Powązkowska 15 01-797 Warszawa

Godziny pracy : Poniedziałek - piątek godz. 8.00 - 16.00
  Kontakt : +48 22 300 86 40

Zmiany w mediacji administracyjnej

9 lipca 2019 r. Rada Ministrów przyjęła, przygotowany w Ministerstwie Przedsiębiorczości i Technologii, projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia obciążeń regulacyjnych. Dwie spośród kilkudziesięciu zmian mają na celu wspieranie polubownego zakończenia spraw administracyjnych.

Pierwsza z nich wprowadza modyfikacje do ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, rozszerzając katalog przypadków niestanowiących naruszenia dyscypliny finansów publicznych także o ugody zawarte w sprawach administracyjnych. Obecnie wyłączenie dotyczy tylko ugód zawartych w sprawach cywilnych. Dzięki zmianie każdy rodzaj ugodowego zakończenia sprawy z udziałem organu administracji publicznej nie będzie niósł za sobą ryzyka zarzucenia pracownikom administracji naruszenia dyscypliny finansów publicznych.

Propozycja zmiany ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych powstała w ramach współpracy Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii z Ministerstwem Finansów.

Druga zmiana dotyczy natomiast umożliwienia w toku postępowania przed Sądem Ochrony Konkurencji i Konsumentów (SOKiK) zawarcia ugody sprawie odwołania od decyzji Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji, Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej, Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego oraz dyrektora regionalnego zarządu gospodarki wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie będący organem regulacyjnym, o którym mowa w art. 27a ust. 1 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków.

Będzie to nowy rodzaj ugody w sprawie administracyjnej. Stronami ugody będą organ, który wdał zaskarżoną decyzję, oraz odwołujący się od decyzji. Ugoda będzie zawierana w celu przyjęcia ustaleń co do sposobu załatwienia sprawy w granicach obowiązującego prawa i może prowadzić – w zależności od okoliczności sprawy – np. do zmiany zaskarżonej decyzji albo jej uchylenia. Aby ugoda była wiążąca konieczne będzie jej zatwierdzenie przez SOKiK. Na podstawie zatwierdzonej ugody organ wyda odpowiednią decyzję albo podejmie inną w właściwą czynność.

Ugoda w sprawach przed SOKiK może w wielu sprawach przyczynić się do rozwiązania coraz bardziej widocznego problemu długiego oczekiwania na prawomocne zakończenie postępowania przed sądem, przede wszystkim wynikającego z dużej liczby praw oraz skomplikowanego przedmiotu postępowania. Propozycja została pozytywnie oceniona przez sędziów SOKiK.

Planuje się, że obie zmiany będą obowiązywać od 1 stycznia 2020 r.

Projekt wraz z uzasadnieniem będzie dostępny na stronie: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12321366

 

Radca prawny

Joanna Botiuk

CMG przy KIRP