Powązkowska 15 01-797 Warszawa

Godziny pracy : Poniedziałek - piątek godz. 8.00 - 16.00
  Kontakt : +48 22 300 86 40

All posts by JW

VI POZNAŃSKI SALON MEDIACJI

W dniu 13 maja 2019 roku w Poznaniu, w ramach Poznańskiego Salonu Mediacji odbędzie się szósta konferencja pod nazwą ,,Mediacja w Polsce i na świecie – aktualne wyzwania”. Rozpocznie się w budynku Sądu Okręgowego w Poznaniu, ul. Hejmowskiego 2 o godzinie 10.00, w sali nr 2200.

Zgłoszenia obecności należy nadsyłać na adres: salon.mediacji@poznan.so.gov.pl – w terminie do dnia 6 maja 2019 roku.

Poznański Salon Mediacji ma być platformą umożliwiającą cykliczne spotkania wszystkich osób zainteresowanych ideą mediacji oraz jej praktycznym zastosowaniem. Stanowić ma miejsce wymiany doświadczeń osób praktykujących mediację, wszystkich zainteresowanych ideą mediacji – sędziów, radców prawnych, adwokatów, przedsiębiorców, osób będących w sporach oraz wszystkich, którzy chcą poznać bliżej mediację i jej procedury. Idea takich spotkań  powstała m.in. w Sądzie Okręgowym w Gdańsku. Poznański Salon Mediacji ma stanowić twórczą kontynuację tej inicjatywy.

Program konferencji dostępny pod adresem:

https://www.poznan.so.gov.pl/13-maja-2019-roku-vi-edycja,new,mg,327.html,489

 

Czytaj dalej

OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA NAUKOWA III ŁÓDZKIE FORUM MEDIACJI

W dniu 24 kwietnia 2019 roku, w godzinach od 9.30 do 16, na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego – Łódź ul. Kopcińskiego 8/12 , sala Rady Wydziału – parter 0.14, odbędzie się Ogólnopolska Konferencja Naukowa III Łódzkie Forum Mediacji.

Nie jest konieczna rejestracja uczestników.

Szczegółowy program konferencji na stronie internetowej: www.wpia.uni.lodz.pl/mediacja

 

Czytaj dalej

Inicjatywa mediacyjna w Łodzi

W dniu 11 marca 2019 roku, w Sądzie Rejonowym dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi, przedstawiciele Okręgowej Izby Radców w Łodzi, przy której funkcjonuje Ośrodek Mediacji, będący członkiem Ogólnopolskiej Sieci Ośrodki Mediacji Radców Prawnych, uczestniczyli w uroczystym podpisaniu tzw. Łódzkiego Porozumienia Mediatorów dotyczącego promowania mediacji, jako alternatywnej metody rozwiązywania sporów. Pozostałymi sygnatariuszami porozumienia były: Ośrodek Mediacji przy Okręgowej Radzie Adwokackiej, Wojewódzkie  Centrum  Arbitrażu i Mediacji przy Łódzkiej Izbie Przemysłowo-Handlowej, a także Stowarzyszenie Mediatorów ,,Pactus” oraz Stowarzyszenie Mediatorów ,,Porozumienie”.

Podmioty te już uprzednio podejmowały wspólnie działania mające na celu rozwój i propagowanie instytucji mediacji, a także służące wypracowywaniu dobrych praktyk mediacyjnych.

Jak podkreśla radca prawny – mediator Aleksandra Krzysztofiak – Kierownik Ośrodka Mediacji przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Łodzi, inicjatywa ta spotkała się z ogromną przychylnością, w szczególności ze strony Prezesa Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi – SSR dr Krzysztofa Kurosza, wskutek czego zawarł on z Łódzkim Porozumieniem Mediatorów porozumienie w przedmiocie upowszechniania mediacji.

Uzgodniono w szczególności, że mediatorzy ze wskazanych ośrodków mediacyjnych od poniedziałku do piątku, w godzinach od  9.00 do 14.30 będą nieodpłatnie pełnić dyżury w siedzibie sądu, przy ul. Kopcińskiego 56 (w tzw. zielonym pokoju mediatora). W trakcie dyżurów będą udzielali informacji o instytucji mediacji, opłatach z nią związanych, jak również pomagali uczestnikom sporów w formułowaniu  wniosków o skierowanie sprawy do mediacji. Dyżury takie będą pełnione również w siedzibie Sądu Okręgowego w Łodzi – pl. Dąbrowskiego 5.

