Powązkowska 15 01-797 Warszawa

Godziny pracy : Poniedziałek - piątek godz. 8.00 - 16.00
  Kontakt : +48 22 300 86 40

All posts by IK

Rozpoczęła się druga edycja konkursu ,,Ambasador Mediacji”

Rozpoczęła się kolejna odsłona ogólnopolskiego konkursu „Ambasador Mediacji”, którego organizatorem jest Krajowa Rada Radców Prawnych oraz ośrodki mediacji zrzeszone w Ogólnopolskiej Sieci ,,Ośrodki Radców Prawnych”. Już po raz drugi wybrana zostanie osoba lub podmiot, który przyczynił się do spopularyzowania instytucji mediacji, w sposób szczególny ją wykorzystał lub promował.

Wizją projektu jest propagowanie mediacji, jako alternatywy dla długich i męczących procesów sądowych. Przedmiotem mediacji mogą być na przykład: spór o zapłatę, sprawy rodzinne takie jak rozwód, separacja, ustalenie kontaktów z dzieckiem, sprawy dotyczące sporów sąsiedzkich, sprawy pracownicze, rozwiązanie lub niewykonanie umowy, czy podział majątku dorobkowego. Mediacja jest dobrowolnym i poufnym, ale przede wszystkim łagodnym procesem dochodzenia przez strony do porozumienia, czyli de facto do rozwiązania sporu. Prowadzone są w obecności osoby trzeciej – mediatora, który musi pozostać bezstronny i cieszyć się zaufaniem.

– Chcemy pokazać, że mediacja jako forma polubownego rozwiązywania konfliktu jest nie tylko korzystniejsza dla stron, ponieważ jest metodą pozwalającą wypracować rozwiązanie satysfakcjonujące wszystkich uczestników sporu, ale przyczynia się również do usprawnienia polskiego wymiaru sprawiedliwości. Pomaga on stronom konfliktu we wzajemnej komunikacji, określeniu interesów i kwestii do dyskusji a także osiągnięciu wspólnie akceptowalnego konsensu. – tłumaczy Ewa-Gryc Zerych, wiceprezes Krajowej Rady Radców Prawnych.
Konkurs ,,Ambasador Mediacji” nie jest ograniczony jedynie do radców prawnych – mediatorów. Uczestnikami konkursu mogą być również mediatorzy nie posiadający statusu radcy prawnego, sędziowie, przedsiębiorcy, stowarzyszenia, fundacje, a nawet miasta, innym słowem wszyscy, którzy wyróżnili się w wykorzystaniu lub rozpowszechnianiu instytucji mediacji, jako pozasądowej metody rozwiązywania sporów, w szczególności poprzez prowadzenie działalności na rzecz popularyzacji wiedzy związanej z mediacją, w tym poprzez organizowanie projektów edukacyjnych lub publikacje.

Prawo do zgłaszania kandydatów w konkursie przysługuje ośrodkom mediacji przy okręgowych izbach radców prawnych zrzeszonych w Ogólnopolskiej Sieci ,,Ośrodki Mediacji Radców Prawnych”. Ośrodkom tym można zgłaszać do rozpatrzenia kandydatury osób lub podmiotów, które w sposób szczególny działały dla dobra mediacji. Wówczas konieczne będzie oznaczenie danych kandydata na uczestnika konkursu wraz z jego danymi kontaktowymi oraz uzasadnienie wniosku. W przypadku pozytywnej oceny wniosku przez ośrodek mediacji, warunkiem zgłoszenia kandydata będzie także złożenie przez uczestnika konkursu oświadczenia, stanowiącego załącznik do regulaminu. Każdy ośrodek może zgłosić więcej niż jednego uczestnika konkursu. Adresy ośrodków mediacji można znaleźć na stronie internetowej www.mediacje.kirp.pl, w zakładce ,,Ośrodki Mediacji Radców Prawnych”. Zgłoszenia do konkursu przyjmowane są do w terminie do dnia 15 kwietnia 2021 roku. Najpóźniej do 30 maja kapituła konkursu dokona wyboru laureata.

– W swoim wyborze kapituła będzie kierowała się kryterium wskazanym w regulaminie konkursu, a zatem ocenie podlegać będzie szczególny sposób wykorzystania mediacji w praktyce lub jej promowania przez danego uczestnika konkursu w okresie roku 2020, bo każda z edycji konkursu zawsze dotyczy roku ubiegłego. Wygrana wiąże się z uzyskaniem honorowego tytułu ,,Ambasador Mediacji” i specjalnej statuetki. Przewidziane są także nagrody rzeczowe. – tłumaczy mec. Tomasz Parkasiewicz, przewodniczący Komisji Alternatywnych Metod Rozwiązywania Sporów Krajowej Rady Radców Prawnych, który przewodniczy kapitule.
Pierwsza, ubiegłoroczna edycja konkursu cieszyła się dużym powodzeniem, zgłoszono wielu kandydatów spośród sędziów sądów okręgowych, rejonowych oraz radców prawnych z różnych obszarów kraju. Tytuł „Ambasadora Mediacji” za rok 2019 przypadł radcy prawnemu Marii Młotkowskiej – Dyrektorowi Biura Prawnego Miasta Stołecznego Warszawy. Laureatka konkursu jest inspiratorem bezprecedensowego wykorzystania instytucji mediacji w codziennym funkcjonowaniu Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy, wskutek wdrożenia przez Prezydenta Warszawy projektu ,,Warszawa – miasto przyjazne mediacji”.

O wynikach konkursu poinformujemy na stronie internetowej Krajowej Izby Radców Prawnych, poszczególnych okręgowych izb radców prawnych, zostaną one także przekazane mediom. Obecna edycja konkursu odbywa się pod patronatem gazetaprawna.pl. Regulamin konkursu oraz szczegółowe informacje dostępne są na stronie www.mediacje.kirp.pl w zakładce „Ambasador Mediacji

 

Czytaj dalej