dyrektor Centrum Mediacji wziął udział w trzecim posiedzeniu Społecznej Rady ds. Alternatywnych Metod Rozwiązywania Sporów przy Ministrze Sprawiedliwości. Podczas posiedzenia zgłoszony został problem braku podstawy prawnej dla ustalenia wysokości wynagrodzenia mediatora z tytułu udziału w posiedzeniu informacyjnym, w wyniku czego zainicjowane zostały działania mające na celu wprowadzenie zmian legislacyjnych w tym obszarze. Nadto, członkowie Rady wysłuchali, zakończonej dyskusją, prezentacji dr Grzegorza Skrobotowicza w przedmiocie mediacji na etapie wykonania kary, na kanwie art. 162 kodeksu karnego wykonawczego W toku posiedzenia omówiono również plan pracy Rady na rok 2020 oraz powołano grupy robocze odpowiedzialne za jego realizację. Członkowie Rady uzyskali nadto informację, iż zgłoszone uprzednio propozycje zmian legislacyjnych w zakresie ustalania wynagrodzeń mediatorów oraz zasad ich rozliczeń, zostały przekazane do dalszych prac, a także zapoznali się ze wstępnymi założeniami projektowanego do wprowadzenia Krajowego Rejestru Mediatorów.

Czytaj dalej