W obu sądach dyżurujący będą mieli do dyspozycji – dla zainteresowanych – listy mediatorów z ośrodków mediacyjnych – stron Łódzkiego Porozumienia Mediatorów.

Centrum Mediacji Gospodarczej przy Krajowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie udostępniło filmy edukacyjne o mediacji, które będą emitowane na telebimie w Sądzie Rejonowym dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi.

Filmy można obejrzeć tutaj: (film Youtube); (film Youtube2)

Czytaj dalej

MISTRZOWIE MEDIACJI WYŁONIENI PRZEZ CMG przy KIRP

Finał VI edycji Ogólnopolskiego Konkursu Mistrzowie Mediacji, organizowanego przez Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa ELSA Poland we współpracy z Krajową Radą Radców Prawnych oraz działającym przy niej Centrum Mediacji Gospodarczej został rozstrzygnięty 14 marca br. Partnerem Merytorycznym Konkursu było Centrum Szkoleń Prawnych.

Wizją konkursu jest wskazanie, że mediacja jako forma polubownego rozwiązywania konfliktu jest nie tylko korzystniejsza dla stron, ponieważ jest metodą pozwalającą wypracować rozwiązanie satysfakcjonujące wszystkich uczestników sporu, ale przyczynia się również do usprawnienia polskiego wymiaru sprawiedliwości.

Uczestnikami Konkursu mogą być studenci prawa wyższych uczelni publicznych i niepublicznych w Polsce oraz absolwenci prawa wyższych uczelni publicznych i niepublicznych w Polsce, którzy przystąpili do egzaminu magisterskiego nie wcześniej niż 2 lata przed finałem Konkursu, zgłaszający swój udział jako drużyna licząca od 3 do 5 osób.

Tegoroczne zadanie eliminacyjne polegało na opracowaniu w formie pisemnej scenariusza mediacji w sprawie z zakresu prawa gospodarczego na podstawie jednego z podanych stanów faktycznych, natomiast podczas Finału uczestnicy przeprowadzili symulacje postępowania mediacyjnego w oparciu o pracę stworzoną w pierwszym etapie.

Organizatorzy otrzymali 10 prac, które zostały ocenione przez Jury w składzie:

  • r.pr. Małgorzata Miszkin-Wojciechowska,
  • r.pr. Agnieszka Templin,
  • r.pr. Cezary Jezierski,
  • r.pr. Tomasz Maliński.

Do finału, który miał miejsce w siedzibie Krajowej Rady Radców Prawnych, zakwalifikowały się trzy drużyny: Trójkąt Porozumienia (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu), GRAND BC (Uniwersytet Wrocławski) oraz Jagiellonian University Team (Uniwersytet Jagielloński).

Pierwszego dnia finału, członkowie wszystkich drużyn wzięli udział w szkoleniu przygotowanym przez dr. Grzegorza Frączka, przedstawiciela Centrum Szkoleń Prawnych. Szkolenie było poświęcone tematyce mediacji gospodarczej i miało na celu m.in. przygotowanie uczestników do finału konkursu.

Drugiego dnia każda z drużyn przedstawiła przed Jury symulację procesu mediacyjnego, na podstawie opracowanego wcześniej przez siebie scenariusza. Największy nacisk położony był na
omówienie przyczyn, źródeł i rodzajów konfliktu, a także analizę interesów stron i sposobu doprowadzenia do ich pogodzenia dzięki mediacji. Każda z drużyn miała maksymalnie godzinę zegarową na przedstawienie swojej symulacji.

Podczas obrad Jury wybrało jedną zwycięską drużynę, którą okazał się „Trójkąt Porozumienia” z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. W jej skład wchodzili: Alicja Borucka, Klaudia Matłoka, Agnieszka Pawelczyk. Zwycięska drużyna otrzymała: nagrodę pieniężną w wysokości 5 tys. zł, wstęp na kurs przygotowujący do wykonywania zawodu mediatora przeprowadzony przez Centrum Szkoleń Prawnych oraz książki ufundowane przez Krają Radę Radców Prawnych.

Czytaj dalej

Narzędzia do skutecznych negocjacji

Radcowie prawni doskonalili swoje umiejętności prowadzenia skutecznych negocjacji. Szkolenie warsztatowe poprowadził doświadczony szkoleniowiec i mediator Maciej Tański.

Podczas spotkania, które odbyło się 26 lutego br. w siedzibie KIRP, omówiono kluczowe kompetencje negocjacyjne przydatne w pracy prawnika. Analizowano stanowiska negocjacyjne względem interesów i potrzeb klientów, a także najczęstsze błędy negocjacyjne. Podczas warsztatów uczestnicy ćwiczyli jaką strategię negocjacyjną wybrać, jak budować swoją siłę negocjacyjną oraz jak przygotować siebie i klienta do wymagających negocjacji.

Czytaj dalej

„Mediacja administracyjna – praktyczne problemy i perspektywa na przyszłość”, 07.01.2019 r.

7 stycznia 2019 roku w siedzibie KIRP odbyło się spotkanie „Mediacja administracyjna – praktyczne problemy i perspektywa na przyszłość”, w którym wzięli udział:  jako zaproszony gość r.pr. Katarzyna Skrzek z Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii (Departament Doskonalenia Regulacji Gospodarczych), Dyrektor CMG r.pr. Cezary Jezierski, r.pr. Magdalena Romanowska – Lider krajowy sekcji administracyjnych sieci Ośrodków Mediacji przy OIRP, przedstawiciele sekcji administracyjnych Ośrodków Mediacji przy OIRP. Spotkanie prowadziła i moderowała r.pr. Joanna Botiuk.

Tematyką spotkania było przedstawienie zarysu problematyki możliwości zastosowania mediacji administracyjnej w postępowaniach administracyjnych, w kontekście małego jak dotychczas zastosowania tej instytucji. Uczestnicy spotkania wskazali na szereg problemów, które rzutują na małe zastosowanie instytucji mediacji administracyjnej. Wskazano przed wszystkim na kwestię obawy organów administracji publicznej przed naruszeniem przepisów z zakresy dyscypliny finansów publicznych, a także brak przymusu przeprowadzenia mediacji czy chociażby ustawowego nakazu stosowania instytucji „posiedzeń informacyjnych”, które mogłyby stanowić przyczynek do mediacji (które zostały przyjęte w procedurze cywilnej).

Padł postulat, aby zawieranie ugody w sprawach należności publicznoprawnych poprzedzone zostało analizą analogiczną do tej, o której mowa w art. 54 a. u.f.p. oraz pod warunkiem zmiany przepisów w kierunku jednoznacznego wskazania,  że przeprowadzenie mediacji w sprawach administracyjnych nie będzie stanowiło naruszenia przepisów z zakresu dyscypliny finansów publicznych .

Pani mecenas Katarzyna Skrzek wspomniała o pracach nad nowelizacją przepisów o finansach publicznych w zakresie usunięcia wątpliwości stosowania mediacji administracyjnej w kontekście dyscypliny finansów publicznych. Nowe przepisy mają wskazywać, że stosowanie mediacji w sprawach dotyczących roszczeń o charakterze publicznoprawnym nie będzie stanowiło naruszenia dyscypliny finansów publicznych. Przybliżony czas wejścia nowych przepisów to ok. 15 miesięcy.

W trakcie dyskusji podniesiono również kwestie opracowania przez Centrum Mediacji Gospodarczej katalogu spraw, które nadają się do mediacji administracyjnej. Katalog taki zostanie opracowany na podstawie danych z poszczególnych Ośrodków Mediacji przy OIRP do końca maja b.r. oraz przesłany do Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii.

Czytaj dalej

Seminarium ERA: Mediation in the EU: language, law and practice

Uprzejmie informujemy, że Akademia Prawa Europejskiego ERA organizuje seminarium pt. „Mediation in the EU: language, law and practice” (“Mediacja w UE: język, prawo i praktyka”). Szczególny nacisk podczas tego spotkania zostanie położony na mediacje rodzinne.

Seminarium odbędzie w terminie od 11 do 14 marca 2019 r. w Trewirze (Niemcy). Językiem wykładowym seminarium jest język angielski. Udział w seminarium wiąże się z opłatą 300 euro od osoby (uwzględniającą m.in. koszt zakwaterowania). Szczegółowe informacje dotyczące rejestracji dostępne są bezpośrednio u Dyrektor kursu Pani Anastasia Patta pod adresem e-mail: apatta@era.int, a także na stronie internetowej ERA tutaj.

Zapraszamy także do zapoznania się ze szczegółowym programem seminarium (w załączeniu).

Czytaj dalej

O mediacji na spotkaniu w Łodzi przedstawicieli Ogólnopolskiej Sieci Ośrodków Mediacji Radców Prawnych.

Tegoroczny Międzynarodowy Dzień Mediacji przypada na dzień 18 października 2018 r. Przykładem lat ubiegłych, w tygodniu od 15 do 19 października 2018 r. obchodzony jest tzw. Tydzień Mediacji. Powyższe terminy zbiegają się w czasie z pierwszą rocznicą powstania Ogólnopolskiej Sieci Ośrodków Mediacji Radców Prawnych, której zawiązanie miało miejsce w dniu 16 października 2017 r. Warto przypomnieć, że sieć tworzy 19 ośrodków mediacyjnych powołanych przez poszczególne Okręgowe Izby Radców Prawnych, w których zrzeszonych jest aktualnie blisko 300 radców prawnych z uprawnieniami mediatora.

W dniach 5-7 października w Łodzi odbyło się ogólnopolskie spotkanie przedstawicieli Ośrodków Mediacji działających przy OIRP. Zgromadzonych przywitał Dziekan OIRP w Łodzi r.pr. Grzegorz Wyszogrodzki, przedstawiciel Ośrodka Mediacji przy tej Izbie -r.pr. Aleksandra Krysztofiak oraz Dyrektor Centrum Mediacji Gospodarczej przy KIRP r.pr. Cezary Jezierski, jako współorganizatorzy spotkania.

Spotkanie rozpoczęło się wykładem SSO Rafała Maciejewskiego Przewodniczącego X Wydziału Gospodarczego Sądu Okręgowego w Łodzi na temat ugód mediacyjnych zawieranych przez strony  między innymi w sprawach gospodarczych.

W trakcie spotkania radcowie prawni – mediatorzy mieli także okazję udoskonalić swój warsztat mediacyjny poprzez udział w czterogodzinnym szkoleniu pt. „Niezbędnik mediatora – psychologiczne narzędzia facylitujące proces mediacji”. Szkolenie miało charakter prelekcji i zostało przeprowadzone przez dr Ewę Jarczewską-Gerc z Uniwersytetu SWPS w Warszawie. W trakcie szkolenia omówione zostały m.in. zagadnienia dotyczące komunikacji w procesie mediacji, przyczyny i konsekwencje błędów popełnianych w procesie komunikowania się oraz sposoby eliminacji tych błędów. Istotna część szkolenia została poświęcona roli emocji i ich ekspresji w postępowaniu mediacyjnym, sposobom perswazji, a także strategiom radzenia sobie z emocjami w trakcie posiedzeń mediacyjnych.

Podczas prac plenarnych radcowie prawni – mediatorzy mieli szanse wymienić się doświadczeniami i spostrzeżeniami w odniesieniu do praktycznych aspektów prowadzenia postępowań mediacyjnych na obszarze działania różnych ośrodków sądowych.

Omówione zostały kwestie związane z funkcjonowaniem poszczególnych Ośrodków, w tym również w związku z wejściem w życie przepisów RODO.

Uczestnicy spotkania mieli też możliwość zapoznania się z działaniami Ministerstwa Sprawiedliwości zmierzającymi do włączenia kwalifikacji rynkowej „Prowadzenie mediacji sądowych i pozasądowych w sprawach cywilnych” i „Prowadzenie mediacji sądowych i pozasądowych w sprawach gospodarczych” do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.

Spotkanie przedstawicieli ogólnopolskiej sieci Ośrodków Mediacyjnych Radców Prawnych było również okazją do zaprezentowania dokumentu pt. „Poradnik o mediacji dla prawników” stanowiącego efekt prac Europejskiej Komisji na Rzecz Skutecznego Wymiaru Sprawiedliwości (CEPEJ). Dokument ten został opracowany przez Radę Adwokatur i Stowarzyszeń Prawniczych Europy (CCBE). Jego głównym celem jest podniesienie świadomości prawników w zakresie mediacji oraz opisanie wynikających z tej mediacji zachęt i możliwości, których osoby wykonujące zawody prawnicze nie zawsze są w stanie dostrzec lub docenić. Warto podkreślić, iż jedną z osób mających kluczowy wkład w opracowanie ww. dokumentu jest reprezentujący Polskę, przedstawicieli Ogólnopolskiej Sieci Ośrodków Mediacji Radców Prawnych i Kierownik Ośrodka Mediacji przy OIRP w Warszawie, radca prawny Tomasz Maliński.

Komunikat powstał we współpracy z  Ośrodkiem Mediacji w Szczecinie-reprezentowanym przez r.pr. Tomasza Pichetę.

r.pr. Aleksandra Krysztofiak

r.pr. Cezary Jezierski

Czytaj dalej

Forum Dyskusyjne pt. „Miejsce i przyszłość mediacji w postępowaniu sądowoadministracyjnym” w Krakowie

W dniu 26 września 2018 roku w siedzibie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, odbyło się Forum Dyskusyjne „Miejsce i przyszłość mediacji w postępowaniu sądowoadministracyjnym”, będące kontynuacją działań promujących mediację administracyjną rozpoczętych w dniu 11 czerwca 2018 roku, który przyjęto za Dzień Mediacji Administracyjnej w Polsce. Zorganizowana w ten dzień konferencja w Naczelnym Sądzie Administracyjnym dała początek działaniom lokalnym podejmowanym przez Sekcje Mediacji Administracyjnej, działających w poszczególnych Okręgowych Izbach Radców Prawnych w Polsce.

Współorganizatorami Forum byli: Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie oraz Okręgowa Izba Radców Prawnych w Krakowie. Natomiast pomysłodawcy Forum Dyskusyjnego to mediatorzy Sekcji Mediacji Administracyjnej działającej w ramach Centrum Mediacji przy OIRP w Krakowie. Szczególne podziękowania dla Prezesa Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, sędziego Naczelnego Sądu Administracyjnego Pana Andrzeja Irli za umożliwienie zorganizowania Forum.

Celem spotkania było stworzenie platformy dyskusyjnej poświęconej mediacji w postępowaniu administracyjnym oraz w postępowaniu sądowoadministracyjnym pomiędzy pracownikami naukowymi Uniwersytetu Jagiellońskiego, sędziami Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, jak również mediatorami (radcami prawnymi i adwokatami), w szczególności zajmującymi się mediacją administracyjną. Tym samym rozpoczęto dyskusję na temat niewykorzystanego potencjału mediacji administracyjnej, a także podjęto kolejne działania w kierunku stworzenia praktyki stosowania mediacji w postępowaniu administracyjnym  i sądowoadministracyjnym.

Forum Dyskusyjne otworzyła sędzia Naczelnego Sądu Administracyjnego, wiceprezes Wojewódzkiego Sadu Administracyjnego w Krakowie Pani Anna Dumas, a także Dziekan Okręgowej Izby Radców Prawnych w Krakowie Pan dr Marcin Sala-Szczypiński. Pierwszy wykład poświęcony mediacji w kształcie proponowanym w projekcie Nowej Ordynacji Podatkowej przedstawiła Pani sędzia Anna Dumas. Następnie Pani Prof. dr hab. Hanna Knysiak-Sudyka, Kierownik Katedry Postępowania Administracyjnego Uniwersytetu Jagiellońskiego, Sędzia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie zabrała głos na temat: „Mediacja w postępowaniu sądowoadministracyjnym”. Pani Profesor wskazała kilka rodzajów spraw, w których mediacja miałaby możliwość zaistnienia na szerszą skalę.

W dalszej części Forum Pani dr Ewa Skorczyńska z Katedry Prawa Administracyjnego Uniwersytetu Jagiellońskiego omówiła „Zasadę polubownego rozstrzygania kwestii spornych w postępowaniu administracyjnym w świetle nowelizacji Kodeksu postępowania administracyjnego z 2017 r”. Natomiast Pani dr Joanna Człowiekowska z Katedry Prawa Administracyjnego przedstawiła „Prawne i faktyczne uwarunkowania mediacji w postępowaniu administracyjnym w świetle regulacji Kodeksu postępowania administracyjnego”.

W czasie dyskusji starano się ustalić, co jest przeszkodą w stosowaniu mediacji w postępowaniu sądowoadministracyjnym i jakie działania należy podjąć, aby mediacja mogła  w nim zaistnieć. Uczestnicy mieli okazję zadać pytania prelegentom, a także podzielić się własnym doświadczeniem i spostrzeżeniami na temat mediacji administracyjnej. Pojawiło się szereg pomysłów dotyczących obszarów, w których mediacja ma szansę zaistnieć praktycznie, a także jakie ewentualne zmiany w obowiązujących przepisach mogłyby bardziej sprzyjać jej stosowaniu.

Forum zakończono deklaracją dalszych wspólnych działań w celu rozwijania stosowania mediacji administracyjnej w Małopolsce.

Czytaj dalej

W Katowicach o mediacji w administracji

W czwartek 20 września 2018 r. odbyła się w Katowicach organizowana przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Katowicach pod patronatem Wicemarszałka Województwa Śląskiego Michała Gramatyki konferencja pt. „Mediacja w administracji”.

Konferencja dedykowana była dla organów samorządu terytorialnego i była to pierwsze wydarzenie tego typu w Polsce.

Lista prelegentów gwarantowała najwyższy poziom merytoryczny, a poszczególni mówcy  wskazywali nie tylko na możliwości jakie niesie ze sobą mediacja administracyjna, ale także pola na jakich mediacja administracyjna może zaistnieć w szerokim zakresie.

Większość mówców zwracała uwagę na bardzo trudne początki w stosowaniu tej instytucji z uwagi na władczy model sprawowania administracji.

„Mediacja w postępowaniu cywilnym ma już dziesięć lat i jej początki były również bardzo trudne” – powiedział radca prawny Maciej Bobrowicz, Prezes KIRP„Jeśli przykłady
i informacje o pozytywnie zakończonych sprawach dotrą do szerokiego gremium odbiorców, mediacja ma szansę na zaistnienie również w postępowaniu administracyjnym”.

Prof. Grzegorz Łaszczyca zwrócił uwagę na możliwe pola zastosowania mediacji administracyjnej. „W odniesieniu do obowiązku lub uprawnienia, które jest objęte sferą uznania administracyjnego. Następnie w zakresie obowiązku lub uprawnienia, którego treść, rozmiar, sposób wykonania, itp. mogą być „elastycznie” kształtowane przez organ w postaci warunków, zasad, wymagań, itp. (np. przy wydawaniu warunków zabudowy) oraz wreszcie w stosunku do obowiązków i uprawnień, które są podzielne tak co do treści zasadniczej (np. wymiar kary), jak i co do ewentualnych klauzuli dodatkowych (np. terminu)”.

Prof. Czesława Martysz wskazał z kolei na zagrożenie, że mediacja może podzielić los innej instytucji w postępowaniu administracyjnym — ugody, która nie znalazła szerszego zastosowania.

Radca prawny Ewelina Żak z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju wskazywała na konieczność rozwiązania problemów wynikających z zastosowania przepisów dotyczących dyscypliny finansów publicznych w aspekcie zawierania ugód w wyniku przeprowadzonych mediacji.

Przeważała jednak opinia, że możliwość skorzystania z mediacji jest pozytywną tendencją, której szersze zastosowanie miałoby z pewnością ożywczy wpływ na przeciążony wymiar sprawiedliwości.

Współorganizatorem i pomysłodawcą konferencji była pani mec. Joanna Botiuk – Lider Sekcji Administracyjnej CMG przy KIRP.

Czytaj dalej